Milieubeleid

Radius Limited en zijn dochterondernemingen (de "Groep") erkennen het belang van de bescherming van het milieu en zetten zich in voor een verantwoorde bedrijfsvoering die voldoet aan de nalevingsverplichtingen.

Het is onze missie om bedrijven te helpen bij het navigeren naar een duurzame toekomst. Daarom is het van vitaal belang dat de Groep en iedereen die ermee verbonden is zich inzet voor milieudoelen en de implementatie van passende maatregelen om het milieu te beschermen, dit zal worden gedaan door:

Het ontwikkelen en promoten van nieuwe of verbeterde oplossingen die ontworpen zijn om onze klanten te ondersteunen bij hun overgang naar netto nul. Het gebruik van de ISO 14001-norm voor milieubeheer om de milieueffecten in alle bedrijfsactiviteiten te verminderen. Gebruikmaken van belangrijke raamwerken zoals de TCFD (Taskforce on Climate Related Financial Disclosure), de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) en het Global Compact van de VN. Afval uit onze bedrijfsactiviteiten beheren en verminderen door het gebruik van recyclebare en hernieuwbare materialen te bevorderen Alle vormen van vervuiling voorkomen, inclusief geluidsemissies Het energieverbruik en de koolstofvoetafdruk van de Groep benchmarken in relatie tot ESG-verplichtingen Een verantwoorde benadering van reizen aanmoedigen en het gebruik van voertuigen met een lage uitstoot bevorderen. Aanmoedigen van het fiets-naar-het-werk-programma en het gebruik van openbaar vervoer Training van werknemers/onderaannemers in milieukwesties en -verplichtingen, om ervoor te zorgen dat alle belangrijke belanghebbenden op de hoogte zijn van het milieubeleid Toegewijd aan het implementeren van een robuuste due diligence-norm, die rekening houdt met alle ESG-gerelateerde wetgeving. Ontwikkelen en onderhouden van goede relaties met relevante regelgevende instanties en vereisten van milieuwetgeving Het volgen van een continu verbeteringsproces om de milieu-impact van de activiteiten van de Groep te beoordelen Het uitvoerend management toont leiderschap en betrokkenheid met betrekking tot de bescherming van het milieu door:

Verantwoordelijkheid te nemen voor de effectiviteit van het Milieumanagementsysteem (systeem/raamwerk dat de Groep in staat stelt haar milieueffecten effectief te beheren) en ervoor te zorgen dat het de beoogde resultaten bereikt Ervoor te zorgen dat het Milieubeleid en de Milieudoelstellingen zijn vastgesteld en verenigbaar zijn met de strategische richting en de context van de Groep Zorgen voor de integratie van de vereisten van het Milieubeheersysteem in de bedrijfsprocessen van de Groep Ervoor zorgen dat ESG, duurzaamheid en klimaatverandering gespreksonderwerpen zijn tijdens bestuurs- en managementvergaderingen Ervoor zorgen dat de middelen die nodig zijn voor het Milieubeheersysteem beschikbaar zijn Het belang van effectief milieubeheer en van naleving van de eisen van het Milieubeheersysteem communiceren Aansturen en ondersteunen van personeel, partners en leveranciers om bij te dragen aan de effectiviteit van het milieumanagementsysteem Het bevorderen van voortdurende verbetering Ondersteunen van andere relevante managementfuncties om hun leiderschap te tonen voor zover dit van toepassing is op hun verantwoordelijkheidsgebieden. Ervoor zorgen dat het Milieubeleid wordt gecommuniceerd naar alle werknemers, externe leveranciers en andere belanghebbende partijen en regelmatig wordt herzien om de blijvende geschiktheid ervan te garanderen.

Het primaire aanspreekpunt voor alle kwesties die voortvloeien uit dit Milieubeleid is ons ESG-team. U kunt contact opnemen met het ESG-team via: esg@radius.com

Dit Milieubeleid werd voor het laatst bijgewerkt en herzien op 27 juni 2023 - Versie 1.2