• Home
 • Aanvaardbaar gebruik

Aanvaardbaar gebruik

Dit beleid voor aanvaardbaar gebruik beschrijft de voorwaarden tussen u en ons waaronder u toegang kunt krijgen tot onze website corporate.radius.com (onze site). Dit beleid voor aanvaardbaar gebruik geldt voor alle gebruikers en bezoekers van onze site.

Uw gebruik van onze site betekent dat u akkoord gaat met, en instemt met, al het beleid in dit beleid voor aanvaardbaar gebruik, dat een aanvulling is op onze voorwaarden voor websitegebruik.

Onze website wordt beheerd door Radius Limited (wij of ons). Wij zijn een naamloze vennootschap geregistreerd in Engeland en Wales onder ondernemingsnummer 08260702 en hebben ons hoofdkantoor in Eurocard Centre, Herald Drive, Crewe, CW1 6EG.

1. Verboden gebruik

U mag onze site alleen voor wettige doeleinden gebruiken. U mag onze site niet gebruiken

 • op enigerlei wijze die in strijd is met toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving;
 • op een manier die onwettig of frauduleus is, of een onwettig of frauduleus doel of effect heeft;
 • om minderjarigen op enigerlei wijze te schaden of proberen te schaden;
 • materiaal te verzenden, bewust te ontvangen, te uploaden, te downloaden, te gebruiken of te hergebruiken dat niet aan onze inhoudsnormen voldoet;
 • om ongevraagd of ongeoorloofd reclame- of promotiemateriaal of enige andere vorm van soortgelijke verzoeken (spam) te verzenden of te laten verzenden;
 • opzettelijk gegevens te verzenden, materiaal te versturen of te uploaden die virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keystroke loggers, spyware, adware of andere schadelijke programma's of vergelijkbare computercode bevatten die ontworpen zijn om de werking van computersoftware of -hardware nadelig te beïnvloeden.

U stemt er ook mee in

 • geen enkel deel van onze site te reproduceren, dupliceren, kopiëren of doorverkopen in strijd met de bepalingen van onze gebruiksvoorwaarden voor de website;
 • u niet onbevoegd toegang te verschaffen tot, zich te bemoeien met, schade toe te brengen aan of verstoringen te veroorzaken van
 • enig deel van onze site;
 • apparatuur of netwerken waarop onze site is opgeslagen;
 • software die gebruikt wordt bij het aanbieden van onze site; of
 • apparatuur, netwerken of software die eigendom is van of gebruikt wordt door derden.

2\. Inhoudsnormen

Deze inhoudsnormen zijn van toepassing op al het materiaal dat u bijdraagt aan onze site (bijdragen), en op alle interactieve diensten die ermee verbonden zijn.

U moet voldoen aan de geest en de letter van de volgende normen. De normen gelden zowel voor elk deel van een bijdrage als voor het geheel.

Bijdragen moeten

 • accuraat zijn (waar ze feiten vermelden);
 • oprecht zijn (als ze meningen bevatten);
 • voldoen aan de toepasselijke wetgeving in het Verenigd Koninkrijk en in elk land van waaruit ze worden geplaatst.

Bijdragen mogen niet:
 • materiaal bevatten dat lasterlijk is over een persoon;
 • obsceen, aanstootgevend, haatdragend of opruiend materiaal bevatten;
 • seksueel expliciet materiaal promoten
 • geweld promoten;
 • discriminatie promoten op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, handicap, seksuele geaardheid of leeftijd;
 • inbreuk maakt op een auteursrecht, databaserecht of handelsmerk van een andere persoon;
 • waarschijnlijk een persoon zal misleiden
 • wordt gemaakt in strijd met een wettelijke verplichting tegenover een derde, zoals een contractuele verplichting of een verplichting tot vertrouwen;
 • illegale activiteiten promoot
 • bedreigend is, misbruik maakt van of inbreuk maakt op andermans privacy, of ergernis, ongemak of onnodige angst veroorzaakt
 • een andere persoon zou kunnen kwellen, van streek maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of ergeren;
 • worden gebruikt om zich voor te doen als een andere persoon of om uw identiteit of band met een andere persoon verkeerd voor te stellen;
 • de indruk wekken dat ze van ons afkomstig zijn, als dit niet het geval is; of
 • onwettige handelingen zoals (uitsluitend bij wijze van voorbeeld) schending van auteursrechten of misbruik van computers te bepleiten, te bevorderen of te ondersteunen.

3\. Opschorting en beëindiging

Wij zullen naar eigen goeddunken bepalen of er sprake is van een schending van dit beleid voor aanvaardbaar gebruik door uw gebruik van onze site. Wanneer een schending van dit beleid heeft plaatsgevonden, kunnen wij de maatregelen nemen die wij passend achten.

Het niet naleven van dit beleid voor aanvaardbaar gebruik vormt een wezenlijke inbreuk op de gebruiksvoorwaarden waaronder u toestemming hebt gekregen om onze site te gebruiken, en kan ertoe leiden dat wij alle of een van de volgende acties ondernemen:

 • onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om onze site te gebruiken;
 • onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van enige posting of materiaal dat door u naar onze site is geüpload;
 • uitvaardigen van een waarschuwing aan u
 • juridische stappen tegen u voor vergoeding van alle kosten op basis van schadeloosstelling (inclusief, maar niet beperkt tot, redelijke administratieve en juridische kosten) als gevolg van de schending;
 • verdere gerechtelijke stappen tegen u;
 • openbaarmaking van dergelijke informatie aan wetshandhavingsinstanties zoals wij redelijkerwijs noodzakelijk achten.
 • Wij sluiten aansprakelijkheid uit voor acties die worden ondernomen als reactie op schendingen van dit beleid voor aanvaardbaar gebruik. De in dit beleid beschreven reacties zijn niet beperkt, en wij kunnen elke andere actie ondernemen die wij redelijkerwijs passend achten.

4\. Wijzigingen in het beleid voor aanvaardbaar gebruik

Wij kunnen dit beleid voor aanvaardbaar gebruik te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen. U wordt geacht deze pagina van tijd tot tijd te controleren om kennis te nemen van wijzigingen die wij aanbrengen, aangezien deze wettelijk bindend voor u zijn. Sommige bepalingen in dit beleid voor aanvaardbaar gebruik kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen elders op onze site.