Voorwaarden

BEVESTIGING De Klant erkent dat de Diensten het in "realtime" volgen van goederen en het opnemen van videobeelden van camera's die op voertuigen zijn geïnstalleerd omvatten. Dit kan betekenen dat het volgen en de videobeelden ook de identificatie mogelijk maakt van bewegingen van personen, zoals werknemers, klanten, aannemers of overige derden. De Klant begrijpt dat het zijn verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat alle Wetgeving inzake gegevensbescherming wordt nageleefd bij het gebruik van de Diensten.

DE BASIS

1. WAT WOORDEN BETEKENEN

1.1. Sommige woorden en zinnen in deze algemene voorwaarden betekenen specifieke dingen. Ze worden steeds met een hoofdletter geschreven en uitgelegd in het deel Gedefinieerde Termen aan het eind van deze Voorwaarden.

1.2. Het enkelvoud omvat het meervoud en omgekeerd, en de woorden ter aanduiding van personen omvatten natuurlijke personen, kleine zelfstandigen, samenwerkingsverbanden, rechtspersonen en verenigingen van personen zonder rechtspersoonlijkheid.

1.3. De woorden "omvatten" of "inclusief" beperken iets niet tot alleen de voorbeelden die volgen.

1.4. Elke verwijzing naar een specifieke wet of verordening in de Voorwaarden omvat die wet of verordening zoals gewijzigd, vervangen of uitgebreid.

2. VOLGORDE VAN DOCUMENTEN

2.1. Indien er een conflict is tussen een van de documenten, is de volgorde van prioriteit, met de eerste als hoogste:

2.1.1. de Bevestiging van de verkooporder;

2.1.2. de Tarieflijst; en

2.1.3. deze Voorwaarden.

3. HOE DE OVEREENKOMST TOT STAND KOMT EN WANNEER HET INGAAT

3.1. De Overeenkomst komt tot stand en treedt in werking op de Aanvangsdatum.

3.2. De Voorwaarden bevatten de enige voorwaarden waarop de Leverancier met de Klant zal handelen in verband met de Diensten, en zij beheersen alle Overeenkomsten in verband met de Diensten, met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden.

DE DIENSTEN

4. WAT DE LEVERANCIER MOET DOEN

4.1. De Leverancier zal de Diensten verlenen met de zorg en de bekwaamheid die in de gegeven omstandigheden redelijkerwijs verwacht mogen worden.

4.2. De Leverancier zal de Klant Producten leveren zoals uiteengezet in de Bevestiging van de verkooporder.

4.3. De Leverancier zal de Gegevensverslagen op de Website beschikbaar stellen.

4.4. De Leverancier zal de Klant voorzien van een unieke, gepersonaliseerde gebruikersnaam en wachtwoord om de Klant in staat te stellen toegang te verkrijgen tot de Website en gebruik te maken van de Diensten. De Klant gaat ermee akkoord dat de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van elke gebruikersnaam of wachtwoord dat wordt verstrekt bij de Klant ligt.

4.5. Onder voorbehoud van en in overeenstemming met de Voorwaarden verleent de Leverancier de Klant voor de Eerste Termijn (en elke Volgende Termijn) een niet[1]exclusief recht om:

4.5.1. toegang te krijgen tot en te bladeren door de inhoud van de Website; en

4.5.2. Gegevensverslagen van de Website te downloaden en af te drukken, op voorwaarde dat:

4.5.3. De Klant de handelsmerken of handelsnamen van de Leverancier op geen enkele wijze zal gebruiken zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Leverancier; en

4.5.4. geen enkel deel van de Website mag worden gereproduceerd of opgeslagen op een andere website.

5. WAT DE KLANT MOET DOEN

5.1. De Klant zal:

5.1.1. de Producten uitsluitend gebruiken voor het doel waarvoor zij bestemd zijn en op een zorgvuldige en juiste wijze in overeenstemming met de instructies en specificaties van de Leverancier;

5.1.2. ervoor zorgen dat alle beperkingen en verplichtingen die hem door de Voorwaarden worden opgelegd, ook gelden voor zijn werknemers, aannemers en/of groepsmaatschappijen;

5.1.3. ervoor zorgen dat al deze werknemers, aannemers en/of groepsmaatschappijen al deze beperkingen en verplichtingen volledig naleven;

5.1.4. alle redelijke instructies of voorwaarden met betrekking tot zijn gebruik van de Website naleven zoals die op de Website kunnen worden geplaatst of anderszins van tijd tot tijd door de Leverancier aan de Klant kunnen worden meegedeeld; en

5.1.5. alleen de SIM gebruiken:

5.1.5.1. in combinatie met de Hardware; en

5.1.5.2. voor de overdracht van Locatiegegevens tussen de Vloot en de systemen van de Leverancier.

6. INSTALLATIE

6.1. Indien de Leverancier de Installatie uitvoert, zal met de Klant een datum voor de Installatie worden overeengekomen. De Installatie kan worden uitgevoerd door de Leverancier of een door de Leverancier ingeschakelde derde.

6.2. In sommige omstandigheden zal het nodig zijn dat de Leverancier of een door de Leverancier ingeschakelde derde partij een bedrijfsmiddel of voertuig die onderdeel is van de Vloot van de Klant aanpast, bijstelt, wijzigt of modificeert ten behoeve van de installatie van Hardware. De Leverancier is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door een dergelijke aanpassing, bijstelling, wijziging of modificatie.

6.3. Indien de Klant een overeengekomen Installatie minder dan vierentwintig (24) uur van tevoren annuleert, of anderszins de Vloot niet aanbiedt op de overeengekomen datum, tijd of plaats van Installatie, kan de Leverancier de Klant een vergoeding voor te late annulering per voertuig of goed in rekening brengen, zoals vermeld in de Tarieflijst.

6.4. Indien de Installatie wordt uitgevoerd door de Leverancier of een door de Leverancier ingeschakelde derde, heeft de Klant 14 dagen vanaf de datum van voltooiing van de Installatie om te verifiëren of: :

6.4.1. de Hardware werkt; en

6.4.2. indien de Installatie de installatie van camera's betreft, de kwaliteit van de videobeelden voldoende is.

6.5. Als de Klant de Installatie doet:

6.5.1. zal alle Hardware door de Leverancier worden afgeleverd bij de Klant of op een ander adres dat tussen de Leverancier en de Klant kan worden overeengekomen;

6.5.2. gaat het risico voor de Hardware over van de Leverancier op de Klant wanneer de Hardware aan de Klant is afgeleverd;

6.5.3. de Klant zal de Hardware binnen 14 dagen na aflevering van de Hardware controleren en installeren; en

6.5.4. is onder voorbehoud van clausule 17.1 de Leverancier niet aansprakelijk voor enigerlei verlies of schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van nalatigheid of het niet opvolgen van de instructies van de Leverancier over hoe de Installatie dient te worden uitgevoerd.

6.6. Indien de Klant na controle van de Hardware volgens artikel 6.4 of 6.5.3 hierboven van oordeel is dat Hardware niet werkt en/of niet tevreden is met de kwaliteit van de videobeelden, zal hij dit schriftelijk melden via de Contactgegevens op de website van de Leverancier binnen 14 dagen na:

6.6.1. de Installatie, indien de Installatie is uitgevoerd door de Leverancier of een door de Leverancier ingeschakelde derde; of

6.6.2. de levering van de Hardware door de Leverancier aan de Klant, indien de Installatie door de Klant is uitgevoerd.

6.7. Binnen 14 dagen na kennisgeving ingevolge artikel 6.6 zal de Leverancier of een door de Leverancier ingeschakelde derde de Hardware onderzoeken op een tijdstip en plaats die de Klant schikt en eventuele problemen naar tevredenheid van de Leverancier (redelijk handelend) verhelpen.

7. WANNEER DE LEVERANCIER GEEN SCHULD TREFT

7.1. De Klant erkent en stemt ermee in dat de toegankelijkheid, nauwkeurigheid en beschikbaarheid van de Website (of relevante delen daarvan), Gegevensverslagen, Locatiegegevens en videobeelden afhankelijk zijn van systemen, technologieën en andere factoren waarop de Leverancier geen invloed heeft, met inbegrip van Mobiele Communicatiediensten. Door de aard van dergelijke technologieën en systemen kunnen problemen zoals onderbrekingen, verbindingsfouten, overbelasting van het netwerk, signaaldegradatie, topografische, elektromagnetische en andere storingen een nadelige invloed hebben op de toegankelijkheid en beschikbaarheid van de Website, Gegevensverslagen, Locatiegegevens en/of videobeelden. De Leverancier garandeert niet dat de Gegevensverslagen, Locatiegegevens, videobeelden en functies die op de Website beschikbaar worden gesteld, ondersteund zullen blijven worden door Mobiele Communicatiediensten of dat de Klant in staat zal zijn om de Gegevensverslagen, Locatiegegevens, videobeelden of functies die op de Website beschikbaar worden gesteld als onderdeel van de Diensten te gebruiken voor het beoogde gebruik, vanwege het feit dat dit gedeeltelijk afhangt van omstandigheden waarover de Leverancier redelijkerwijs geen controle heeft.

7.2. De Klant erkent en stemt ermee in dat de Producten en de Diensten uitsluitend zijn ontworpen en bedoeld voor beheer van de Vloot. Als zodanig is de Leverancier niet verantwoordelijk voor gegevensbescherming, werknemersrelaties, verzekeringen, regelgeving, compliance of andere doeleinden waarvoor de Klant de Producten en Diensten kan gebruiken, en de Klant vrijwaart de Leverancier tegen alle vorderingen die uit een dergelijk gebruik voortvloeien.

7.3. Zonder afbreuk te doen aan de algemene geldigheid van artikel 7.2 doet de Leverancier geen toezegging en geeft geen garantie dat de video-opnamecapaciteit een bepaald incident zal vastleggen of dat de eventuele opname van een bepaald incident effectief zal zijn ter ondersteuning van een verzekeringsclaim, verhaal op een derde partij, of anderszins.

7.4. Zonder afbreuk te doen aan de algemene geldigheid van artikel 7.2 is het de verantwoordelijkheid van de Klant om zich ervan te vergewissen dat het gebruik van de Diensten hem in staat zal stellen om te voldoen aan enige wettelijke of regelgevende verplichtingen die op hem van toepassing zijn. Voor zover wettelijk toegestaan zal de Leverancier in geen geval aansprakelijk zijn in verband met deze Overeenkomst , hetzij contractueel, op grond van onrechtmatige daad (waaronder in beide gevallen nalatigheid), wegens een onjuiste voorstelling van zaken (anders dan een frauduleuze onjuiste voorstelling van zaken), wegens een schending van wettelijke verplichtingen of anderszins voor de schending van enige toepasselijke wet- of regelgeving die van toepassing is op de bedrijfsactiviteiten van de Klant in verband met zijn gebruik van de Diensten.

7.5. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat de Hardware voldoet aan alle wettelijke of juridische eisen die van toepassing zijn op de voertuigen of bedrijfsmiddelen binnen zijn Vloot. De Leverancier verstrekt geen enkele garantie dat de Hardware geschikt is voor de voertuigen of bedrijfsmiddelen binnen de Vloot van de Klant, anders dan die welke is vermeld in enige door de Leverancier aan de Klant verstrekte specificatie van de Hardware.

7.6. De Klant zal de Leverancier vrijwaren en gevrijwaard houden voor alle vorderingen, eisen, acties, procedures, schade, lasten, kosten en uitgaven die op enigerlei wijze tegen de Leverancier kunnen worden ingesteld voortvloeiend uit of in verband met (i) het niet nakomen door de Klant van zijn verantwoordelijkheid op grond van artikel 7.5; en/of (ii) gebruik van de Hardware buiten de door de Leverancier aan de Klant verstrekte specificatie van de Hardware.

7.7. De Leverancier heeft te allen tijde het recht om de toegang tot de Website tijdelijk op te schorten met het oog op onderhoud of reparatie van de Website of een deel daarvan; en om zonder voorafgaande kennisgeving aan de Klant wijzigingen aan te brengen in de functionaliteit, presentatie, kenmerken, vormen van toegang en materiële inhoud met betrekking tot de Website. DE PRODUCTEN - EIGENDOM EN VERVANGING

8. EIGENDOM VAN DE HARDWARE

8.1. Onder voorbehoud van clausule 8.2:

8.1.1. blijft alle Hardware die door de Leverancier aan de Klant beschikbaar wordt gesteld voor het gebruik van de Diensten door de Klant eigendom van de Leverancier en zal de Klant zich niet voordoen als de eigenaar of bezitter van de Hardware, noch zal de Klant dergelijke Hardware verkopen, uitlenen, verhuren, bezwaren, vervreemden of het houderschap of bezit hiervan overdragen, behalve in overeenstemming met de uitdrukkelijke schriftelijke instructies of voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier;

8.1.2. zal de Klant:

8.1.2.1. het merkteken op de Hardware niet beschadigen, vernietigen, wijzigen of onleesbaar maken; en

8.1.2.2. de Hardware aan de Leverancier beschikbaar stellen indien de Voorwaarden zulks vereisen;

8.1.3. zal het recht van de Klant op het gebruik van de Hardware onmiddellijk eindigen indien:

8.1.3.1. sprake is van liquidatie, insolventie, (surseance van betaling) of faillissement aan de kant van de Klant;

8.1.3.2. de Klant ophoudt handel te drijven; of

8.1.3.3. de Klant voornemens is de Hardware te verkopen, uit te lenen, te verhuren, te bezwaren, te vervreemden of het bezit of houderschap hiervan wenst over te dragen;

8.1.4. kan de Leverancier een vordering instellen voor de prijs van de Hardware, en voor alle andere bedragen die op grond van een Overeenkomst verschuldigd zijn, niettegenstaande het feit dat de eigendom van de Hardware niet op de Klant is overgegaan.

8.2. Artikel 8.1 is niet van toepassing indien de Klant de Hardware van de Leverancier koopt, hetgeen uitdrukkelijk in de Bevestiging van de verkooporder zal worden vermeld. Onder deze omstandigheden zal de juridische en billijke eigendom van het Product (met uitzondering van, indien van toepassing, firmware en SIM) van de Leverancier op de Klant overgaan wanneer het volgende heeft plaatsgevonden:

8.2.1. de levering van de Hardware; en

8.2.2. de ontvangst door de Leverancier van alle bedragen die de Klant verschuldigd is met betrekking tot de Hardware.

9. VERVANGING VAN DE HARDWARE

9.1. Indien de Klant de Leverancier binnen 14 dagen na vaststelling van een gebrek schriftelijk meedeelt dat de Hardware geheel of gedeeltelijk gebrekkig is, zal de Leverancier

9.1.1. de Hardware onderzoeken op een tijd en plaats die de Klant schikt; of

9.1.2. de Klant verzoeken de Hardware terug te brengen naar de vestiging van de Leverancier.

9.2. Behoudens het bepaalde in artikel 9.3 en nadat de Klant een kennisgeving heeft gedaan op grond van artikel 9.1 zal de Leverancier:

9.2.1. indien de kennisgeving ingevolge artikel 9.1 binnen de Eerste Termijn door de Leverancier is ontvangen, (naar keuze van de Leverancier) de gebrekkige Hardware repareren of vervangen; of

9.2.2. indien de kennisgeving ingevolge artikel 9.1 door de Leverancier is ontvangen buiten de Eerste Termijn, (naar keuze van de Leverancier) de gebrekkige Hardware repareren of vervangen en de Klant een vergoeding in rekening brengen die niet hoger is dan de in de Tarievenlijst vermelde vergoeding voor niet-retournering van de betreffende Hardware. Indien de Klant een dergelijke vergoeding niet wenst te betalen, kan de Klant de Overeenkomst met betrekking tot de beftreffende Hardware schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, ook al valt de Overeenkomst binnen een Volgende Termijn.

9.3. De Leverancier zal niet verplicht zijn om enige Hardware te repareren of te vervangen onder artikel 9.2 indien:

9.3.1. het gebrek is ontstaan doordat de Klant de instructies van de Leverancier met betrekking tot de opslag, de Installatie, de inbedrijfstelling, het gebruik, het onderhoud of de vervanging van de Hardware niet heeft opgevolgd;

9.3.2. de Klant de Hardware wijzigt of repareert zonder de schriftelijke toestemming van de Leverancier;

9.3.3. het defect het gevolg is van opzettelijke beschadiging, nalatigheid of abnormale werkomstandigheden;

9.3.4. het defect het gevolg is van schade die is veroorzaakt door het gebruik van de Hardware buiten de gespecificeerde bedrijfsparameters, blootstelling aan blikseminslag of stroompieken;

9.3.5. het defect optreedt als gevolg van een ongeval met het voertuig of het goed waarin de Hardware is geïnstalleerd; of

9.3.6. in het geval van het neonproduct of een ander op batterijen werkend product of apparaat, indien dit product of apparaat meer dan drie jaar geleden aan de Klant werd verzonden of de locatiemelding ervan meer dan 1.200 keer werd geactiveerd.

9.4. Behoudens het bepaalde in dit artikel 9 is de Leverancier niet aansprakelijk jegens de Klant met betrekking tot defecte Hardware.

9.5. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle gerepareerde of vervangende Hardware die door de Leverancier wordt geleverd krachtens artikel 9.2.

BETALINGEN

10. BETALEN WAT DE KLANT DE LEVERANCIER VERSCHULDIGD IS

10.1. De Klant zal de Prijzen, via automatische incasso, aan de Leverancier betalen in overeenstemming met dit artikel en zoals gespecificeerd in een toepasselijke Bevestiging van de verkooporder. Tenzij anders vermeld in de Bevestiging van de verkooporder, dient de Klant alle verschuldigde bedragen te betalen binnen 14 dagen na de factuurdatum.

10.2. Alle onder een Overeenkomst te betalen Prijzen zijn exclusief alle belasting over de toegevoegde waarde en andere belastingen en heffingen die op de levering van de Producten en Diensten van toepassing zijn en die door de Klant verschuldigd zullen zijn.

10.3. De Prijzens kan door de Leverancier worden gewijzigd, op voorwaarde dat:

10.3.1. de Leverancier de Klant ten minste 28 dagen van tevoren in kennis stelt van een wijziging van de Prijs; en

10.3.2. de Leverancier niet meer dan één prijsverhoging per jaar doorvoert in de Eerste Termijn.

10.4. Naast het recht van de Leverancier om de Prijs te wijzigen krachtens artikel 10.3, zal de Prijs na afloop van de Eerste termijn of de Volgende termijn de prijs zijn voor de relevante Producten en Diensten die is opgenomen in de Catalogusprijs.

10.5. De Klant zal alle betalingen die op grond van een Overeenkomst verschuldigd zijn, verrichten zonder enige aftrek, hetzij door middel van verrekening, tegenvordering, korting, aftrek of anderszins. 11. WAT GEBEURT ER ALS DE KLANT DE LEVERANCIER NIET BETAALT 11.1. Indien de Klant enig bedrag dat hij uit hoofde van of in verband met een Overeenkomst aan de Leverancier verschuldigd is, niet op of voor de vervaldatum betaalt, kan de Leverancier: 11.1.1. de Klant rente in rekening brengen over het achterstallige bedrag tegen een tarief van 4% per jaar boven de basisrentevoet in het Verenigd Koninkrijk van Barclays Bank Plc van tijd tot tijd (welke rente dagelijks verschuldigd zal zijn tot de datum van daadwerkelijke betaling en op verzoek betaalbaar zal zijn) of tegen het tarief van de wettelijke rente op grond van artikel 119 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek; en/of 11.1.2. op elk moment na de vervaldatum, zonder kennisgeving aan de Klant, enige aansprakelijkheid van de Klant jegens de Leverancier verrekenen met enige aansprakelijkheid van de Leverancier of een Filiaal jegens de Klant, zoals een deposito dat door de Leverancier of een Filiaal wordt gehouden, ongeacht of beide aansprakelijkheden huidig of toekomstig zijn, geliquideerd of niet, en ongeacht of beide aansprakelijkheden al dan niet voortvloeien uit deze Voorwaarden. De uitoefening door de Leverancier van zijn rechten op grond van deze clausule beperkt of beïnvloedt geen andere rechten of rechtsmiddelen die hem op grond van deze Voorwaarden of anderszins ter beschikking staan.

11.2. De Leverancier (of zijn agenten of vertegenwoordigers) kan kredietcontroles bij de Klant uitvoeren. De Klant geeft hierbij toestemming aan de Leverancier (en zijn agenten of vertegenwoordigers) om dergelijke controles uit te voeren. De Klant erkent hierbij en stemt ermee in dat de kredietcontroles kunnen inhouden dat informatie over de Klant aan bevoegde kredietinformatiebureaus of derden wordt verstrekt.

BESCHERMING VAN INFORMATIE

12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

12.1. Alle Intellectuele eigendomsrechten in of voortvloeiend uit of in verband met de Diensten (met inbegrip van de gegevensverslagen) of de Producten zullen eigendom zijn van de Leverancier of de licentiegevers van de Leverancier.

12.2. De Leverancier is eigenaar van alle gegevens die worden gegenereerd door of verband houden met de werking of uitvoering van de Diensten. Deze operationele en prestatiegegevens omvatten geen persoonsgegevens die zullen worden behandeld overeenkomstig de bepalingen van clausule 14.

12.3. De Klant is eigenaar van alle gegevens die door of namens de Klant aan de Leverancier worden verstrekt in verband met de Diensten. De Leverancier mag deze gegevens gebruiken zoals vereist voor de uitvoering van de Diensten.

12.4. De Klant geeft de Leverancier onherroepelijke toestemming om een kopie van de in bovenstaande clausule 12.3 bedoelde gegevens te bewaren en te gebruiken, in geanonimiseerde en geaggregeerde vorm (zodat de identiteit van de Klant en van enige betrokkene niet kan worden achterhaald) met als doel het uitvoeren van data-analyse in verband met de Diensten die aan zijn klanten worden geleverd en anderszins het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten ("Statistische Gegevens").

12.5. De Klant verleent de Leverancier hierbij een niet-exclusief, royalty-vrij, volledig betaald, onherroepelijk wereldwijd recht en licentie voor toegang, beoordeling, analyse, gebruik, manipulatie, verveelvoudiging en wijziging van de Statistische Gegevens voor eigen doeleinden, met inbegrip van het gebruik van de informatie om rapporten, analyses en gegevens op basis van de Statistische Gegevens te produceren en te verspreiden.

13. DINGEN VERTROUWELIJK HOUDEN

13.1. De Klant en de Leverancier komen overeen dat zij voor de duur van deze Overeenkomst en voor een daaropvolgende periode van drie jaar alle Vertrouwelijke informatie van de andere Partij te allen tijde als vertrouwelijk zullen behandelen en niet zullen toestaan dat deze wordt gekopieerd, gebruikt, bekendgemaakt of vervreemd, behalve in overeenstemming met deze Overeenkomst. De bepalingen van deze clausule 13 zijn niet van toepassing op Vertrouwelijke informatie die reeds tot het publieke domein behoort of op een toekomstig tijdstip tot het publieke domein gaat behoren, anders dan door schending van deze Overeenkomst of openbaarmakingen van Vertrouwelijke informatie die:

13.1.1. vereist zijn bij wet- of regelgeving in antwoord op een verzoek van een wetshandhavings- of regelgevingsinstantie of -autoriteit;

13.1.2. worden gedaan in verband met een gerechtelijk bevel of een andere soortgelijke eis;

13.1.3. worden gemaakt in verband met een voorgenomen fusie, overname of soortgelijke transactie;

13.1.4. worden gemaakt aan een met de Leverancier verbonden Filiaal of bedrijf; of

13.1.5. worden gemaakt aan de dienstverleners van de Leverancier voor het leveren van de Diensten, namens de Leverancier.

14. GEGEVENSBESCHERMING

14.1. De Klant en de Leverancier zullen elk alle bepalingen van de Wetgeving inzake gegevensbescherming in acht nemen. Dit omvat de verplichting van de Klant om de Betrokkenen naar behoren te informeren over de verwerking van hun Persoonsgegevens door de Leverancier in opdracht van de Klant. De Klant erkent dat het zijn verantwoordelijkheid is om alle relevante effectbeoordelingen betreffende gegevensbescherming uit te voeren en zich te vergewissen van de grondslag van zijn verwerking van Persoonsgegevens en van de toereikendheid van zijn gegevensbeschermingsbeleid.

14.2. De Klant en de Leverancier erkennen dat, met betrekking tot persoonsgegevens die het Bedrijf namens de Klant verwerkt in verband met deze Overeenkomst, de Klant de Verwerkingsverantwoordelijke is en de Leverancier de Verwerker.

14.3. De Leverancier zal alleen Persoonsgegevens en Locatiegegevens verzamelen, verwerken, opslaan en gebruiken:

14.3.1. voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst en de verbetering van de Diensten;

14.3.2. in overeenstemming met de rechtmatige, gedocumenteerde en redelijke instructies van de Klant (die, tenzij anders overeengekomen, inhouden dat Persoonsgegevens worden verwerkt voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst en de verbetering van de Diensten); of

14.3.3. zoals vereist om te voldoen aan de Wetgeving inzake gegevensbescherming.

14.4. De Klant instrueert de Leverancier om de Persoonsgegevens te verzamelen, te verwerken, op te slaan en te gebruiken voor het doel zoals opgenomen onder clausule 14.3 hierboven.

14.5. De Klant stemt hierbij in met de aanwijzing door de Leverancier van subverwerkers die van tijd tot tijd door de Leverancier kunnen worden ingeschakeld ter ondersteuning van de verlening van de Diensten door de Leverancier aan de Klant, met inbegrip van de uitbesteding door de Leverancier van de hosting van zijn datacenters aan een derde binnen het Verenigd Koninkrijk of de Europese Economische Ruimte. De Leverancier garandeert dat deze derden wettelijk gebonden zijn aan hun respectieve verplichtingen krachtens de bepalingen van de Wetgeving inzake gegevensbescherming als een Verwerker. De Leverancier zal de Klant jaarlijks op verzoek in kennis stellen van zijn subverwerkers en indien enige verwerking buiten het Verenigd Koninkrijk of de Europese Economische Ruimte zal plaatsvinden.

14.6. De Klant kan zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in verband met deze Overeenkomst te allen tijde intrekken. Een dergelijke intrekking moet schriftelijk aan de Leverancier worden voorgelegd en zal geen invloed hebben op de Overeenkomst en zal de verplichtingen van de Klant (met inbegrip van betalingsverplichtingen) uit hoofde van de Overeenkomst intact laten. De Klant erkent dat de Leverancier als gevolg van een dergelijke intrekking mogelijk niet in staat zal zijn de Diensten te verlenen.

14.7. De Leverancier zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de Persoonsgegevens die in het kader van de Overeenkomst worden verzameld, te beschermen tegen vernietiging, hetzij per ongeluk, hetzij onrechtmatig, tegen verlies, wijziging, ongeoorloofde verstrekking of toegang, dan wel tegen enige andere vorm van onwettige verwerking. Deze maatregelen moeten, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van uitvoering ervan, een beveiligingsniveau waarborgen dat in verhouding staat tot de risico's die de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens met zich meebrengen.

14.8. Zodra de Leverancier zich bewust wordt van een inbreuk in verband met persoonsgegevens, zal hij

14.8.1. de Klant zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen; en

14.8.2. samenwerken met de Klant en de redelijke commerciële stappen ondernemen die door de Klant zijn aangegeven om te helpen bij het onderzoek, de beperking en het herstel van die inbreuk in verband met persoonsgegevens.

14.9. De Leverancier zal:

14.9.1. ervoor zorgen dat zijn werknemers die toegang kunnen hebben tot de persoonsgegevens, onderworpen zijn aan verklaringen van geheimhouding of professionele of wettelijke verplichtingen inzake vertrouwelijkheid;

14.9.2. de verwerking van de Persoonsgegevens staken binnen 120 dagen na de beëindiging of afloop van de Overeenkomst of, indien eerder, de Diensten waarop het betrekking heeft en zo spoedig mogelijk daarna de Persoonsgegevens en alle kopieën daarvan of van de informatie die zij bevatten, teruggeven of veilig van zijn systemen wissen. Om twijfel te voorkomen is dit niet van toepassing op de Statistische Gegevens die de Leverancier mag bewaren; en

14.9.3. voor zover wettelijk toegestaan, aan de Klant de nadere informatie beschikbaar stellen en (voor zover van toepassing) meewerken aan de uitvoering van een audit of beoordeling, die de Klant redelijkerwijs kan verlangen om zekerheid te verschaffen dat de Leverancier voldoet aan de in deze clausule 14 genoemde verplichtingen, met dien verstande dat deze verplichting de Leverancier niet verplicht om informatie te verstrekken of toegang te verlenen tot informatie betreffende (i) interne prijsinformatie van de Leverancier; (ii) informatie betreffende andere klanten van de Leverancier (met inbegrip van prijsinformatie); (iii) niet-openbare externe rapporten van de Leverancier; (iv) door de Leverancier opgestelde interne rapporten; (v) Intellectuele eigendomsrechten van de Leverancier; of (vi) enige informatie die een inbreuk zou vormen op de Wetgeving inzake gegevensbescherming. Verder kan er maximaal één audit of beoordeling worden uitgevoerd onder deze clausule in een periode van twaalf (12) maanden en op voorwaarde dat de Klant en de Leverancier (redelijk handelend) een wederzijds geschikte datum overeenkomen voor de audit of beoordeling die zal plaatsvinden.

14.10. De Klant garandeert als Verwerkingsverantwoordelijke dat:

14.10.1. hij de bevoegdheid, het recht, dan wel de toestemming heeft die nodig is om de Leverancier in staat te stellen de persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Wetgeving inzake gegevensbescherming voor de doeleinden van deze Overeenkomst; en

14.10.2. hij heeft voldaan aan de verplichtingen van een Verwerkingsverantwoordelijke krachtens de Wetgeving inzake gegevensbescherming en deze gedurende de Overeenkomst zal blijven nakomen.

14.11. De Klant vrijwaart de Leverancier en houdt de Leverancier schadeloos voor alle vorderingen, eisen, acties, procedures, schadevergoedingen, kosten en uitgaven die tegen de Leverancier kunnen worden ingesteld met betrekking tot of in verband met op enigerlei wijze voortvloeiend uit of verband houdend met een schending door de Klant van clausule 14.10.

14.12. De Klant en de Leverancier zijn overeengekomen dat de Klant zal reageren op verzoeken van Betrokkenen, overheidsinstanties en/of gerechtelijke instanties met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door de Leverancier, en dat de Leverancier de Klant op verzoek van de Klant redelijke bijstand zal verlenen voor deze doeleinden.

14.13. In de bijlage bij deze Voorwaarden worden het voorwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort Persoonsgegevens en de categorieën Betrokkenen vermeld, zoals vereist door artikel 28, lid 3, van de AVG of gelijkwaardige bepalingen van de Wetgeving inzake gegevensbescherming. Wat de Klant en de Leverancier betreft, verleent niets in de bijlage de Klant of de Leverancier enig recht noch legt het de Leverancier enige verplichting op. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

15. BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

15.1. Voor alle Klanten, behalve PAYGO-klanten, zal de Overeenkomst van kracht blijven gedurende de Eerste Termijn en elke Volgende Termijn, tenzij beëindigd volgens clausule 9.2.2, clausule

15.2 of clausule 15.3. 15.2. Gedurende de Eerste Termijn of de Volgende Termijn kan de Klant de Overeenkomst schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste 28 dagen, waarbij een dergelijke opzegtermijn afloopt op de laatste dag van de Eerste Termijn of de Volgende Termijn (indien van toepassing). Elke opzegging die krachtens deze clausule wordt gegeven, moet per e-mail door de Klant naar telematicscancellations@radius.com worden verzonden. De Leverancier aanvaardt geen enkele andere vorm van opzegging door de Klant op grond van deze clausule en indien een dergelijke afwijkende opzegging wordt gedaan, zal deze geen rechtsgeldige opzegging inhouden en zal de Overeenkomst derhalve voortduren met als gevolg dat de Klant de Prijzen dient te blijven betalen.

15.3. De Leverancier kan, onverminderd zijn andere rechten die uit deze Overeenkomst voortvloeien, de Overeenkomst beëindigen door middel van schriftelijke opzegging:

15.3.1. met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste 28 dagen, die verstrijkt op de laatste dag van een kalendermaand; of

15.3.2. met onmiddellijke ingang, als:

15.3.2.1. de Klant nalaat een wezenlijke voorwaarde of bepaling van deze Overeenkomst na te leven of uit te voeren, waaronder in ieder geval niet[1]betaling, en dit verzuim of deze tekortkoming (indien herstel mogelijk is) niet wordt hersteld binnen 20 dagen na een schriftelijke kennisgeving waarin de tekortkoming wordt gespecificeerd en waarin wordt geëist dat deze wordt hersteld; of

15.3.2.2. een van de volgende gebeurtenissen zich voordoet: (i) de indiening van een verzoek tot liquidatie van de Klant; (ii) de Klant het voorwerp is van een bevel of een effectief besluit tot liquidatie van de Klant; (iii) de faillissementsaanvraag, waaronder voor een bevel of de aanvraag voor de aanstelling van een curator (met inbegrip van een administratieve curator), bewindvoerder, trustee of soortgelijke functionaris met betrekking tot de Klant; (iv) de aanstelling van een curator, een bewindvoerder, een bewindvoerder of een soortgelijke functionaris over alle of een deel van de goederen of de onderneming van de Klant; (v) het aangaan door de Klant van een akkoord of regeling met zijn schuldeisers in het algemeen of een cessie ten gunste van zijn schuldeisers of een soortgelijke regeling; (vi) de liquidatie van de Klant; (vii) de Klant die niet in staat is zijn schulden te betalen of anderszins insolvent wordt, of (viii) de Klant die zijn bedrijfsactiviteiten staakt of dreigt te staken;

15.3.2.3. er sprake is van vertraging of tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ten gevolge van een Geval van overmacht, welke vertraging of tekortkoming drie maanden moet hebben voortgeduurd; of

15.3.2.4. de Klant, naar het uitsluitend oordeel van de Leverancier, een negatieve kredietbeoordeling krijgt ingevolge artikel 11.2.

15.4. Indien de Klant een PAYGO-klant is, kan de Leverancier of de PAYGO-klant, onverminderd zijn overige rechten uit hoofde van de Overeenkomst, de Overeenkomst schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden, die verstrijkt op de laatste dag van de desbetreffende kalendermaand.

16. WAT DE KLANT MOET BETALEN WANNEER DE OVEREENKOMST WORDT BEËINDIGD

16.1. De Klant zal alle onbetaalde vergoedingen betalen tot en met de datum van beëindiging.

16.2. Bij beëindiging zal de Klant de Hardware aan de Leverancier retourneren, tenzij de Klant de Hardware heeft gekocht of de beëindiging geschiedt op grond van artikel 9.2.2. Indien de Klant de Hardware binnen zestig (60) dagen na beëindiging van de Diensten heeft verloren, beschadigd of niet in staat is deze in goede verkoopbare staat aan de Leverancier te retourneren, zal de Klant de Leverancier een vergoeding voor niet[1]retournering betalen die in de Tarieflijst is opgenomen. Voor alle duidelijkheid, indien de Klant op enig moment de aan hem geleverde Hardware niet in zijn bezit of onder zijn controle heeft, kan de Leverancier de Hardware als verloren beschouwen, tenzij de Klant het tegendeel kan bewijzen.

ALS ER IETS MISGAAT

17. IN HOEVERRE ELKE PARTIJ VERANTWOORDELIJK KAN WORDEN GEHOUDEN

17.1. Niets in de Voorwaarden zal worden geacht de aansprakelijkheid van de Leverancier uit te sluiten of te beperken met betrekking tot enige aansprakelijkheid die wettelijk niet kan worden beperkt, met inbegrip van aansprakelijkheid voor:

17.1.1. overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid;

17.1.2. fraude of een bedrieglijke voorstelling van zaken; of

17.1.3. verlies of schade veroorzaakt door opzet van de Leverancier of zijn functionarissen, werknemers, agenten of aannemers.

17.2. Onder voorbehoud van het bepaalde in clausule 17.1 zal de Leverancier in geen geval, hetzij contractueel, door onrechtmatige daad (inclusief in beide gevallen nalatigheid), verkeerde voorstelling (anders dan frauduleuze verkeerde voorstelling), schending van wettelijke plicht of anderszins, aansprakelijk zijn voor enig verlies van winst, inkomen/inkomsten, opbrengsten, gebruik, productie of verwachte besparingen, omzetderving, contracten of commerciële kansen, verlies van of schade aan goodwill of reputatie, verlies of corruptie van gegevens, database of software of met betrekking tot bijzondere, indirecte of gevolgschade of welke schade dan ook.

17.3. Onder voorbehoud van de clausules 17.1 en 17.2 is de maximale totale aansprakelijkheid van de Leverancier uit hoofde van de Overeenkomst voor alle vorderingen of anderszins beperkt tot het hoogste van de volgende bedragen: (i) de door de Klant betaalde of te betalen prijzen gedurende de twaalf maanden voorafgaand aan de datum waarop de eerste vordering van de Klant is ontstaan; en (ii) EUR 10.000.

18. GEBEURTENISSEN VAN OVERMACHT Indien een Partij verhinderd of vertraagd wordt in de uitvoering van een van haar verplichtingen onder de Overeenkomst door een Geval van overmacht, dan wordt die Partij vrijgesteld van de uitvoering of stipte uitvoering, naargelang het geval, van haar verplichting, voor zover dat Geval van overmacht voortduurt en stemt die Partij ermee in redelijke inspanningen te leveren om het Geval van overmacht te overwinnen of te omzeilen, teneinde in staat te zijn haar verplichtingen onder de Overeenkomst na te komen.

AL HET ANDERE

19. OVERDRAGEN AAN EEN ANDERE PARTIJ

De Leverancier kan zijn rechten en verplichtingen krachtens de Voorwaarden vrij overdragen zonder toestemming van de Klant. De Klant mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier een Overeenkomst of een van zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden toewijzen, overdragen, belasten, in licentie geven of anderszins vervreemden of verhandelen.

20. RECHTEN VAN DERDEN

Elke Overeenkomst wordt gesloten ten voordele van de Klant en de Leverancier en is niet bedoeld ten voordele van enige derde partij of afdwingbaar door enige derde partij, met uitzondering van eventuele sublicentiebepalingen voor software van derden. Het recht van de Klant of de Leverancier om een wijziging, afstand, variatie of schikking onder of met betrekking tot de Voorwaarden te beëindigen, te herroepen of overeen te komen, is niet afhankelijk van de toestemming van een derde partij.

21. GEEN PARTNERSCHAP OF AGENTSCHAPSREGELING

21.1. De Overeenkomst kan niet:

21.1.1. een partnerschap, een exclusieve regeling of een joint venture tussen de partijen opzetten;

21.1.2. een Partij tot agent of bemiddelaar van de andere Partij maken; of

21.1.3. een van beide Partijen machtigen om voor of namens de andere Partij verbintenissen aan te gaan.

22. GEEN AFSTANDSVERKLARING

22.1. Van geen enkele schending van enige bepaling van de Voorwaarden zal afstand worden gedaan, tenzij met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Partij die de schending niet pleegt.

22.2. Het niet of niet onverwijld afdwingen of gedeeltelijk afdwingen van een bepaling van deze Voorwaarden door de Klant of de Leverancier zal niet worden opgevat als een verklaring van afstand van een van zijn rechten onder deze Voorwaarden. Elke verklaring van afstand door een Partij van een schending van, of een verzuim onder, een bepaling van de Voorwaarden door de andere Partij zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van een latere schending of verzuim en zal op geen enkele wijze de andere Voorwaarden beïnvloeden.

23. WAT GEBEURT ER ALS EEN DEEL VAN DE OVEREENKOMST ONWETTIG, ONGELDIG OF NIET AFDWINGBAAR IS

Indien enige bepaling van de Voorwaarden door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit onwettig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van de Voorwaarden van kracht blijven. Indien een onwettige en/of niet-afdwingbare bepaling rechtmatig of afdwingbaar zou zijn indien een deel ervan werd geschrapt, wordt dat deel geacht te zijn geschrapt en blijft de rest van de bepaling van kracht (tenzij dat in strijd zou zijn met de duidelijke intentie van de Klant en de Leverancier, in welk geval de gehele desbetreffende bepaling geacht wordt te zijn geschrapt).

24. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST AANBRENGEN

De Leverancier heeft het recht om de Voorwaarden te wijzigen door publicatie op de Websites, welke wijzigingen van kracht worden op de datum dat de Klant daarvan in kennis wordt gesteld en van toepassing zijn op alle Overeenkomsten, ongeacht of deze voor of na die datum zijn aangegaan.

25. VOLLEDIGE OVEREENKOMST

De Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de Klant en de Leverancier met betrekking tot de Overeenkomst, en vervangen alle voorgaande overeenkomsten, regelingen en afspraken tussen de Klant en de Leverancier met betrekking tot de Overeenkomst, met dien verstande dat het gebruik van de Website door de Klant wordt beheerst door de Voorwaarden van de Website.

26. RECHTSKEUZE

Deze Voorwaarden worden beheerst door en zullen worden uitgelegd overeenkomstig Nederlands recht. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechtbank Midden-Nederland.

GEDEFINIEERDE TERMEN

Filiaal betekent elke entiteit die direct of indirect zeggenschap uitoefent over of gecontroleerd wordt door de Leverancier, of gezamenlijk met de Leverancier gecontroleerd wordt;

Tarieflijst betekent de kosten uiteengezet op https://www.radiustelematics.com/nl/termsconditions-rt/charges/.

Aanvangsdatum betekent de vroegste van (i) de datum waarop de Klant de Bevestiging van de verkooporder ondertekent; of (ii) de datum waarop de Klant zijn eerste betaling verricht; of (iii) de datum waarop de Klant de Diensten begint te gebruiken;

Vertrouwelijke informatie betekent informatie van commerciële, eigendoms- of andere waarde die door een Partij aan de andere Partij wordt bekendgemaakt en die als vertrouwelijk wordt aangemerkt of redelijkerwijs als vertrouwelijk kan worden beschouwd en die niet openbaar is geworden of onafhankelijk is ontwikkeld;

Overeenkomst betekent de tussen de Klant en de Leverancier overeengekomen bevestiging van de verkooporder en deze Voorwaarden voor de levering van de Producten en de Diensten (en, indien van toepassing, de verkoop van Producten) die aanvangt in overeenstemming met clausule 3;

Klant: de op de Bevestiging van de verkooporder vermelde entiteit die de Diensten of het Product van de Leverancier koopt, of indien er geen Verkooporderbevestiging is, de entiteit die de Diensten gebruikt;

Wetgeving inzake gegevensbescherming betekent:

a) Voor zover de AVG VK van toepassing is, het recht van het Verenigd Koninkrijk of van een deel van het Verenigd Koninkrijk dat betrekking heeft op de bescherming van persoonsgegevens.

b) Voor zover de AVG EU van toepassing is, het recht van de Europese Unie of een lidstaat van de Europese Unie waaraan de Partij onderworpen is, dat betrekking heeft op de bescherming van persoonsgegevens.

De termen "Persoonsgegevens", "Verwerking", "Verwerkingsverantwoordelijke", "Verwerker" en "Betrokkene" hebben dezelfde betekenis als in de Wetgeving inzake gegevensbescherming;

Gegevensverslagen betekent visuele en andere weergaven van telematische gegevens geproduceerd door het gebruik van de Diensten door de Klant die toegankelijk zijn via de Website;

AVG EU betekent de Algemene Verordening Gegevensbescherming ((EU) 2016/679);

Vloot betekent de voertuigen of goederen die via de Diensten moeten worden gevolgd of getraceerd;

Geval van overmacht betekent een gebeurtenis, of een reeks van samenhangende gebeurtenissen, die buiten de redelijke controle van de getroffen Partij valt (met inbegrip van stroomstoringen, arbeidsconflicten, wetswijzigingen, pandemieën, rampen, explosies, branden, overstromingen, rellen, terroristische aanslagen en oorlogen);

Hardware betekent telematica- of opsporingseenheden voor voertuigen of bedrijfsmiddelen en de bijbehorende randapparatuur, al dan niet met inbegrip van firmware, camera, batterij en SIM;

Eerste Termijn de contractperiode die in de Bevestiging van de verkooporder wordt vermeld;

Installatie betekent het aanbrengen van de Hardware in de Vloot;

Intellectuele eigendom betekent alle octrooien, geregistreerde of niet-geregistreerde ontwerprechten, handelsmerken of andere eigendomsrechten die inherent zijn aan de Producten of de Diensten, alle auteursrechten en databankrechten, alle andere soortgelijke of gelijkwaardige intellectuele of commerciële rechten of eigendommen die bestaan onder de wetten van elk rechtsgebied over de hele wereld, al dan niet geregistreerd, en al dan niet verworven, voorwaardelijk of toekomstig, en alle omkeringen, vernieuwingen, heroplevingen en uitbreidingen van het voorgaande, en alle rechten uit hoofde van licenties, toestemmingen, bevelen, statuten of anderszins met betrekking tot het voorgaande;

Catalogusprijs betekent de prijs voor de Producten en Diensten zoals hier uiteengezet:

Locatiegegevens : gegevens over de geografische positie van de Vloot en andere berichten die naar of door de Vloot worden verzonden;

Mobiele Communicatiediensten: de mobiele elektronische communicatiediensten die worden gebruikt voor de overdracht van Locatiegegevens en videobeelden;

Partij betekent de Leverancier of de Klant, naargelang het geval.

PAYGO-klant betekent een Klant die het Product en de Diensten geleverd krijgt op een voortschrijdende maandelijkse basis zoals gedetailleerd in de Bevestiging van de verkooporder;

Prijzen betekent:

a) de meest recente van de prijzen voor de Producten en de Diensten:

i. zoals uiteengezet in de Bevestiging van de verkooporder:

ii. zoals schriftelijk overeengekomen tussen de Klant en de Leverancier; of

iii. zoals door de Leverancier aan de Klant meegedeeld krachtens clausule 10.3; en

iv. in overeenstemming met artikel 10.4, indien de Klant zich in de Volgende Termijn bevindt, de relevante Catalogusprijs; en

b) de tarieven die van tijd tot tijd in de Tarieflijst worden vermeld;

Producten betekent de Hardware die door de Klant wordt gekocht of door de Leverancier aan de Klant wordt verstrekt voor gebruik door de Klant gedurende de Eerste Termijn en elke Volgende Termijn voor de levering van de Diensten, en alle bijbehorende software, SIM en firmware;

Bevestiging van verkooporder betekent de bevestiging die door de Leverancier naar de Klant wordt verzonden;

Diensten betekent de Vloot tracking diensten en/of toegang tot videobeelden die worden geleverd via de eigen Vloot tracking web-based software van de Leverancier en/of de Voertuigcontroleservice;

SIM betekent Subscriber Identity Module-kaart die zendtijd voor het netwerk verschaft;

Statistische gegevens heeft de betekenis zoals gegeven in clausule 12.4; Volgende Termijn betekent, voor alle Klanten anders dan PAYGO-klanten, de periode van één jaar na de Eerste Termijn en elke daaropvolgende periode van één jaar;

Leverancier : het bedrijf in de Radius-groep van bedrijven dat in de Bevestiging van de verkooporder wordt genoemd;

Voorwaarden betekent deze algemene voorwaarden, de Bevestiging van de verkooporder en alle relevante facturen;

AVG VK heeft de betekenis die eraan wordt gegeven in artikel 3, lid 10 (zoals aangevuld door artikel 205, lid 4), van de Wet inzake Gegevensbescherming van 2018;

en elke opvolgende website en de inhoud daarvan (met inbegrip van alle weergegeven materialen en grafische voorstellingen zoals databanken, kaarten, foto's en andere afbeeldingen), waaronder de Gegevensverslagen.

Voertuigcontroleservice betekent de door de Leverancier geleverde applicatie die helpt bij het documenteren van regelmatige voertuigcontroles.

Bijlage: Persoonsgegevens

Deze bijlage bevat bepaalde details over de verwerking van de Persoonsgegevens, zoals vereist door artikel 28, lid 3, van de AVG of gelijkwaardige bepalingen van de Wetgeving inzake gegevensbescherming.

Voorwerp en duur van de verwerking van de persoonsgegevens

Het voorwerp en de duur van de verwerking van de Persoonsgegevens zijn in de Voorwaarden omschreven.

De aard en het doel van de verwerking van de persoonsgegevens De aard en het doel van de verwerking van de Persoonsgegevens worden uiteengezet in de Voorwaarden.

De soorten persoonsgegevens die worden verwerkt

De Persoonsgegevens in de Gegevensverslagen, videobeelden en de Locatiegegevens.

De categorieën van betrokkenen op wie de persoonsgegevens betrekking hebben

De personen die als bestuurder in de Vloot werken.

Verplichtingen en rechten van de Verwerkingsverantwoordelijke

De verplichtingen en rechten van de Verwerkingsverantwoordleijke en Verwerker worden uiteengezet in de Voorwaarden.