• Home
 • Group Tax Strategy en Gedragscode

Groep Belasting Strategie en Gedragscode

Risicobeheer en bestuur

Radius Limited en zijn dochterondernemingen ("de Groep") zijn onderworpen aan de volgende belangrijkste belastingen in het Verenigd Koninkrijk: 1. Vennootschapsbelasting; 2. Vermogenswinstbelasting; 3. Belasting toegevoegde waarde; 4. Werkgeversbijdragen voor de nationale verzekering; en 5. Zegelbelasting.

De Groep is ook verantwoordelijk voor het inhouden van inkomstenbelasting, nationale verzekeringsbijdragen en andere inhoudingen op bepaalde betalingen, voornamelijk 7. personeelsbeloningen.

Soortgelijke belastingen zijn van kracht in de overzeese gebieden waar de Groep actief is. De Groep staat bloot aan de volgende belastingrisico's: 1. Belastingaangiften die onjuist of onvolledig zijn; 2. Te lage of te hoge inning van belastingbetalingen of terugbetalingen; en 3. Boetes of sancties van de belastingdienst die worden opgelegd als gevolg van het bovenstaande.

Het bestuur van de Groep is verantwoordelijk voor het risicobeheer en beheert de belastingrisico's binnen een groepsbreed risicobeheer- en governancekader.

De financiële afdeling van de Groep en de Chief Financial Officer (CFO) hebben van de raad van bestuur de opdracht gekregen om ervoor te zorgen dat de belastingstrategie en de gedragscode van de Groep worden begrepen en nageleefd door werknemers en professionele adviseurs in alle landen waar de Groep actief is.  De CFO is verantwoordelijk voor het benadrukken van belastingrisico's aan de raad en het aanbevelen van maatregelen.

De CFO is ook de aangewezen Senior Accounting Officer (SAO) die verantwoordelijk is voor het verschaffen van zekerheid aan de belastingdienst in het VK (HMRC) dat de bedrijven in het VK van de Groep adequate regelingen voor fiscale boekhouding en controle hebben getroffen.

Als grote multinationale organisatie erkent de Groep haar verantwoordelijkheid om te voldoen aan de 15 acties die zijn ontwikkeld door het Base Erosion and Profit Shifting-project van de OESO/G20.  Deze zijn bedoeld om regeringen te voorzien van binnenlandse en internationale instrumenten om belastingontwijking aan te pakken en ervoor te zorgen dat winsten worden belast waar de economische activiteiten die de winsten genereren worden uitgevoerd en waar waarde wordt gecreëerd.

Belastingstrategie

De belastingstrategie van de Groep is gebaseerd op drie hoofdprioriteiten:

1. Een streven naar integriteit in naleving en rapportage; 2. De noodzaak om risico's voor het bedrijf te controleren en te beheren; en 3. De wens om de aandeelhouderswaarde te verhogen.

De commerciële behoeften van de Groep staan voorop en alle belastingplanning wordt in deze context uitgevoerd.  Alle transacties moeten daarom een zakelijk doel of commerciële rationale hebben.

Bij het overwegen van belastinginitiatieven zal altijd de nodige aandacht worden besteed aan de reputatie, het merk, de zakelijke en sociale verantwoordelijkheden van de Groep, evenals aan de toepasselijke wettelijke en fiduciaire plichten van bestuurders en werknemers van de Groep.

De Groep streeft naar zekerheid over belastingposities die zij inneemt, maar waar de belastingwetgeving onduidelijk is (of onderhevig aan interpretatie) zal indien nodig schriftelijk advies of bevestiging worden gevraagd om ervoor te zorgen dat de positie van de Groep, meer waarschijnlijk dan niet, in haar voordeel zal worden beslecht.   Als de fiscale behandeling van een post zo onzeker en/of onkwantificeerbaar is dat de bovenstaande bevestiging niet kan worden verkregen, moeten indieningsposities onderworpen worden aan een robuuste risicobeoordeling en ondersteund worden door volledige openbaarmaking.

Alle relevante wettelijke openbaarmakings- en goedkeuringsvereisten zullen worden nageleefd en alle informatie zal duidelijk worden gepresenteerd aan de belastingdienst of andere relevante instanties, voor zover van toepassing. Openheid, eerlijkheid en transparantie staan voorop in alle contacten met de belastingdienst en andere relevante instanties.

Fiscale gedragscode

De belastingstrategie van de Groep wordt ondersteund door een gedragscode die van toepassing is op alle werknemers en professionele adviseurs en die hun belangrijkste verantwoordelijkheden, professioneel gedrag en benadering van werkrelaties met derden regelt.  Bij het ontwikkelen van de gedragscode erkennen wij onze verplichting om het wettelijk verschuldigde belastingbedrag te betalen in elk gebied waar wij actief zijn, in overeenstemming met de regels die door overheden en de belastingdienst zijn vastgesteld.

Specifiek wordt van alle werknemers en professionele adviseurs die betrokken zijn bij belastinggerelateerde zaken verwacht dat zij Alle toepasselijke wetten, regels, voorschriften en openbaarmakingsvereisten naleven;

 • Toegewijde professionele zorg en oordeel toepassen om tot goed onderbouwde conclusies te komen;
 • Alle beslissingen op het juiste niveau worden genomen en worden ondersteund met documentatie die de feiten, conclusies en risico's aantoont; en
 • Alle anti-omkopingswetgeving naleven.

Zoals vermeld in de belastingstrategie, zetten wij ons in het bijzonder in voor een professionele samenwerking met de belastingdienst om open, transparante en vertrouwde relaties op te bouwen.  Het is daarom bijzonder belangrijk dat we:

Snel volledige, accurate en behulpzame antwoorden geven op vragen en informatie verstrekken zonder dat de belastingdienst formele bevoegdheden hoeft in te roepen om documenten op te vragen;

 • In geval van onenigheid over belastingen proactief samenwerken met de belastingdienst om te proberen alle problemen in overleg op te lossen (waar mogelijk);
 • In een vroeg stadium een open dialoog aangaan met de belastingdienst om belastingplanning, strategie, risico's en belangrijke transacties te bespreken en alle belangrijke onzekerheden met betrekking tot belastingzaken volledig openbaar maken;
 • Problemen in realtime proberen op te lossen, indien mogelijk voordat de aangifte wordt ingediend; en
 • eerlijke, nauwkeurige en tijdige openbaarmakingen doen in belastingaangiften, -rapporten en -documenten die bij de belastingdienst worden ingediend.

Procedures voor belastingplanning en risicobeoordeling

De risicobereidheid van de Groep is laag en wij doen niet aan agressieve belastingplanning.  Belasting is geen belangrijke factor in onze bedrijfsplanning of commerciële besluitvorming.

De Groep vermijdt het structureren van transacties op een manier die belastingresultaten oplevert die niet in overeenstemming zijn met de onderliggende economische gevolgen, tenzij er specifieke wetgeving bestaat die dat resultaat beoogt.

Om ervoor te zorgen dat het bovenstaande beleid wordt nageleefd, moet het senior financiële team van de Groep (en, indien van toepassing, externe adviseurs) betrokken worden bij de planning, implementatie en documentatie van alle:

 • acquisities en afstotingen van bedrijven of aandelen
 • veranderingen in de bedrijfsstructuur
 • grensoverschrijdende financierings- of handelsovereenkomsten
 • belangrijke zakelijke transacties; en
 • de ontwikkeling van nieuwe processen die van invloed zijn op de naleving van de belastingwetgeving.

Wanneer nieuwe grensoverschrijdende handelsafspraken binnen de Groep worden gemaakt, moet het financiële team van tevoren bij de afspraken worden betrokken, zodat de juiste prijsstelling tussen ondernemingen kan worden ontworpen en gedocumenteerd.

De Groep zal altijd extern advies inwinnen in situaties waarin zij onvoldoende kennis of interne expertise heeft, of als second opinion wanneer er onzekerheid bestaat over de toepassing van de belastingwetgeving.  In bepaalde omstandigheden zullen HMRC of andere belastingautoriteiten benaderd worden om directe duidelijkheid te verkrijgen.

Zoals vermeld in de belastinggedragscode moet de Groep alle belastingregels en openbaarmakingsvereisten naleven in alle landen waar zij actief is.  Intern zijn er verschillende niveaus van controle om naleving te bereiken en waar nodig wordt er gebruik gemaakt van externe adviseurs om te helpen.  Waar nalevingsprocessen aan derden zijn uitbesteed, moeten zij er eveneens voor zorgen dat dit principe wordt nageleefd.  Specifiek de Groep moet alle aangiften en betalingen op de vervaldatum indienen in overeenstemming met de lokale belastingwetgeving; alle materiële standpunten die in de belastingaangiften worden ingenomen, moeten ondersteund kunnen worden door documentatie en juridische interpretatie. Het wordt sterk aanbevolen om duidelijke documentatie van feiten en omstandigheden vast te leggen op het moment van elke transactie; de financiële afdeling moet veranderingen in relevante belastingwetgeving en -praktijken in de gaten houden en regelmatig trainingen volgen om eventuele gevolgen voor de Groep te beoordelen, met als minimumdoel het beperken van eventuele negatieve gevolgen; en audits en onderzoeken van de belastingdienst moeten in de meeste gevallen worden afgehandeld door het financiële team, ondersteund door externe adviseurs. Dergelijke onderzoeken worden afgehandeld in overeenstemming met de hierboven beschreven gedragscode. Omgang met HMRC en andere belastingautoriteiten

De Groep streeft naar een transparante en professionele werkrelatie met HMRC en andere belastingautoriteiten in de landen waar zij actief is.  Wij streven naar een proactieve aanpak in het geval dat er fouten of omissies worden geïdentificeerd, door deze bekend te maken aan de relevante belastingautoriteiten en zo snel mogelijk herstelmaatregelen te nemen (inclusief het invoeren van controles om herhaling te voorkomen). We hebben regelmatig contact met onze Customer Relationship Manager bij HMRC en we plannen ook een jaarlijkse vergadering "Business Risk Review".