• Home
  • Terms and Conditions

Algemene voorwaarden

1. Gebruiksvoorwaarden van de website

Op deze pagina (samen met de documenten waarnaar verwezen wordt) vindt u de gebruiksvoorwaarden waaronder u gebruik kunt maken van onze website corporate.radius.com (onze site), als gast of als geregistreerde gebruiker. Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze site gaat gebruiken, aangezien deze van toepassing zijn op uw gebruik van onze site. Door onze site te gebruiken, bevestigt u dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt en dat u ermee instemt ze na te leven. Als u niet akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden, mag u onze site niet gebruiken.

2. Informatie over ons

Onze site wordt beheerd door Radius Limited (Wij). Wij zijn een naamloze vennootschap geregistreerd in Engeland en Wales onder ondernemingsnummer 08260702 en zijn statutair gevestigd te Eurocard Centre, Herald Drive, Crewe, CW1 6EG.

3. Wijzigingen van deze voorwaarden

Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde herzien door deze pagina te wijzigen. U wordt geacht deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen om kennis te nemen van eventuele wijzigingen die wij aanbrengen, aangezien deze bindend voor u zijn. Sommige bepalingen in deze gebruiksvoorwaarden kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op onze site zijn gepubliceerd.

4. Wijzigingen aan onze site

Wij kunnen onze site van tijd tot tijd bijwerken en de inhoud te allen tijde wijzigen. Alle inhoud op onze site kan op een bepaald moment verouderd zijn en wij zijn niet verplicht om dergelijk materiaal bij te werken. Indien nodig kunnen wij de toegang tot onze site opschorten of voor onbepaalde tijd sluiten.

Wij garanderen niet dat onze site, of de inhoud ervan, geen fouten of weglatingen bevat.

5. Toegang tot onze site

Toegang tot onze site is toegestaan op tijdelijke basis. Wij kunnen onze site of een deel daarvan zonder kennisgeving opschorten, intrekken, stopzetten of wijzigen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u als onze site om welke reden dan ook op enig moment of voor welke periode dan ook niet beschikbaar is.

U bent verantwoordelijk voor het treffen van alle regelingen die nodig zijn om toegang tot onze site te krijgen.

U bent er ook verantwoordelijk voor dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot onze site op de hoogte zijn van deze gebruiksvoorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden, en dat zij deze naleven.

6. Uw account en wachtwoord

Als u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie kiest of krijgt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u deze informatie vertrouwelijk behandelen. U mag deze informatie niet bekendmaken aan derden.

Wij hebben te allen tijde het recht om een door u gekozen of door ons toegewezen gebruikersidentificatiecode of wachtwoord onbruikbaar te maken, indien u naar onze redelijke mening niet hebt voldaan aan een van de bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden.

Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen via mail@ukfuels.co.uk.

7. Intellectuele eigendomsrechten

Wij zijn de eigenaar of de licentiehouder van alle intellectuele eigendomsrechten in onze site en in het materiaal dat erop gepubliceerd wordt. Deze werken worden beschermd door auteursrechtwetten en verdragen over de hele wereld. Al deze rechten zijn voorbehouden.

U mag één kopie afdrukken, en u mag uittreksels downloaden, van elke pagina(s) van onze site voor persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op inhoud die op onze site is geplaatst.

U mag de papieren of digitale kopieën van materialen die u hebt afgedrukt of gedownload op geen enkele manier wijzigen, en u mag illustraties, foto's, video- of audiofragmenten of andere afbeeldingen niet los van de begeleidende tekst gebruiken.

Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde medewerkers) als de auteurs van inhoud op onze site moet altijd worden erkend.

U mag geen enkel deel van de inhoud op onze site voor commerciële doeleinden gebruiken zonder daarvoor een licentie van ons of onze licentiegevers te hebben verkregen.

Als u een deel van onze site afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden, zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk ophouden en moet u, naar onze keuze, alle kopieën van het materiaal dat u hebt gemaakt, retourneren of vernietigen.

8. vertrouwen op geplaatste informatie

De inhoud op onze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie. Het is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. U dient professioneel of specialistisch advies in te winnen voordat u actie onderneemt, of ervan afziet, op basis van de inhoud op onze site.

Hoewel wij redelijke inspanningen leveren om de informatie op onze site bij te werken, geven wij geen verklaringen, garanties of waarborgen, expliciet noch impliciet, dat de inhoud op onze site nauwkeurig, volledig of up-to-date is.

9. onze aansprakelijkheid

Niets in deze gebruiksvoorwaarden sluit onze aansprakelijkheid uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van onze nalatigheid, of onze fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken, of enige andere aansprakelijkheid die niet door de Engelse wet kan worden uitgesloten of beperkt.

Voor zover wettelijk toegestaan sluiten wij alle voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden uit die van toepassing kunnen zijn op onze site of de inhoud ervan, ongeacht of deze expliciet of impliciet zijn.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens een gebruiker voor verlies of schade, hetzij contractueel, op grond van onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van wettelijke verplichtingen of anderszins, zelfs als dit voorzienbaar is, voortvloeiend uit of in verband met:

  • gebruik van, of onvermogen tot gebruik van, onze site; of
  • gebruik van of vertrouwen op inhoud die op onze site wordt weergegeven.
  • Wij zijn in het bijzonder niet aansprakelijk voor:
  • verlies van winst, verkoop, zaken of inkomsten;
  • bedrijfsonderbreking
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
  • indirecte of gevolgschade.

Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door een virus, gedistribueerde denial-of-service-aanval of ander technologisch schadelijk materiaal dat uw computerapparatuur, computerprogramma's, gegevens of ander eigendomsmateriaal kan infecteren als gevolg van uw gebruik van onze site of het downloaden door u van inhoud op de site of op een website die eraan gekoppeld is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar op onze site een link is opgenomen. Dergelijke links mogen niet worden geïnterpreteerd als goedkeuring door ons van die gelinkte websites. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik van deze websites.

10. Inhoud uploaden naar onze site

Wanneer u gebruik maakt van een functie waarmee u inhoud naar onze site kunt uploaden, of contact kunt leggen met andere gebruikers van onze site, moet u voldoen aan de inhoudsnormen die uiteengezet worden in ons Beleid voor acceptabel gebruik. U garandeert dat een dergelijke bijdrage voldoet aan deze normen en u bent aansprakelijk en vrijwaart ons voor elke schending van deze garantie.

Alle inhoud die u naar onze site uploadt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten en wij hebben het recht om die inhoud te gebruiken, op te slaan en te kopiëren en om deze te verspreiden en beschikbaar te stellen aan derden. Wij hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat door u naar onze site geplaatste of geüploade inhoud een schending vormt van hun intellectuele eigendomsrechten of van hun recht op privacy.

Wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk jegens derden voor de inhoud of nauwkeurigheid van inhoud die door u of een andere gebruiker van onze site is geplaatst.

Wij hebben het recht om door u geplaatste berichten van onze site te verwijderen als wij van mening zijn dat uw bericht niet voldoet aan de inhoudsnormen zoals uiteengezet in ons Beleid voor acceptabel gebruik.

11. Virussen, hacken en andere overtredingen

U mag geen misbruik maken van onze site door opzettelijk virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal te introduceren. U mag niet proberen onbevoegd toegang te krijgen tot onze site, de server waarop onze site is opgeslagen of een server, computer of database die met onze site verbonden is. U mag onze site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval.

Als u deze bepaling overtreedt, begaat u een strafbaar feit onder de Computer Misuse Act 1990. Wij zullen een dergelijke overtreding melden aan de relevante wetshandhavingsinstanties en wij zullen met deze instanties samenwerken door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke overtreding zal uw recht om onze site te gebruiken onmiddellijk ophouden.

12. Linken naar onze site

U mag een link naar onze homepage plaatsen, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of er misbruik van maakt, maar u mag geen link plaatsen op een manier die enige vorm van associatie, goedkeuring of goedkeuring van onze kant suggereert waar die niet bestaat.

U mag geen link naar onze site plaatsen op een website die niet uw eigendom is.

Onze site mag niet in een frame op een andere site geplaatst worden, noch mag u een link maken naar een ander deel van onze site dan de startpagina. Wij behouden ons het recht voor om de toestemming voor het linken zonder kennisgeving in te trekken. De website waarnaar u linkt, moet in alle opzichten voldoen aan de inhoudsnormen die uiteengezet worden in ons Beleid voor acceptabel gebruik.

Als u op een andere manier gebruik wilt maken van de inhoud op onze site dan hierboven uiteengezet, neem dan contact op met mail@ukfuels.co.uk.

13. Links en bronnen van derden op onze site

Waar onze site koppelingen bevat naar andere sites en bronnen die door derden worden aangeboden, worden deze koppelingen alleen ter informatie aangeboden en worden deze geheel op eigen risico geopend. Wij onderschrijven deze sites of bronnen niet en hebben geen controle over de inhoud van deze sites of bronnen, en aanvaarden geen verantwoordelijkheid hiervoor of voor enig verlies of schade die kan voortvloeien uit uw gebruik ervan.

14. jurisdictie en toepasselijk recht

De Engelse rechtbanken hebben exclusieve jurisdictie over elke claim die voortvloeit uit, of verband houdt met, een bezoek aan onze site, hoewel wij het recht behouden om een procedure tegen u aan te spannen wegens schending van deze voorwaarden in het land waar u woont of in elk ander relevant land. Deze voorwaarden worden beheerst door Engels recht.

15. Contact met ons opnemen

Om contact met ons op te nemen, kunt u een e-mail sturen naar mail@ukfuels.co.uk.

Dank u voor uw bezoek aan onze site.