Milieubeleid

Radius Limited en haar dochterondernemingen (de 'Radius Group') erkennen het belang van de bescherming van het milieu en zetten zich in voor een verantwoorde bedrijfsvoering die voldoet aan de wettelijke verplichtingen.

Het is onze missie om bedrijven van elke omvang te helpen met het aanpassen naar de toekomst en het profiteren van de kansen die veranderingen met zich meebrengen. Daarom is het van vitaal belang dat de Radius Group en iedereen die ermee verbonden is zich inzet voor milieudoelen en de implementatie van passende maatregelen om het milieu te beschermen. Dit zal gedaan worden door:

 • Het ontwikkelen en promoten van nieuwe of verbeterde oplossingen en producten die ontworpen zijn om onze klanten te ondersteunen bij hun overgang naar net zero
 • Het gebruik van de ISO 14001-norm voor milieubeheer zodat de milieueffecten van alle bedrijfsactiviteiten verminderen
 • Het gebruik maken van belangrijke frameworks zoals de TCFD (Taskforce on Climate Related Financial Disclosure), de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) en het Global Compact van de VN
 • Het beheren en verminderen van afval uit onze bedrijfsactiviteiten door het gebruik van recyclebare en hernieuwbare materialen te stimuleren
 • Het voorkomen van alle vormen van vervuiling, inclusief geluidsemissies
 • Het benchmarken van het energieverbruik en de koolstofvoetafdruk van de Radius Group in relatie tot de ESG-strategie
 • Het aanmoedigen van een verantwoorde manier van reizen en het bevorderen van het gebruik van voertuigen met een lage uitstoot
 • Het stimuleren van fiets-naar-het-werk-programma en het gebruik van het openbaar vervoer
 • Het trainen van werknemers/onderaannemers in milieukwesties en -verplichtingen om ervoor te zorgen dat alle belangrijke belanghebbenden op de hoogte zijn van het milieubeleid
 • De toewijding aan het implementeren van een robuuste due dilligence-norm, die rekening houdt met alle ESG-gerelateerde wetgeving
 • Het ontwikkelen en onderhouden van goede relaties met relevante regelgevende instanties en vereisten op het gebied van milieuwetgeving

Het tonen van leiderschap en betrokkenheid vanuit het uitvoerend management met betrekking tot de bescherming van het milieu door:

 • Het nemen van verantwoordelijkheid voor de effectiviteit van het milieumanagementsysteem (systeem/framework dat de Radius Group in staat stelt haar milieueffecten te beheren) en het zorgen voor het behalen van de beoogde resultaten
 • Het vaststellen van het milieubeleid en de milieudoelstellingen en dat deze verenigbaar zijn met de strategische inrichting en de context van de Radius Group
 • Het zorgen voor de integratie van de eisen van het milieubeheersysteem in de bedrijfsprocessen van de Radius Group
 • Het zorgen voor gespreksonderwerpen als ESG, duurzaamheid en klimaatverandering tijdens bestuurs- en managementvergaderingen
 • Het zorgen voor beschikbaarheid van de middelen die nodig zijn voor het milieubeheersysteem
 • Het communiceren over het belang van effectief milieubeheer en het naleven van de eisen van het milieumanagementsysteem
 • Het aansturen en ondersteunen van personeel, partners en leveranciers om bij te dragen aan de effectiviteit van het milieumanagementsysteem
 • Het bevorderen van continue verbetering
 • Het ondersteunen van andere relevante managers om hun leiderschap te tonen op deze verantwoordelijkheid
 • Het communiceren van het milieubeleid naar alle medewerkers, externe leveranciers en andere belanghebbenden en het regelmatig herzien van dit beleid om de blijvende geschiktheid ervan te garanderen

NEEM CONTACT MET ONS OP

Het primaire aanspreekpunt voor alle kwesties die voortvloeien uit dit milieubeleid is ons ESG-team. U kunt contact met hen opnemen via mail op esg@radius.com.

Dit milieubeleid is voor het laatst bijgewerkt en herzien op 27 juni 2023 - Versie 1.2.