• Home
 • HR Privacybeleid

HR Privacybeleid

Radius Limited ("RADIUS") HR PRIVACYVERKLARING

Inleiding

Radius Limited en onze geassocieerde bedrijven ("Radius", "wij" of "onze") bewaren en verwerken gegevens over alle huidige en voormalige werknemers, individuele aannemers, voorwaardelijke werknemers, sollicitanten, stagiairs, uitzendkrachten, consultants, directeuren, leden (d.w.z. partners) en derden van wie u de informatie aan ons verstrekt in verband met de arbeidsverhouding (bv. naaste verwanten, noodcontactinformatie en/of afhankelijke personen) ("personeel" of "u" of "uw").

Wij nemen uw recht op gegevensbescherming en onze wettelijke verplichtingen serieus. Uw persoonlijke gegevens worden op een veilige en vertrouwelijke manier behandeld en alleen zoals hieronder uiteengezet.

De volgende Human Resources (HR) 'Privacyverklaring' (ook vaak aangeduid als een Kennisgeving van Eerlijke Gegevensverwerking) beschrijft de categorieën persoonsgegevens die we kunnen verwerken, hoe uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt en hoe uw privacy wordt beschermd in de loop van onze relatie met u. Het is bedoeld om te voldoen aan onze verplichting om u informatie te verstrekken over de verwerking van uw persoonsgegevens door Radius in het kader van de privacywetgeving. Het maakt geen deel uit van uw arbeids- of samenwerkingscontract.

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of als u van mening bent dat uw privacyrechten zijn geschonden, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van Radius wiens contactgegevens worden genoteerd aan het einde van deze HR privacyverklaring.

Verwerking van persoonsgegevens

Radius verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens voor doeleinden die in deze HR privacyverklaring worden beschreven. Onder persoonsgegevens verstaan wij alle informatie die een geïdentificeerd of identificeerbaar persoon beschrijft of met hem verband houdt.  Een identificeerbaar persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatiekenmerk zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiekenmerk of één of meer specifieke factoren voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die persoon.

De met Radius geassocieerde onderneming die in uw arbeids- of samenwerkingscontract is geïdentificeerd (of deze nu is afgegeven door Radius of door een derde partij) zal de verantwoordelijke voor het beheren van uw persoonsgegevens zijn. Wanneer de verwerking van uw persoonsgegevens wordt uitgevoerd door andere met Radius geassocieerde bedrijven voor hun eigen onafhankelijke doeleinden, kunnen deze bedrijven beiden uw persoonsgegevens beheren.

Welke gegevens verwerken we?

Persoonsgegevens

We kunnen verschillende soorten persoonsgegevens over u verzamelen voor de doeleinden die in deze HR Privacyverklaring worden beschreven, waaronder:

 • *Personeelsgegevens*: uw titel, voornaam, middelste naam(en) en achternaam, geboortenaam, voorkeursnaam, eventuele aanvullende namen, geslacht, nationaliteit, tweede nationaliteit, burgerlijke staat, geboortedatum, leeftijd, contactgegevens thuis (bv. adres, telefoonnummer, e-mail), burgerservicenummer, immigratie- en arbeidsgeschiktheidgegevens, gesproken talen en contactinformatie van naasten/afhankelijke personen;
 • *Gegevens met betrekking tot uw relatie met Radius*: werkcontactgegevens (bv. adres, telefoonnummer, e-mail), werklocatie, standaarduren, standaardtaal, tijdzone en valuta voor locatie, uw werknemer ID en diverse Systeem ID 's, uw werkbeoordelingsinformatie, uw werkbiografie, uw rapportagelijn, uw werknemer/voorwaardelijke werknemerstype, begin- en einddatum van uw contract, uw kostencentrum, uw functie en functiebeschrijving, uw werkuren en werktijden, of u nu voltijds of deeltijds bent; uw beëindiging/contract einddatum; de reden voor beëindiging; uw laatste werkdag; exit interviews, referenties, status (actief/inactief/beëindigd); positietitel; de reden voor elke verandering in baan en datum van verandering; de aanvangsdatum van uw uitkering;
 • *Wervingsgegevens*: kwalificaties, referenties, cv en sollicitatie, sollicitatigesprek- en assesment gegevens, doorlichting en geverifieerde informatie;
 • *Regelgevende gegevens*: gegevens over uw registratie bij een van toepassing zijnde regelgevende instantie, uw gereglementeerde status en eventuele regelgevende referenties;
 • *Gegevens over beloning en uitkeringen*: uw vergoedingsgegevens (inclusief loon/ uurregeling/contract looninformatie, naargelang het geval, toelage, bonus en merit-plannen), bankrekeninggegevens, schaal, socialezekerheidsnummer, belastinginformatie, gegevens over de ontvanger van prestaties van derden;
 • *Informatie over verlof*: registratie van de afwezigheid (met inbegrip van data en categorieën van verlof/vrije tijd), vakantiedata en informatie met betrekking tot gezinsverlof;
 • *Gegevens van HR-processen*: beweringen, onderzoeken en lopende verslagen en resultaten, feedback van collega's en manager, beoordelingen, talentprogramma's, formele en informele prestatiebeheerprocessen, flexibele werkprocessen, herstructurerings- en redundantieplannen, raadplegingsregisters, selectie-en herplaatsingsgegevens, gezondheids-en veiligheidsaudits, risicobeoordelingen, incidentverslagen, gegevens over opleidingsbehoeften en ontwikkelingsbehoeften of ontvangen opleiding;
 • *Monitoringgegevens (voor zover toegestaan door de geldende wetgeving)*: Videobeelden, systeem/gebouw login- en toegangsgegevens, toetsaanslagen, download- en printgegevens, belopnames, gegevens die door IT-beveiligingsprogramma's en filters worden gevonden, en
 • *Claims van werknemers, klachten en onthullingen* \- regelingen en betalingen met betrekking tot ontslag\, het onderwerp van werkgerelateerde geschillen en klachten\, betrokkenheid van werknemers bij melding van incidenten en onthullingen\.
Bepaalde aanvullende informatie kan worden verzameld wanneer dit nodig is en toegestaan door de lokale, van toepassing zijnde wetgeving. *Bijzondere categorieën persoonsgegevens*

Voor zover toegestaan door de geldende wetgeving kan Radius ook een beperkte hoeveelheid persoonsgegevens verzamelen en verwerken die in speciale categorieën vallen, ook wel "gevoelige persoonsgegevens" genoemd. Deze term omvat informatie over zaken als ras of etnische afstamming, religieuze overtuigingen, lichamelijke of geestelijke gezondheid (met inbegrip van bijzonderheden over accommodaties of aanpassingen), bepaalde informatie over moederschap/adoptie, lidmaatschap van een vakbond, seksuele geaardheid, informatie over het seksleven, biometrische gegevens, genetische gegevens, [strafregister en informatie over strafbare feiten of procedures].

Hoe verzamelt Radius gegevens?

Radius verzamelt en registreert uw persoonsgegevens uit verschillende bronnen, maar vooral rechtstreeks van u. U zult deze gegevens meestal rechtstreeks aan uw managers of lokale personeelscontactpersonen verstrekken of in onze systemen invoeren (bijvoorbeeld tijdens het wervingsproces, uw deelname aan HR-processen, e-mails die u stuurt of via mondelinge informatie die kan worden geregistreerd). Daarnaast zullen verdere gegevens over u afkomstig zijn van uw managers of Human Resources.

We kunnen ook gegevens verkrijgen via derden, bijvoorbeeld referenties van een vorige werkgever, medische rapporten van externe professionals, belastingautoriteiten, uitkeringsinstanties of wanneer we een derde in dienst nemen om een achtergrondcontrole uit te voeren (indien toegestaan door de geldende wetgeving).

In sommige gevallen kunnen gegevens indirect worden verzameld via bewakingsapparatuur of op andere wijze (bijvoorbeeld systemen voor de controle en bewaking van de toegang tot gebouwen en locaties, een gesloten televisiecircuit, telefoonlogs en- opnames en toegangslogs voor e-mail en Internet), indien en voor zover de geldende wetgeving dit toestaat. In deze gevallen kunnen de gegevens worden verzameld door Radius of een aanbieder van de betreffende dienst. Dit soort gegevens wordt over het algemeen niet op routinematige basis gebruikt, maar toegang is mogelijk. Gebruik kan bijvoorbeeld plaatsvinden in situaties waarin Radius mogelijke schendingen van Radiusbeleid onderzoekt, zoals die met betrekking tot reis- en onkostenvergoedingen, het gebruik van het telefoonsysteem en het Internet, of gedrag van werknemers in het algemeen, of waar de gegevens nodig zijn voor naleving van de regels of facturering. Frequentere toegang tot dergelijke gegevens kan incidenteel voorkomen via een e-mail surveillanceprogramma, indien en voor zover toegestaan door de geldende wetgeving.

Wanneer wij u verzoeken om ons op verplichte basis persoonsgegevens te verstrekken, zullen wij u hiervan op de hoogte brengen op het moment van de verzameling en in het geval dat specifieke informatie vereist is door het contract of de statuten zal dit worden vermeld.  Als u geen verplichte persoonsgegevens verstrekt kunnen we bepaalde HR-processen niet uitvoeren. Als u ons bijvoorbeeld geen bankgegevens verstrekt, kunnen wij u niet betalen. In sommige gevallen kan het betekenen dat we niet in staat zijn om door te gaan met uw werk of betrokkenheid omdat Radius niet over de persoonsgegevens beschikt die wij nodig achten voor een effectief en efficiënt beheer van onze relatie met u.

Afgezien van uw eigen persoonsgegevens kunt u Radius ook persoonsgegevens verstrekken van derden, met name uw afhankelijke personen en andere familieleden, met het oog op de personeelsadministratie, inclusief de administratie van uitkeringen, en om in noodgevallen contact op te kunnen nemen met uw nabestaanden. Voordat u dergelijke persoonsgegevens van derden aan Radius verstrekt, dient u deze derden vooraf in kennis te stellen van dergelijke gegevens die u voornemens bent te verstrekken aan Radius en van de verwerking die door Radius moet worden uitgevoerd, zoals in deze HR-privacyverklaring uiteengezet wordt.

Wat is het doel en de wettelijke basis van de verwerking van gegevens?

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt voor verschillende zakelijke doeleinden, in overeenstemming met de geldende wetgeving en eventuele geldende collectieve arbeidsovereenkomsten. Gegevens kunnen incidenteel worden gebruikt voor doeleinden die u niet duidelijk zijn wanneer de omstandigheden dit gebruik rechtvaardigen (bv. in onderzoeken of disciplinaire procedures). Wij kunnen uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor verschillende doeleinden, zoals uiteengezet in deze HR-privacyverklaring.

Indien de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming vereist dat wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een specifieke wettelijke rechtvaardiging, verwerken wij uw persoonsgegevens in het algemeen op basis van een van de volgende gronden:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen die door Radius worden nagestreefd (met inbegrip van de in bovenstaand punt beschreven doeleinden), behalve wanneer deze belangen in strijd zijn met uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van persoonsgegevens vereisen;
 • de verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan Radius is onderworpen; of
 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij u partij bent of om op uw verzoek stappen te ondernemen voordat u een dergelijk contract aangaat.
Wij kunnen uw persoonsgegevens soms verwerken met het oog op de legitieme belangen van een derde, behalve wanneer dergelijke belangen in strijd zijn met uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden die bescherming van persoonsgegevens vereisen. Voor de verwerking van persoonsgegevens hebben wij de volgende doeleinden vastgesteld. Deze doeleinden hebben elk betrekking op een rechtmatige basis voor verwerking, zoals vereist door de geldende wetgeving. Deze doelstellingen omvatten:| | | | | --- | --- | --- |

**Geen.****Doel van de verwerking****Wettelijke grondslag**
a)Werving en selectie
Deze verwerking is noodzakelijk om op verzoek van de sollicitant stappen te ondernemen om een arbeidsovereenkomst te sluiten.


Deze verwerking is ook noodzakelijk met oog op de legitieme belangen die door Radius worden nagestreefd.Radius is van mening dat zij een rechtmatig belang heeft bij een volledige beoordeling van sollicitaties om ervoor te zorgen dat alleen geschikte worden beoordeeld en geselecteerd. Radius is van mening dat dit belangrijk is om ervoor te zorgen dat Radius de juiste mensen voor zijn bedrijf selecteert die kunnen bijdragen aan zijn activiteiten en cultuur.Radius streeft ernaar de beste persoon voor elke vacature te werven door middel van eerlijke, systematische, effectieve wervings- en selectieprocedures. Dit zal ervoor zorgen dat Radius blijft voldoen aan haar zakelijke doelstellingen, haar reputatie kan behouden en hooggekwalificeerde medewerkers blijft aantrekken.

b)Passende doorlichting voor werving en teamtoewijzing, met inbegrip van, voor zover relevant en passend, kredietcontroles, recht op werkcontrole, identiteitscontroles, strafregistratiecontroles (indien en voor zover toegestaan door de geldende wetgeving), relevant arbeidsverleden, relevante regelgevingsstatus en beroepskwalificaties;
Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan Radius is onderworpen.


Deze verwerking is ook noodzakelijk met oog op de legitieme belangen die door Radius worden nagestreefd.Radius is van mening dat zij een rechtmatig belang heeft bij het zo doeltreffend mogelijk beheren van de bedrijfswerkzaamheden. Radius moet beslissingen nemen met betrekking tot de toekomst van het bedrijf om zijn bedrijfsvoering te behouden of het bedrijf te laten groeien. Deze belangen omvatten de belangen van het personeel als geheel en de Radius-klantenkring.Radius beschouwt een effectief personeelsmanagement ter ondersteuning van de bedrijfsdoelstellingen en -resultaten op lange termijn. Radius wil zijn reputatie hoog houden en medewerkers van hoog kaliber blijven aantrekken.

c)Het verstrekken en beheren van beloningen, voordelen en stimuleringsregelingen en het vergoeden van bedrijfskosten en -uitgaven en het doen van passende belasting- en socialezekerheidsaftrek en -bijdragen;
Deze verwerking is noodzakelijk om het contract tussen u en Radius uit te voeren.


Deze verwerking is ook noodzakelijk met oog op de legitieme belangen die door Radius worden nagestreefd.Radius is van mening dat zij een legitiem belang heeft bij het beheer van haar personeel en de exploitatie van haar bedrijf. Dit houdt onder meer in dat ervoor moet worden gezorgd dat de werknemers naar behoren worden beloond en dat deze beloning op een passend niveau wordt vastgesteld en onder een normale bedrijfsvoering wordt uitgevoerd.Radius beschouwt een effectief personeelsmanagement ter ondersteuning van de bedrijfsdoelstellingen en -resultaten op lange termijn. Radius wil zijn reputatie hoog houden en medewerkers van hoog kaliber blijven aantrekken.

d)Het toewijzen en beheren van taken en verantwoordelijkheden en de zakelijke activiteiten waarop deze betrekking hebben, inclusief zakenreizen;
Deze verwerking is noodzakelijk om het contract tussen u en Radius uit te voeren.


Deze verwerking is ook noodzakelijk met oog op de legitieme belangen die door Radius worden nagestreefd.Radius is van mening dat zij een legitiem belang heeft bij het beheer van haar personeel en de exploitatie van haar bedrijf. Dit houdt onder meer in dat ervoor moet worden gezorgd dat elke werknemer passende taken uitvoert, naar behoren wordt opgeleid en zijn taken correct en in overeenstemming met de juiste procedures uitvoert, en dat hij of zij de normale bedrijfsactiviteiten uitvoert.Radius beschouwt een effectief personeelsmanagement ter ondersteuning van de bedrijfsdoelstellingen en -resultaten op lange termijn. Radius wil zijn reputatie hoog houden en medewerkers van hoog kaliber blijven aantrekken.

e)Het identificeren en doeltreffend communiceren met het personeel;Deze verwerking is noodzakelijk om het contract tussen u en Radius uit te voeren.


Deze verwerking is ook noodzakelijk met oog op de legitieme belangen die door Radius worden nagestreefd.Radius is van mening dat zij een legitiem belang heeft bij het beheer van haar personeel en de exploitatie van haar bedrijf. Dit omvat het ondernemen van een normale bedrijfsvoering en het onderhouden van een dialoog met werknemers.Radius beschouwt een effectief personeelsmanagement ter ondersteuning van de bedrijfsdoelstellingen en -resultaten op lange termijn.

f)Het managen en uitvoeren van beoordelingen, gedrag, prestaties, capaciteit, afwezigheid en klachtenbehandeling, beschuldigingen, onderzoeken en processen en andere informele en formele HR-processen en het nemen van gerelateerde managementbeslissingen;Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract tussen u en Radius en voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan Radius is onderworpen.


Deze verwerking is ook noodzakelijk met oog op de legitieme belangen die door Radius worden nagestreefd.Radius is van mening dat zij een legitiem belang heeft bij het beheer van haar personeel en de exploitatie van haar bedrijf. Dit houdt onder meer in dat ervoor moet worden gezorgd dat elke werknemer passende taken uitvoert, naar behoren wordt opgeleid en zijn of haar taken correct en volgens de juiste procedures uitvoert. Het omvat ook het aanpakken van zorgen en problemen met betrekking tot werknemers en het oplossen van die zorgen en het naleven van de geldende wet- en regelgeving.Radius beschouwt een effectief personeelsmanagement ter ondersteuning van de bedrijfsdoelstellingen en -resultaten op lange termijn.

g)Opleiding, ontwikkeling, promotie, loopbaanplanning en bedrijfsplanning;Deze verwerking is noodzakelijk om het contract tussen u en Radius uit te voeren.


Deze verwerking is ook noodzakelijk met oog op de legitieme belangen die door Radius worden nagestreefd.Radius is van mening dat zij een legitiem belang heeft bij het beheer van haar personeel en de exploitatie van haar bedrijf. Dit houdt onder meer in dat ervoor moet worden gezorgd dat elke werknemer passende taken uitvoert, naar behoren wordt opgeleid en zijn taken correct en in overeenstemming met de juiste procedures uitvoert.Radius beschouwt een effectief personeelsmanagement ter ondersteuning van de bedrijfsdoelstellingen en -resultaten op lange termijn.

h)Overleg of onderhandelingen met personeelsvertegenwoordigers;Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan Radius is onderworpen.


Deze verwerking is ook noodzakelijk met oog op de legitieme belangen die door Radius worden nagestreefd.Radius is van mening dat zij een legitiem belang heeft bij het beheer van haar personeel en de exploitatie van haar bedrijf. Dit omvat het voeren van een normale bedrijfsvoering en het onderhouden van een dialoog met de werknemers en het naleven van de geldende wet- en regelgeving.Radius beschouwt een effectief personeelsmanagement ter ondersteuning van de bedrijfsdoelstellingen en -resultaten op lange termijn. Radius wil zijn reputatie hoog houden en medewerkers van hoog kaliber blijven aantrekken.

i)Het houden van enquêtes voor benchmarking en het identificeren van verbeterde manieren van werken en werknemerrelaties en betrokkenheid op het werk (deze zullen vaak anoniem zijn, maar kunnen ook profileringsgegevens zoals leeftijd bevatten om de analyse van de resultaten te ondersteunen);Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan Radius is onderworpen.


Deze verwerking is ook noodzakelijk met oog op de legitieme belangen die door Radius worden nagestreefd.Radius is van mening dat zij een legitiem belang heeft bij het beheer van haar personeel en de exploitatie van haar bedrijf. Dit houdt in dat ervoor moet worden gezorgd dat elke werknemer passende taken uitvoert, naar behoren wordt opgeleid en zijn of haar taken correct en in overeenstemming met de juiste procedures uitvoert; dat de normale bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd en een dialoog met de werknemers wordt gevoerd; dat de werknemers naar behoren worden beloond en dat deze beloning op een passend niveau wordt vastgesteld; en dat de geldende wet- en regelgeving in acht wordt genomen.Radius beschouwt een effectief personeelsmanagement ter ondersteuning van de bedrijfsdoelstellingen en -resultaten op lange termijn. Radius wil zijn reputatie hoog houden en medewerkers van hoog kaliber blijven aantrekken.

j)Het verwerken van informatie over afwezigheid of medische informatie over de fysieke of mentale gezondheid of toestand om: te beoordelen of men in aanmerking komt voor een beloning of uitkering in verband met arbeidsongeschiktheid of blijvende arbeidsongeschiktheid; geschiktheid voor het werk te bepalen; een terugkeer naar het werk te vergemakkelijken; aanpassingen of aanpassingen aan taken of de werkplek te maken; managementbeslissingen te nemen met betrekking tot het in dienst nemen of behouden van een dienstverband of het voortzetten van een dienstverband of herplaatsing; en managementprocessen in verband hiermee uit te voeren;
Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan Radius is onderworpen.


Deze verwerking is ook noodzakelijk met oog op de legitieme belangen die door Radius worden nagestreefd.Radius is van mening dat zij een legitiem belang heeft bij het beheer van haar personeel en de exploitatie van haar bedrijf. Dit houdt onder meer in dat ervoor moet worden gezorgd dat elke werknemer passende taken uitvoert, naar behoren wordt opgeleid en zijn taken correct en in overeenstemming met de juiste procedures uitvoert, en dat werknemersverzuim en verlof wordt beheerd;

Dit omvat ook het voeren van een normale bedrijfsvoering en het onderhouden van een dialoog met de werknemers en het naleven van de gelden wet- en regelgeving.Radius beschouwt een effectief personeelsmanagement ter ondersteuning van de bedrijfsdoelstellingen en -resultaten op lange termijn. Radius wil zijn reputatie hoog houden en medewerkers van hoog kaliber blijven aantrekken.

k)Voor de planning, het beheer en de uitvoering van herstructureringen of ontslagen of andere veranderingsprogramma's, met inbegrip van passende raadpleging, selectie, het zoeken naar alternatieve werkgelegenheid en de daarmee verband houdende managementbeslissingen;Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan Radius is onderworpen.


Deze verwerking is ook noodzakelijk met oog op de legitieme belangen die door Radius worden nagestreefd.Radius is van mening dat zij er een legitiem belang bij heeft om haar bedrijfsactiviteiten op de meest effectieve manier te beheren. Radius moet beslissingen nemen met betrekking tot de toekomst van het bedrijf om de bedrijfsvoering te behouden of het bedrijf te laten groeien. Deze belangen omvatten de belangen van het personeel als geheel en de Radius-klantenkring.Radius beschouwt een effectief personeelsmanagement ter ondersteuning van de bedrijfsdoelstellingen en -resultaten op lange termijn. Radius wil zijn reputatie hoog houden en medewerkers van hoog kaliber blijven aantrekken.

l)Voldoen aan referentieverzoeken waarbij de Radius door het individu als scheidsrechter wordt genoemd;Radius is van mening dat het in het legitieme belang van een nieuwe werkgever is om van Radius een bevestiging te krijgen van de arbeidsgegevens van de voormalige werknemer met het oog op de bevestiging van zijn arbeidsverleden.
m)E-mail, IT, internet, sociale media, HR-gerelateerde en andere bedrijfsbeleidslijnen en -procedures. Voor zover de geldende wetgeving dit toestaat, voert Radius toezicht uit op de IT-systemen van Radius om de integriteit van de IT-systemen en -infrastructuur van Radius te beschermen en te handhaven; om de naleving van het IT-beleid van Radius te waarborgen en om informatie te lokaliseren door middel van zoekacties waar dat nodig is voor een legitiem zakelijk doel;
Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract tussen u en Radius en voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan Radius is onderworpen.


Deze verwerking is ook noodzakelijk met oog op de legitieme belangen die door Radius worden nagestreefd.Radius is van mening dat zij een legitiem belang heeft bij het beheer van haar personeel en de exploitatie van haar bedrijf. De HR IT-functie is essentieel om dit zo effectief mogelijk te kunnen uitvoeren. Dit houdt in dat de integriteit en de veiligheid van de gegevens moet worden gehandhaafd en dat het beheer van de gegevens mogelijk moet worden gemaakt.Radius beschouwt een effectief personeelsmanagement ter ondersteuning van de bedrijfsdoelstellingen en -resultaten op lange termijn. Radius wil zijn reputatie hoog houden en medewerkers van hoog kaliber blijven aantrekken.

n)Voldoen aan de wettelijke verplichtingen om toezicht te houden op de personen die zij in dienst heeft of heeft aangesteld om namens het bedrijf zaken te doen, met inbegrip van het voorkomen, opsporen en onderzoeken van een breed scala aan activiteiten en gedragingen, ongeacht of deze betrekking hebben op specifieke zakelijke transacties of op de werkplek in het algemeen en het onderhouden van contacten met de regelgevende instanties;Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan Radius is onderworpen.


Deze verwerking is ook noodzakelijk met oog op de legitieme belangen die door Radius worden nagestreefd.Radius is van mening dat zij er een legitiem belang bij heeft dat haar bedrijf, klanten, werknemers en systemen worden beschermd. Dit omvat het opsporen en voorkomen van misdaden of criminele activiteiten; ervoor zorgen dat alleen de juiste werknemers bij ons bedrijf betrokken zijn; en ervoor zorgen dat de eisen die aan ons worden gesteld (zowel door EU- als niet-EU-wetten) worden nageleefd.Radius beschouwt effectieve bedrijfsbescherming ter ondersteuning van de bedrijfsdoelstellingen en -resultaten op lange termijn. Radius wil zijn reputatie hoog houden en medewerkers van hoog kaliber blijven aantrekken.

o)Het beschermen van de privé-, vertrouwelijke en bedrijfseigen informatie van Radius, haar medewerkers, haar cliënten en derden;Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan Radius is onderworpen.


Deze verwerking is ook noodzakelijk met oog op de legitieme belangen die door Radius worden nagestreefd.Radius is van mening dat zij er een legitiem belang bij heeft dat haar bedrijf, klanten, werknemers en systemen worden beschermd. Dit omvat de bescherming van onze activa en de integriteit van onze systemen; en het opsporen en voorkomen van verlies van onze vertrouwelijke informatie en eigendomsinformatie.Radius beschouwt effectieve bedrijfsbescherming ter ondersteuning van de bedrijfsdoelstellingen en -resultaten op lange termijn. Radius wil zijn reputatie hoog houden en medewerkers van hoog kaliber blijven aantrekken.

p)Voldoen aan de geldende wet- en regelgeving (bijvoorbeeld wetgeving inzake zwangerschaps- of ouderschapsverlof, arbeidstijd en gezondheids- en veiligheidswetgeving, belastingregels, eisen inzake raadpleging van werknemers, andere arbeidswetten en regelgeving waaraan Radius in de bedrijfsvoering is onderworpen);Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan Radius is onderworpen.


Deze verwerking is ook noodzakelijk met oog op de legitieme belangen die door Radius worden nagestreefd.Radius is van mening dat zij een legitiem belang heeft bij het beheer van haar personeel en de exploitatie van haar bedrijf. Dit houdt in dat ervoor moet worden gezorgd dat elke werknemer passende taken uitvoert, naar behoren wordt opgeleid en zijn of haar taken correct en in overeenstemming met de juiste procedures uitvoert; dat de normale bedrijfsactiviteiten worden uitgevoerd en een dialoog met de werknemers wordt gevoerd en dat de geldende wet- en regelgeving in acht wordt genomen.Radius beschouwt een effectief personeelsmanagement ter ondersteuning van de bedrijfsdoelstellingen en -resultaten op lange termijn. Radius wil zijn reputatie hoog houden en medewerkers van hoog kaliber blijven aantrekken.

q)Planning, onderzoek en implementatie in verband met een commerciële transactie of dienstenoverdracht waarbij Radius betrokken is en die gevolgen heeft voor uw relatie met Radius, bijvoorbeeld fusies en overnames of een overdracht van uw dienstverband onder de geldende regels voor automatische overdracht;Deze verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen waaraan Radius is onderworpen.


Deze verwerking is ook noodzakelijk met oog op de legitieme belangen die door Radius worden nagestreefd.Radius is van mening dat zij er een legitiem belang bij heeft om haar bedrijfsactiviteiten op de meest effectieve manier te beheren. Radius moet beslissingen nemen met betrekking tot de toekomst van het bedrijf om de bedrijfsvoering te behouden of het bedrijf te laten groeien. Deze belangen omvatten de belangen van het personeel als geheel en de Radius-klantenkring.Radius beschouwt een effectief personeelsmanagement ter ondersteuning van de bedrijfsdoelstellingen en -resultaten op lange termijn. Radius wil zijn reputatie hoog houden en medewerkers van hoog kaliber blijven aantrekken.

r)Voor zakelijke operationele en rapportage documentatie, zoals het opstellen van jaarverslagen of offertes voor werk of klantdossiers, inclusief het gebruik van fotografische beelden;Deze verwerking is noodzakelijk om het contract tussen u en Radius uit te voeren.


Deze verwerking is ook noodzakelijk met oog op de legitieme belangen die door Radius worden nagestreefd.Radius is van mening dat zij een legitiem belang heeft bij het beheer van haar personeel en de exploitatie van haar bedrijf. Dit houdt onder meer in dat ervoor moet worden gezorgd dat elke werknemer passende taken op zich neemt en de normale bedrijfsvoering uitvoert.Radius beschouwt een effectief personeelsmanagement ter ondersteuning van de bedrijfsdoelstellingen en -resultaten op lange termijn. Radius wil zijn reputatie hoog houden en medewerkers van hoog kaliber blijven aantrekken.

s)Het onderhouden van de relatie met externe leveranciers, met inbegrip van de openbaarmaking van relevante doorlichtingsinformatie in overeenstemming met de passende eisen van klanten aan die klanten, contact- of professionele cv-gegevens of fotografische afbeeldingen voor identificatie aan klanten of openbaarmaking van informatie aan gegevensverwerkers voor het verlenen van diensten aan Radius;Deze verwerking is noodzakelijk om het contract tussen u en Radius uit te voeren.


Deze verwerking is ook noodzakelijk met oog op de legitieme belangen die door Radius worden nagestreefd.Radius is van mening dat zij een legitiem belang heeft bij het beheer van haar personeel en de exploitatie van haar bedrijf. Dit houdt onder meer in dat ervoor moet worden gezorgd dat elke werknemer passende taken op zich neemt en de normale bedrijfsvoering uitvoert.Radius beschouwt een effectief personeelsmanagement ter ondersteuning van de bedrijfsdoelstellingen en -resultaten op lange termijn. Radius wil zijn reputatie hoog houden en medewerkers van hoog kaliber blijven aantrekken.t)Indien relevant voor het publiceren van passende interne of externe communicatie of publiciteitsmateriaal, onder meer via sociale media in passende omstandigheden;Deze verwerking is noodzakelijk om het contract tussen u en Radius uit te voeren.


Deze verwerking is ook noodzakelijk met oog op de legitieme belangen die door Radius worden nagestreefd.Radius is van mening dat zij een legitiem belang heeft bij het beheer van haar personeel en de exploitatie van haar bedrijf. Dit houdt onder meer in dat ervoor moet worden gezorgd dat elke werknemer passende taken op zich neemt en de normale bedrijfsvoering uitvoert.Radius beschouwt een effectief personeelsmanagement ter ondersteuning van de bedrijfsdoelstellingen en -resultaten op lange termijn. Radius wil zijn reputatie hoog houden en medewerkers van hoog kaliber blijven aantrekken.u)Het ondersteunen van de HR-administratie en -beheer en het bijhouden en verwerken van de algemene administratie die nodig is voor het beheer van het dienstverband, de werknemer of andere relatie en de uitvoering van het arbeidscontract of de arbeidsovereenkomst;Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract tussen u en Radius en voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan Radius is onderworpen.


Deze verwerking is ook noodzakelijk met oog op de legitieme belangen die door Radius worden nagestreefd.Radius is van mening dat zij een legitiem belang heeft bij het beheer van haar personeel en de exploitatie van haar bedrijf. Dit houdt onder meer in dat elke werknemer passende taken uitvoert, naar behoren wordt opgeleid en zijn of haar taken correct en in overeenstemming met de juiste procedures uitvoert; het beheer van werknemersverzuim en verlofrechten; het voeren van een normale bedrijfsvoering; het voeren van een dialoog met de werknemers; en het naleven van de toepasselijke wet- en regelgeving.Radius beschouwt een effectief personeelsmanagement ter ondersteuning van de bedrijfsdoelstellingen en -resultaten op lange termijn. Radius wil zijn reputatie hoog houden en medewerkers van hoog kaliber blijven aantrekken.

v)Om toegangsrechten te wijzigen;Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract tussen u en Radius en voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan Radius is onderworpen.


Deze verwerking is ook noodzakelijk met oog op de legitieme belangen die door Radius worden nagestreefd.Radius is van mening dat zij een legitiem belang heeft bij het beheer van haar personeel en de exploitatie van haar bedrijf. De HR IT-functie is essentieel om dit zo effectief mogelijk te kunnen uitvoeren. Dit omvat het naleven van het Radius beleid en toegangscontroles.Radius beschouwt effectief IT-management ter ondersteuning van de bedrijfsdoelstellingen en -resultaten op lange termijn. Radius wil zijn reputatie hoog houden en medewerkers van hoog kaliber blijven aantrekken.

w)Technische ondersteuning en onderhoud bieden aan HR-informatiesystemen;Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract tussen u en Radius en voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan Radius is onderworpen.


Deze verwerking is ook noodzakelijk met oog op de legitieme belangen die door Radius worden nagestreefd.Radius is van mening dat zij een legitiem belang heeft bij het beheer van haar personeel en de exploitatie van haar bedrijf. De HR IT-functie is essentieel om dit zo effectief mogelijk te kunnen uitvoeren. Dit houdt in dat de integriteit en de veiligheid van de gegevens moet worden gehandhaafd en dat het beheer van de gegevens mogelijk moet worden gemaakt.Radius beschouwt effectief IT-management ter ondersteuning van de bedrijfsdoelstellingen en -resultaten op lange termijn. Radius wil zijn reputatie hoog houden en medewerkers van hoog kaliber blijven aantrekken.

x)Om onze wettelijke rechten en verplichtingen af te dwingen, en voor alle doeleinden in verband met eventuele juridische claims die door, tegen of op een andere manier met betrekking tot u worden ingediend;Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract tussen u en Radius en voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan Radius is onderworpen.


Deze verwerking is ook noodzakelijk met oog op de legitieme belangen die door Radius worden nagestreefd.Radius is van mening dat het een legitiem belang heeft om zijn organisatie te beschermen tegen inbreuken op de wettelijke verplichtingen die op hem rusten en om zich te verdedigen tegen rechtszaken. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de wettelijke rechten en belangen van de onderneming op de juiste wijze worden beheerd.Radius beschouwt de naleving van de wettelijke voorschriften en het beheer van de wettelijke rechten als een ondersteuning van de bedrijfsdoelstellingen en -resultaten op lange termijn. Radius wil zijn reputatie hoog houden en medewerkers van hoog kaliber blijven aantrekken.

y)Om te voldoen aan rechtmatige verzoeken van de overheid (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het voldoen aan de vereisten van nationale veiligheid of wetshandhaving), verzoeken tot ontdekking, of wanneer dit anderszins vereist of toegestaan is door de geldende wetten, gerechtelijke bevelen, overheidsvoorschriften of regelgevende instanties (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, gegevensbescherming, belastingen en werkgelegenheid), binnen of buiten uw land;Deze verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van het contract tussen u en Radius en voor de naleving van de wettelijke verplichtingen waaraan Radius is onderworpen.


Deze verwerking is ook noodzakelijk met oog op de legitieme belangen die door Radius worden nagestreefd.Radius is van mening dat het er een legitiem belang bij heeft om ervoor te zorgen dat het voldoet aan alle wettelijke eisen die eraan worden gesteld, of het nu gaat om EU-verplichtingen of niet-EU-verplichtingen. Radius wil zijn reputatie als een goede ondernemer behouden en adequaat handelen in alle landen waar hij zaken doet. Dit houdt in dat er wordt samengewerkt met autoriteiten en overheidsinstanties. Sterker nog, Radius is verplicht zich te houden aan de wet- en regelgeving in die landen waar het zaken doet en het anders tot wetsconflicten zou leiden.Radius beschouwt de naleving van de wettelijke voorschriften en het beheer van de wettelijke rechten als een ondersteuning van de bedrijfsdoelstellingen en -resultaten op lange termijn. Radius wil zijn reputatie hoog houden en medewerkers van hoog kaliber blijven aantrekken.

Aanvullende informatie met betrekking tot de specifieke verwerking van persoonsgegevens kan u ter plaatse worden meegedeeld of zoals uiteengezet in het toepasselijke beleid. **Rechtsgrondslag voor de verwerking**

Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens of gevoelige gegevens

De gevoelige of speciale categorieën van persoonsgegevens die door Radius kunnen worden verwerkt, staan in deze HR Privacyverklaring.

Indien de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming ons verplicht dergelijke speciale categorieën van persoonsgegevens te verwerken op basis van een specifieke wettelijke motivering, verwerken wij deze op basis van een van de volgende grondslagen:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de verplichtingen en de uitoefening van de rechten van u of van Radius op het gebied van het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en de socialebeschermingswetgeving, voor zover dit op grond van de geldende wetgeving is toegestaan;
 • de verwerking is noodzakelijk ten behoeve van preventieve of arbeidsgeneeskunde, voor de beoordeling van uw arbeidscapaciteit, de medische diagnose, de verstrekking van gezondheids- of sociale zorg of de behandeling of het beheer van gezondheids- of sociale zorgstelsels en -diensten, voor zover de geldende wetgeving dit toestaat;
 • de verwerking is noodzakelijk om uw vitale belangen te beschermen of van een andere persoon wanneer u lichamelijk of juridisch niet in staat bent om toestemming te geven (bijvoorbeeld in uitzonderlijke noodsituaties, zoals een medische noodsituatie); of
 • de verwerking is noodzakelijk voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van rechtsvorderingen.
Dit kan het volgende omvatten, hoewel dit geen volledige lijst is:
| | | | | --- | --- | --- |

**Geen.****Doel van de verwerking****Wettelijke grondslag**
a)Beoordelen en evalueren of je in aanmerking komt om voor Radius te werken in het rechtsgebied waar u werkt
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de verplichtingen en de uitoefening van de rechten van u of van Radius op het gebied van het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en het socialebeschermingsrecht, voor zover de geldende wetgeving dit toelaat.
b)Naleving van de wetgeving op het gebied van werkgelegenheid, gezondheid en veiligheid of sociale zekerheid. Bijvoorbeeld om te voorzien in wettelijke arbeidsongeschiktheids- of moederschapsuitkeringen, om te voorkomen dat u uw wettelijke verplichtingen niet nakomt, om te zorgen voor een eerlijk en rechtmatig beheer van uw dienstverband, om onrechtmatige beëindiging van uw dienstverband te voorkomen, om de particuliere medische en langdurige arbeidsongeschiktheidsregelingen van Radius toe te passen, om redelijke aanpassingen of aanpassingen te doen en om onrechtmatige discriminatie of de behandeling van klachten die in dit verband ontstaan, te voorkomen;De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de verplichtingen en de uitoefening van de rechten van u of van Radius op het gebied van het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en het socialebeschermingsrecht, voor zover de geldende wetgeving dit toelaat.


Voor zover deze gegevens worden beheerd door onze bedrijfsgeneeskundige adviseurs, is deze verwerking noodzakelijk voor de doeleinden van de preventieve of bedrijfsgeneeskunde, voor de beoordeling van uw arbeidscapaciteit, medische diagnose, het verstrekken van gezondheids- of sociale zorg of behandeling of het beheer van gezondheids- of sociale zorgstelsels en -diensten, voor zover toegestaan door de geldende wetgeving.

c)Beheer en onderzoek van een klacht in het kader van het klachtenbeleid van Radius (of ander relevant beleid), wanneer dergelijke kenmerken of informatie relevant zijn voor de specifieke klacht, om te voldoen aan de verplichtingen van het arbeidsrecht.De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de verplichtingen en de uitoefening van de rechten van u of van Radius op het gebied van het arbeidsrecht, de sociale zekerheid en het socialebeschermingsrecht, voor zover de geldende wetgeving dit toelaat.
Wij kunnen uw toestemming vragen voor bepaalde verwerkingen die op grond van een van de bovenstaande grondslagen niet gerechtvaardigd zijn. Indien voor de betreffende verwerking toestemming nodig is, zal deze apart van u worden gevraagd om ervoor te zorgen dat deze toestemming vrijelijk, geïnformeerd en expliciet wordt gegeven. Informatie over een dergelijke verwerking zal aan u worden verstrekt op het moment dat de toestemming wordt gevraagd, samen met de gevolgen van het niet verstrekken van een dergelijke toestemming. U dient zich ervan bewust te zijn dat het geen voorwaarde of vereiste is voor uw dienstverband om in te stemmen met een verzoek om toestemming van Radius. *Verwerking van gegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen*

Persoonsgegevens met betrekking tot strafrechtelijke veroordelingen en overtredingen zullen alleen worden verwerkt indien dit door de geldende wetgeving is toegestaan.

Bijvoorbeeld:

 • een controle van het strafregister kan worden uitgevoerd bij werving of overplaatsing indien de geldende wetgeving dit toestaat; of
 • een beschuldiging van een strafbaar feit of een veroordeling die tijdens uw relatie met Radius is ontstaan kan - waar nodig of geautoriseerd -worden verwerkt. Als we bijvoorbeeld een wettelijke of reglementaire verplichting hebben om een misdrijf te melden of als de geldende wetgeving Radius toestaat om informatie over het misdrijf te verwerken met het oog op het nemen van beslissingen over uw relatie met Radius.
Bewaren van persoonsgegevens Radius streeft ernaar dat persoonsgegevens zo actueel mogelijk worden gehouden en dat irrelevante of overbodige gegevens zo snel als redelijkerwijs mogelijk is worden verwijderd of geanonimiseerd. Sommige persoonsgegevens kunnen echter gedurende verschillende perioden worden bewaard om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen en om andere legitieme zakelijke redenen.

Wij bewaren uw persoonsgegevens over het algemeen alleen zolang deze nodig zijn voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld. Dit is meestal de periode van uw Radius dienstverband/contract plus de duur van een eventuele wettelijke verjaringstermijn na uw vertrek, hoewel sommige gegevens, zoals pensioeninformatie, mogelijk langer bewaard moeten worden. We kunnen sommige specifieke gegevens, bijvoorbeeld belastinggegevens, gedurende verschillende perioden bewaren, zoals vereist door de geldende wetgeving.

Toegang tot gegevens

Binnen Radius zijn uw persoonsgegevens toegankelijk voor of kan deze intern worden vrijgegeven op een need-to-know basis:

 • Human Resources, inclusief managers en teamleden;
 • management dat verantwoordelijk is voor het beheer of het nemen van beslissingen in verband met uw relatie met Radius of wanneer u betrokken bent bij een HR-proces met betrekking tot uw relatie met Radius;
 • systeembeheerders; en
 • waar nodig voor het uitvoeren van specifieke taken of systeemonderhoud door medewerkers van Radius-teams zoals het Finance-, IT- en HR-team.
Bepaalde persoonsgegevens, zoals uw naam, locatie, functietitel, contactgegevens en een eventueel gepubliceerd vaardigheids- en ervaringsprofiel kunnen ook toegankelijk zijn voor andere werknemers. De veiligheidsmaatregelen die binnen Radius worden genomen om uw gegevens te beschermen, staan hieronder vermeld. Uw persoonsgegevens kunnen ook worden geraadpleegd door derden met wie wij samenwerken (waaronder, zonder beperking, SAGE Payroll Bureau, payroll aanbieders, The People's Pension en Legal and General etc.) en hun gelieerde bedrijven en onderaannemers voor het leveren van diensten aan ons, zoals het hosten, ondersteunen en onderhouden van het kader van onze HR-informatiesystemen.

Persoonsgegevens kunnen ook worden gedeeld met bepaalde koppelingssystemen, zoals wervingssystemen en lokale salaris- en uitkeringsystemen. De gegevens in dergelijke systemen kunnen toegankelijk zijn voor de aanbieders van die systemen, de aan hen gelieerde bedrijven en de onderaannemers.

Voorbeelden van derden waarmee uw gegevens worden gedeeld, zijn onder meer de belastingdienst, de regelgevende instanties, de verzekeraars van Radius, bankiers, IT-beheerders, advocaten, accountants, investeerders, consultants en andere professionele adviseurs, loondienstverleners en beheerders van de Radius-voordeelprogramma's. Radius verwacht van deze derden dat zij de aan hen bekend gemaakte gegevens verwerken in overeenstemming met de geldende wetgeving, ook met betrekking tot de vertrouwelijkheid en veiligheid van de gegevens.

Wanneer deze derden als "gegevensverwerker" (bijvoorbeeld een payroll-provider) optreden, voeren zij hun taken namens ons en in opdracht van ons uit voor de hierboven genoemde doeleinden. In dit geval worden uw persoonsgegevens aan deze partijen verstrekt voor zover dat nodig is om de vereiste diensten te verlenen.

Daarnaast kunnen we persoonsgegevens delen met nationale autoriteiten om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust. Dit is bijvoorbeeld het geval in het kader van een op handen zijnde of lopende juridische procedure of een wettelijke controle.

Beveiliging van gegevens

Radius gebruikt verschillende technische en organisatorische methoden om uw persoonsgegevens te beveiligen in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Radius zet zich in voor de bescherming van de veiligheid van de persoonsgegevens die u met ons deelt. Ter ondersteuning van deze inzet hebben wij passende technische, fysieke en organisatorische maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te waarborgen dat in overeenstemming is met het risico.

Als u in het bezit bent van persoonsgegevens van welke aard dan ook (bijvoorbeeld gegevens die zijn verzameld in e-mails, adresboeken, Excel-spreadsheets of die zijn opgenomen in curricula vitae of elders) moet u ervoor zorgen dat de gegevens op een veilige plaats worden bewaard waar ongeoorloofde toegang niet mogelijk is. Wanneer gegevens op papier worden bewaard, is opslag in een afgesloten lade of kast, die alleen toegankelijk is voor geautoriseerde personen, over het algemeen de meest effectieve manier om de gegevens te beveiligen. Wanneer de gegevens in elektronische vorm worden bewaard, moeten passende wachtwoordbescherming en afdoende beveiligde zones worden gebruikt.

Overdracht van persoonsgegevens

Van tijd tot tijd zullen uw persoonsgegevens (inclusief speciale categorieën van persoonsgegevens) worden doorgegeven aan gelieerde bedrijven van Radius om deze te verwerken voor de doeleinden beschreven in deze HR privacyverklaring.

Deze gelieerde bedrijven kunnen gevestigd zijn binnen de Europese Unie (bijvoorbeeld Radius Limited, in het Verenigd Koninkrijk) en elders in de wereld (bijvoorbeeld Radius Fleet Services Inc.). Persoonsgegevens kunnen ook aan derden worden doorgegeven, zoals hierboven beschreven.

Als gevolg hiervan kunnen uw persoonsgegevens worden doorgegeven aan landen buiten het land waar u werkt, aan landen waarvan de wetgeving inzake gegevensbescherming mogelijk minder streng is dan de uwe.

Radius zal ervoor zorgen dat er passende of passende waarborgen zijn om uw persoonsgegevens te beschermen en dat de overdracht van uw persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming.  Indien vereist door de geldende wetgeving inzake gegevensbescherming, heeft Radius ervoor gezorgd dat dienstverleners (met inbegrip van andere aan Radius gelieerde ondernemingen) standaard contractbepalingen ondertekenen zoals goedgekeurd door de Europese Commissie of een andere toezichthoudende autoriteit die bevoegd is voor de desbetreffende Radius-exporteur.

Uw rechten

Recht op toegang tot, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens

Radius wil ervoor zorgen dat alle persoonsgegevens correct zijn. U heeft ook de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat veranderingen in persoonsgegevens (bijvoorbeeld adreswijzigingen en bankrekeningen) aan Radius worden gemeld, zodat we ervoor kunnen zorgen dat uw gegevens up-to-date zijn.

U hebt het recht om toegang te vragen tot al uw persoonsgegevens die Radius in zijn bezit heeft, en om correctie te vragen van eventuele onjuiste gegevens die op u betrekking hebben. Verder heeft u het recht om te verzoeken om verwijdering van alle irrelevante gegevens die wij over u hebben.

Heeft u ook de volgende aanvullende rechten:

 • *Draagbaarheid van gegevens -* wanneer wij vertrouwen op uw toestemming of het feit dat de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent als wettelijke basis voor de verwerking, en dat persoonsgegevens automatisch worden verwerkt, heeft u het recht om al deze persoonsgegevens die u aan Radius heeft verstrekt in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat te ontvangen, en ook om van ons te eisen dat wij deze gegevens aan een andere beheerder doorgeven wanneer dit technisch haalbaar is.
 • *Recht op beperking van verwerking -* u heeft het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer:
  • u de juistheid van de persoonsgegevens betwist, totdat wij voldoende stappen hebben ondernomen om deze te corrigeren of te verifiëren;
  • de verwerking onwettig is, maar u niet wil dat wij de gegevens wissen;
  • wij de persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de verwerking, maar u deze nodig heeft voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een rechtsvordering; of
  • u om legitieme redenen bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking (zie hieronder) in afwachting van de verificatie of Radius dwingende legitieme redenen heeft om de verwerking voort te zetten.
persoonsgegevens op deze manier aan beperkingen onderhevig is, zullen wij deze alleen verwerken met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
 • *Recht om toestemming in te trekken -* wanneer u ons uw toestemming heeft gegeven om gegevens te verwerken, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. U kunt dit doen door (i) in sommige gevallen de relevante gegevens uit het relevante HR-systeem te verwijderen (hoewel u er rekening mee moet houden dat deze in dit geval in back-ups en gekoppelde systemen kunnen blijven totdat ze worden verwijderd in overeenstemming met ons beleid voor het bewaren van gegevens) of (ii) contact op te nemen met uw lokale Human Resources-contactpersoon.
 • *Recht om bezwaar te maken tegen verwerking op grond van rechtmatige belangen -* wanneer wij ons baseren op rechtmatige belangen om gegevens te verwerken, dan heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. Als u bezwaar maakt, moeten we die verwerking stoppen, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die uw belangen, rechten en vrijheden overstijgen of wanneer we de gegevens moeten verwerken voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van juridische claims. Wanneer we ons baseren op legitieme belangen als basis voor de verwerking, zijn we van mening dat we dergelijke dwingende legitieme gronden kunnen aantonen, maar we zullen elk geval op individuele basis in overweging nemen.
U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in het land waar u woont, als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de geldende wetgeving. **NEEM CONTACT MET ONS OP**

Het primaire aanspreekpunt voor alle kwesties die voortvloeien uit deze privacyverklaring is onze functionaris voor gegevensbescherming. De functionaris gegevensbescherming kan worden gecontacteerd via:

 • [dataprotectionofficer@radiuspaymentsolutions.com](mailto:dataprotectionofficer@radiuspaymentsolutions.com) of
 • Radius Limited, Eurocard Centre, Herald Park, Herald Drive, Crewe CW1 6EG
Als u vragen of zorgen heeft over onze naleving van deze privacyverklaring en de wetgeving inzake gegevensbescherming, of als u uw rechten wenst uit te oefenen, raden wij u aan om eerst contact met ons op te nemen. Wij zullen klachten en geschillen onderzoeken en proberen op te lossen en zullen alles in het werk stellen om uw wens om uw rechten zo snel mogelijk en in ieder geval binnen de door de wetgeving inzake gegevensbescherming gestelde termijnen uit te oefenen, te honoreren. **Aanvullende privacyverklaringen**

We kunnen bepaalde verwerking van persoonsgegevens uitvoeren die onderworpen zijn aan aanvullende privacyverklaringen en we zullen deze onder uw aandacht brengen wanneer nodig.

Kennisgeving van wijzigingen

Radius kan deze HR-privacyverklaring te allen tijde wijzigen of bijwerken.

Indien wij ons gegevensbeschermingsbeleid wijzigen, wordt u op de hoogte gebracht van deze wijziging of wordt u ervan op de hoogte gebracht dat wij de HR-privacyverklaring hebben bijgewerkt, zodat u weet welke gegevens wij verwerken en hoe wij deze gegevens gebruiken.

Deze HR Privacyverklaring werd voor het laatst bijgewerkt en herzien op 26 november 2019 - Versie 1.1