• Home
 • Acceptable Use Policy

Acceptable Use Policy

Deze Acceptable Use Policy beschrijft de voorwaarden tussen u en ons waaronder u toegang krijgt tot onze website radius.com. Deze policy geldt voor alle gebruikers en bezoekers van onze website.

Jouw gebruik van onze website betekent dat u alle beleidsregels in deze Acceptable Use Policy, dat een aanvulling vormt op onze gebruiksvoorwaarden voor de website, accepteer en zult naleven.

Onze website wordt beheerd door Radius Limited (wij of ons). Wij zijn een Naamloze Vennootschap geregistreerd onder ondernemingsnummer 08260702 en zijn statutair gevestigd te Eurocard Centre, Herald Drive, Crewe, CW1 6EG.

1. Verboden gebruik

Jij mag onze website alleen gebruiken voor wettige doeleinden. U mag onze site niet gebruiken:

 • op een manier die in strijd is met de toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving;
 • op een manier die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of effect heeft;
 • om minderjarigen op enigerlei wijze te schaden of proberen te schaden;
 • om materiaal te verzenden, bewust te ontvangen, te uploaden, te downloaden, te gebruiken of te hergebruiken dat niet voldoet aan onze inhoudsnormen;
 • om ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijke verzoeken (spam) te verzenden of te laten verzenden;
 • om opzettelijk gegevens te verzenden, materiaal te versturen of te uploaden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of vergelijkbare computercode bevatten die zijn ontworpen om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden.

Jij stemt er ook mee in:

 • om geen enkel deel van onze website te reproduceren, dupliceren, kopiëren of doorverkopen in strijd met de bepalingen van onze gebruiksvoorwaarden voor de website;
 • om geen onbevoegde toegang te verkrijgen tot, inbreuk te maken op, schade toe te brengen aan of verstoring te veroorzaken:
 • van enig deel van onze website;
 • van apparatuur of netwerken waarop onze website is opgeslagen;
 • van software die wordt gebruikt voor het aanbieden van onze website; of
 • van apparatuur, netwerken of software die eigendom zijn van of gebruikt worden door derden.

2. Inhoudsnormen

Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op al het materiaal dat u bijdraagt aan onze website (bijdragen) en op alle interactieve diensten die ermee verbonden zijn.

Jij moet voldoen aan de geest en de letter van de volgende normen. De normen zijn van toepassing op elk deel van een bijdrage en op het geheel.

Bijdragen moeten:

 • accuraat zijn (waar feiten worden vermeld);
 • oprecht zijn (waar meningen worden weergegeven);
 • voldoen aan de toepasselijke wetgeving in het Verenigd Koninkrijk en in elk land van waaruit ze worden geplaatst.

Bijdragen mogen geen:

 • materiaal bevatten dat lasterlijk is ten aanzien van een persoon;
 • materiaal bevatten dat obsceen, aanstootgevend, haatdragend of opruiend is;
 • seksueel expliciet materiaal bevatten;
 • geweld promoten;
 • discriminatie promoten op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;
 • inbreuk maken op auteursrechten, databaserechten of handelsmerken van anderen;
 • misleiding van personen tot gevolg hebben;
 • inhoud bevatten die in strijd is met wettelijke verplichtingen jegens derden, zoals een contractuele verplichting of een verplichting tot vertrouwen;
 • een illegale activiteit promoten;
 • inhoud bevatten die bedreigend is, misbruik maakt van of inbreuk maakt op andermans privacy, of ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaken;
 • inhoud bevatten die een andere persoon zou kunnen kwellen, van streek maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of ergeren;
 • inhoud bevatten die wordt gebruikt om zich voor te doen als een andere persoon of om uw identiteit of banden met een andere persoon verkeerd voor te stellen;
 • inhoud bevatten die de indruk wekt dat ze van ons afkomstig is, als dit niet het geval is; of
 • onwettige handelingen zoals (uitsluitend bij wijze van voorbeeld) schending van auteursrechten of misbruik van computers te bepleiten, te bevorderen of te ondersteunen.

3.Opschorting en beëindiging

Wij zullen naar eigen goeddunken bepalen of er sprake is van een schending van dit beleid voor aanvaardbaar gebruik door uw gebruik van onze website. Wanneer een schending van dit beleid heeft plaatsgevonden, kunnen wij de maatregelen nemen die wij passend achten.

Niet-naleving van deze Acceptable Use Policy vormt een wezenlijke inbreuk op de gebruiksvoorwaarden waaronder u toestemming hebt gekregen om onze website te gebruiken en kan ertoe leiden dat wij alle of een van de volgende acties ondernemen:

 • onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze site te gebruiken;
 • onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van alle berichten of materiaal dat u naar onze website heeft geüpload;
 • het geven van een waarschuwing;
 • juridische stappen tegen u voor vergoeding van alle kosten op basis van schadeloosstelling (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) als gevolg van de schending;
 • verdere gerechtelijke stappen tegen u;
 • openbaarmaking van dergelijke informatie aan wetshandhavingsinstanties zoals wij redelijkerwijs noodzakelijk achten.

Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor acties die worden ondernomen als reactie op schendingen van deze Acceptable Use Policy.

4. Wijzigingen in de Acceptable Use Policy

Wij kunnen deze Acceptable Use Policy te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen. Van u wordt verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd controleert om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij aanbrengen, aangezien deze wettelijk bindend voor u zijn. Sommige bepalingen in deze Acceptable Use Policy kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen elders op onze website.