• Home
 • Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

Dział zasobów ludzkich (HR)

Radius Limited (“RADIUS”) INFORMACJE DOTYCZĄCE POLITYKI PRYWATNOŚCI DZIAŁU ZASOBÓW LUDZKICH

Wprowadzenie

Radius Limited wraz z naszymi inne jednostkami stowarzyszonymi (“Radius”, “my”, “nasz” lub “nas”) przechowuje i przetwarza dane dotyczące wszystkich obecnych i byłych pracowników, osób zatrudnionych, niezależnych wykonawców, pracowników tymczasowych, kandydatów na pracowników, osób przybywających na rozmowy kwalifikacyjne, stażystów, pracowników tymczasowych, konsultantów, dyrektorów, członków zarządu (tj. partnerów) i osób trzecich, których informacje zostały nam przekazane  w związku z umową o stosunku pracy (np. dane krewnych, dane osób do kontaktu w nagłych wypadkach i / lub osób pozostających na utrzymaniu) („pracownik” lub „Ty” lub „Twój”).

Jako firma bardzo poważnie traktujemy Twoje prawa do ochrony danych oraz nasze zobowiązania prawne. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób bezpieczny i poufny i tylko w sposób określony w poniższym dokumencie.

Poniższe “Oświadczenie o ochronie danych osobowych” działu zasobów ludzkich (“HR”) (nazywane również “Porozumieniem o Przetwarzaniu Danych”) opisuje kategorie danych osobowych, które możemy przetwarzać. Ponadto omawiany jest też sposób przetwarzania danych osobowych oraz sposób ochrony prywatności, w trakcie trwania Twojego stosunku pracy. Pozwoli to nam wywiązać się z naszego zobowiązania do zapewnienia Państwu informacji na temat przetwarzania danych osobowych na mocy przepisów Prawa Prywatności.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych lub uważasz, że Twoje prawa do prywatności zostały naruszone, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych firmy “Radius”, którego dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszej Polityki Prywatności.

Przetwarzanie danych osobowych

“Radius” zbiera i przetwarza dane osobowe do celów opisanych w niniejszym “Oświadczeniu o ochronie danych osobowych”. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje opisujące lub odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba to taka, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny np.PESEL, dane wskazujące na lokalizację, identyfikator online lub pozwalający rozpoznać więcej czynników takich jak cechy fizyczne, fizjologiczne, genetyczne, mentalne, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne danej osoby.

Odpowiednio wybrana spółka stowarzyszona z firmą “Radius”, wskazana w umowie o pracę lub umowie o świadczeniu usług (niezależnie od tego, czy została nawiązaną przez firmę “Radius” lub przez firmę zewnętrzną), będzie administratorem danych osobowych. Ponadto, w przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych będzie przeprowadzane przez inne spółki stowarzyszone z firmą “Radius” do ich własnych, niezależnych celów, te spółki mogą również być współadministratorami Twoich danych osobowych.

Jakie dane przetwarzamy?

Informacje osobiste

Możemy gromadzić różne rodzaje danych osobowych w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności , w tym:

 

 • Dane dotyczące pracowników: tytuł, imię, drugie imię (imiona) i nazwisko, nazwisko panieńskie, preferowane nazwisko, wszelkie dodatkowe nazwiska, płeć, narodowość, druga narodowość, stan cywilny, data urodzenia, wiek, dane kontaktowe i miejsce zamieszkania (np. adres, numer telefonu, adres e-mail), numer identyfikacyjny PESEL, dane migracyjne i uprawnienia do pracy, znajomość języków obcych; informacje kontaktowe najbliższych krewnych / osób na utrzymaniu;
 • Dane dotyczące twojego stosunku pracy w firmie Radius: dane kontaktowe do pracy (np. adres, numer telefonu, e-mail), lokalizacja miejsca pracy, domyślne godziny pracy, używany język, strefa czasowa i stosowana waluta, identyfikator pracownika i różne identyfikatory systemu, informacje o ocenie wydajności, biografia pracy, stosunki zwierzchnictwa służbowego, typ pracownika / pracownika warunkowego, daty rozpoczęcia i zakończenia zatrudnienia / umowy o pracę, koszta pracownicze, tytuł zawodowy i opis stanowiska pracy, godziny i schemat pracy, rodzaj zatrudnienia (pełny lub niepełny wymiar godzin; data rozwiązania / zakończenia umowy; powód wypowiedzenia; data ostatniego dnia pracy; ankiety związane z wypowiedzeniem umowy, referencje, status pracy (aktywny / nieaktywny / zakończony); tytuł pozycji; przyczyna każdej zmiany w umowie o pracę i data tejże zmiany; data rozpoczęcia pobierania świadczeń;
 • Dane rekrutacyjne: kwalifikacje, referencje, CV i podanie o pracę, dane z rozmowy i ocena kandydata, informacje dotyczące procesu weryfikacji pracownika;
 • Dane regulacyjne: zapisy dotyczące rejestracji u odpowiedniego organu regulacyjnego, status i wszelkie odniesienia prawne;
 • Dane dotyczące wynagrodzeń i świadczeń: informacje o wynagrodzeniu (w tym informacje o pensji / planie godzinowym / umowie, w stosownych przypadkach, plany dodatków, premii i świadczeń), dane rachunku bankowego, stopień, numer ubezpieczenia społecznego, informacje podatkowe, informacje o innych odbiorcach świadczeń;
 • Informacje o urlopie: dokumentacja nieobecności (w tym daty i kategorie urlopu / urlopu), daty wakacji i informacje związane z urlopem rodzinnym;
 • Dane dotyczące procesów kadrowych: zarzuty, dochodzenia i dane z postępowań, informacje zwrotne od współpracowników i menedżerów, oceny, programy rozwoju talentów, formalne i nieformalne procesy zarządzania wydajnością, elastyczne procesy pracy, plany restrukturyzacji i zwolnień, dane z konsultacji, dane dotyczące selekcji i przeniesień, audyty dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, oceny ryzyka, raporty o incydentach, dane dotyczące potrzeb szkoleniowych i rozwojowych lub odbytych szkoleń;
 • Dane z monitoringu (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy): nagrania z kamer w miejscu pracy, dane logowania do systemu i budynku oraz zapisy dotyczące dostępu, naciśnięcia klawiszy, pobierania i drukowania zapisów, nagrań rozmów, danych przechwyconych przez programy i filtry bezpieczeństwa IT;
 • Dane dotyczące roszczeń pracowników, reklamacji i ujawnień - ustalenia i płatności dotyczące rozwiązania umowy, przedmioty sporów i skarg związanych z zatrudnieniem, zaangażowanie pracowników w zgłaszanie incydentów i ujawnianie informacji.
 

Jeżeli nastąpi taka konieczność, niektóre dodatkowe informacje mogą być gromadzone, jeśli jest to dozwolone na mocy lokalnych przepisów prawnych.

 

Specjalne kategorie danych osobowych

 

W zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami “Radius” może również gromadzić i przetwarzać ograniczoną liczbę danych osobowych należących do specjalnych kategorii, zwanych czasem „wrażliwymi danymi osobowymi”.

Termin ten obejmuje informacje dotyczące takich kwestii jak pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania religijne, zdrowie fizyczne lub psychiczne (w tym szczegóły dotyczące zakwaterowania lub dostosowań), niektóre informacje dotyczące macierzyństwa / adopcji, członkostwa w związkach zawodowych, orientacji seksualnej, informacje dotyczące życia seksualnego, dane biometryczne, dane genetyczne, [rejestry karne i informacje dotyczące przestępstw lub postępowania karnego].

 

W jaki sposób Radius zbiera dane?

 

“Radius” zbiera i rejestruje dane osobowe z różnych źródeł, jednak głównie otrzymuje je bezpośrednio od Ciebie. Zazwyczaj przekazujeszesz te informacje bezpośrednio swoim menedżerom lub lokalnemu działowi kadr lub wprowadzisz je do naszych systemów (na przykład podczas procesu rekrutacji, udziału w procesach kadrowych, wysyłanych przez ciebie wiadomościach e-mail lub za pośrednictwem informacji ustnych, które mogą być rejestrowane). Ponadto, dodatkowe informacje na Twój temat pochodzą od kierowników lub działów personalnych.

 

Możemy również uzyskać pewne informacje od stron trzecich, na przykład z referencji od poprzedniego pracodawcy, raportów medycznych od zewnętrznych specjalistów, organów podatkowych, podmiotów świadczących usługi lub osób trzecich zatrudnionych do przeprowadzenia kontroli historii (jeżeli jest to dozwolone przez obowiązujące prawo).

 

W niektórych okolicznościach dane mogą być gromadzone pośrednio z urządzeń monitorujących lub w inny sposób (na przykład systemy kontroli i monitorowania dostępu do budynków i innych lokalizacji, monitoring przemysłowy, rejestry i nagrania telefoniczne oraz rejestr dostępu do poczty e-mail i Internetu), o ile jest to dozwolone na mocy obowiązującego prawa. W takich okolicznościach dane mogą być gromadzone przez firmę “Radius” lub zewnętrznego dostawcę danych usług. Do tego typu danych zazwyczaj nie ma dostępu rutynowego, natomiast uzyskanie go jest możliwe. Dane mogą zostać zweryfikowane na przykład w sytuacjach, w których firma “Radius” bada możliwe naruszenie zasad wewnętrznych, takich jak dane dotyczące: zwrotu kosztów podróży i wydatków, korzystania z systemu telefonicznego i Internetu lub ogólnie postępowanie pracowników, lub gdy dane są potrzebne do zachowania zgodności lub do fakturowania. Częstszy dostęp do takich danych może mieć wystąpić w przypadku stosowania  programu nadzoru poczty e-mail, jeśli jest to dozwolone na mocy obowiązującego prawa.

 

Jeśli podanie nam twoich danych osobowych będzie obowiązkowe, poinformujemy Cię o tym w momencie ich gromadzenia, a w przypadku, gdy konkretne informacje są wymagane przez umowę lub statut, zostanie to wskazane. Nieotrzymanie niektórych obowiązkowych informacji może oznaczać, że nie będziemy mogli przeprowadzić pewnych procesów rekrutacyjnych lub kadrowych. Na przykład, jeśli nie podasz nam swoich danych bankowych, nie będziemy w stanie Ci zapłacić. W niektórych przypadkach może to oznaczać, że nie jesteśmy w stanie kontynuować Twojego zatrudnienia lub zaangażowania w naszej firmie, ponieważ “Radius” nie będzie posiadał danych osobowych, które uważamy za niezbędne do skutecznego i wydajnego administrowania i zarządzania naszymi relacjami z Tobą.

 

Oprócz danych osobowych dotyczących Ciebie, możesz również przekazywać firmie “Radius” dane osobowe stron trzecich, w szczególności osób pozostających na Twoim utrzymaniu i innych członków rodziny. Dane te wykorzystywane są do celów administracyjnych i zarządzania zasobami ludzkimi, w tym do administrowania świadczeń oraz kontaktowania się z najbliższymi krewnymi w nagłym wypadku. Zanim przekażesz dane osobowe stron trzecich firmie “Radius”, musisz najpierw poinformować dane osoby trzecie o wszelkich danych, które zamierzasz nam przekazać oraz o przetwarzaniu, które ma zostać przez nas przeprowadzone, jak wyszczególniono w niniejszej polityce prywatności..

 

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych?

 

Twoje dane osobowe są gromadzone i przetwarzane do różnych celów biznesowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wszelkimi obowiązującymi umowami zbiorowymi. Dane mogą być czasami wykorzystywane do celów, które nie są dla ciebie oczywiste, gdy okoliczności uzasadniają takie wykorzystanie (np. w dochodzeniach lub postępowaniu dyscyplinarnym). Możemy gromadzić i przetwarzać Twoje dane osobowe w różnych celach, zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności.

 

W przypadkach, w których obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych wymagają od nas przetwarzania danych osobowych na podstawie konkretnego zgodnego z prawem uzasadnienia, dane osobowe przetwarzamy na ogół na jednej z następujących podstaw:

 • przetwarzanie danych jest konieczne w uzasadnionych przypadkach realizowanych przez firmę “Radius” (są to cele opisane w powyższej sekcji), z wyjątkiem sytuacji, gdy ważniejszy jest Twój interes lub podstawowe prawa i wolności, które wymagają ochrony danych osobowych;
 • przetwarzanie jest konieczne do spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega “Radius”; lub
 • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub w celu podjęcia kroków prawnych na Twoje żądanie przed zawarciem takiej umowy.
 

Czasami możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w uzasadnionej sprawie realizowanej przez stronę trzecią, z wyjątkiem przypadków, gdy ważniejszy jest Twój interes lub podstawowe prawa i wolności, które wymagają ochrony danych osobowych.

 

Zidentyfikowaliśmy następujące cele przetwarzania danych osobowych. Każdy z tych celów dotyczy zgodnej z prawem podstawy przetwarzania danych, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa. Cele te obejmują:

 

 

NumerCel przetwarzania Podstawa prawna
a) 

 

Rekrutacja i selekcja

 

 

Przetwarzanie jest konieczne, aby podjąć kroki na prośbę wnioskodawcy w zawarciu umowy o pracę.

Przetwarzanie jest również konieczne w uzasadnionych działaniach realizowanych przez “Radius”.

“Radius” uważa, że ma uzasadnioną korzyść mając możliwość poddania podania o pracę pełnej ocenie, co zagwarantuje wybranie tylko wykwalifikowanego i odpowiedniego kandydata. “Radius” uważa, że ważne jest, aby zapewnić wybranie odpowiednich pracowników, którzy będą mogli przyczynić się do rozwoju firmy i kultury pracy.

“Radius” dąży do zatrudnienia najlepszej osoby na każde stanowisko poprzez uczciwe, systematyczne i skuteczne procedury rekrutacji i selekcji. Zapewnia to kontynuację realizacji celów biznesowych, utrzymanie reputacji i przyciąganie pracowników najwyższego kalibru.

b)Odpowiednia procedura weryfikacji pracowników i przydział zespołów, w tym, w stosownych przypadkach, odpowiednie kontrole kredytowe, weryfikacja prawa do wykonywania pracy, kontrole oszustw fałszywej tożsamości, kontrole rejestrów karnych (jeśli jest to w mocy  obowiązującego prawa), odpowiednia historia zatrudnienia, odpowiedni status regulacyjny i kwalifikacje zawodowePrzetwarzanie to jest konieczne do spełnienia obowiązków prawnych, którym podlega “Radius”.

Przetwarzanie jest również konieczne w uzasadnionych działaniach realizowanych przez “Radius”.

“Radius” uważa, że ma uzasadniony interes w zarządzaniu operacjami biznesowymi w najbardziej efektywny sposób. “Radius” musi podejmować decyzje dotyczące przyszłości swojej działalności, aby zachować lub rozwijać biznes. Obejmuje to korzyści pracowników jako całości jaki i całej bazy klientów firmy “Radius”

“Radius” bierze pod uwagę transformację biznesu, jeśli ma to na celu wspieranie  długoterminowych celów biznesowych i wyników. Radius chce utrzymać swoją reputację i przyciągać pracowników wysokiego kalibru.

c)Zapewnianie i zarządzanie wynagrodzeniami, świadczeniami i programami motywacyjnymi oraz zwrot kosztów i wydatków biznesowych,  dokonywanie odpowiednich potrąceń podatkowych, ubezpieczeń oraz składek;Przetwarzanie to jest konieczne do wykonania umowy między Tobą a firmą “Radius”.

Przetwarzanie jest również konieczne w uzasadnionych działaniach realizowanych przez “Radius”.

“Radius” uważa, że ma uzasadniony interes w zarządzaniu pracownikami i w prowadzeniu działalności. Obejmuje to zapewnienie wynagrodzenia pracownikom oraz ustalenie odpowiedniego poziomu tego wynagrodzenia i podejmowanie normalnej działalności biznesowej.

“Radius” uważa, że skuteczne zarządzanie pracownikami wspiera długoterminowe cele biznesowe i wyniki. “Radius” chce utrzymać swoją reputację i przyciągać pracowników wysokiego kalibru.

d)Przydzielanie pracy i zakresu obowiązków oraz zarządzanie nimi, a także wszelka związana z nimi działalność, w tym podróże służbowe;Przetwarzanie to jest konieczne do zawarcia umowy między Tobą a firmą “Radius”.

Przetwarzanie jest również konieczne w uzasadnionych działaniach realizowanych przez “Radius”.

“Radius” uważa, że ma uzasadniony interes w zarządzaniu pracownikami i prowadzeniu działalności. Obejmuje to upewnienie się, że każdy pracownik ma przydzielone odpowiednie obowiązki, jest odpowiednio przeszkolony i pełni swoje role prawidłowo i zgodnie z odpowiednimi procedurami oraz podejmuje odpowiednie operacje biznesowe.

“Radius” uważa, że skuteczne zarządzanie pracownikami wspiera ich długoterminowe cele biznesowe i wyniki. “Radius” chce utrzymać światowej klasy reputację i przyciągać pracowników wysokiego kalibru.

e)Identyfikacja i efektywna komunikacja z personelem;Przetwarzanie to jest konieczne do wykonania umowy między Tobą a firmą “Radius”.

Przetwarzanie jest również konieczne w uzasadnionych działaniach realizowanych przez “Radius”.

“Radius” uważa, że ma uzasadniony interes w zarządzaniu pracownikami i prowadzeniu działalności. Obejmuje to podejmowanie normalnych operacji biznesowych i prowadzenie dialogu z pracownikami.

“Radius” uważa, że skuteczne zarządzanie pracownikami wspiera ich długoterminowe cele biznesowe i wyniki.

f)Ocena zarządzanie i operacji, przegląd prowadzenia działań, wyników, możliwości, nieobecności i zażaleń, zarzutów, skarg, dochodzeń i procesów oraz innych nieformalnych i formalnych procesów kadrowych a także podejmowanie powiązanych z nimi decyzji;“Radius” uważa, że skuteczne zarządzanie pracownikami wspiera długoterminowe cele biznesowe i wyniki. Przetwarzanie to jest konieczne do zawarcia umowy między obą a firmą “Radius” oraz do przestrzegania obowiązków prawnych, którym podlega “Radius”.

Przetwarzanie jest również konieczne w uzasadnionych działaniach realizowanych przez “Radius”.

“Radius” uważa, że ma uzasadniony interes w zarządzaniu pracownikami i prowadzeniu działalności. Obejmuje to upewnienie się, że każdy pracownik ma przydzielone odpowiednie obowiązki, jest odpowiednio przeszkolony i pełni swoje role prawidłowo i zgodnie z odpowiednimi procedurami oraz podejmuje odpowiednie operacje biznesowe.

Obejmuje to również rozwiązywanie problemów i skarg związanych z pracownikami oraz ich rozwiązywanie i według obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych.

g)Szkolenie, rozwój, awans, planowanie ścieżki kariery oraz planowanie nieprzewidzianych okoliczności biznesowych;Przetwarzanie to jest konieczne do zawarcia umowy między Tobą a firmą “Radius”.

Przetwarzanie jest również konieczne w uzasadnionych działaniach realizowanych przez “Radius”.

“Radius” uważa, że ma uzasadniony interes w zarządzaniu pracownikami i w prowadzeniu działalności. Obejmuje to upewnienie się, że każdy pracownik ma przydzielone odpowiednie obowiązki, jest odpowiednio przeszkolony i pełni swoje role prawidłowo i zgodnie z odpowiednimi procedurami oraz podejmuje odpowiednie operacje biznesowe.

“Radius” uważa, że skuteczne zarządzanie pracownikami wspiera długoterminowe cele biznesowe i wyniki.

h)Konsultacje i/ lub negocjacje z przedstawicielami personeluPrzetwarzanie to jest konieczne do spełnienia obowiązków prawnych, którym podlega “Radius”.

Przetwarzanie jest również konieczne w uzasadnionych działaniach realizowanych przez “Radius”.

“Radius” uważa, że ma uzasadniony interes w zarządzaniu pracownikami i prowadzeniu działalności. Obejmuje to podejmowanie normalnych operacji biznesowych i prowadzenie dialogu z pracownikami oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych.

“Radius” uważa, że skuteczne zarządzanie pracownikami wspiera długoterminowe cele biznesowe i wyniki. Radius chce utrzymać swoją światowej klasy reputację i przyciągać pracowników wysokiego kalibru.

i)

 

Przeprowadzanie ankiet w celu analizy porównawczej oraz identyfikacji i  ulepszenia sposobów pracy i relacji pracowniczych oraz zaangażowania w pracy (często są one anonimowe, ale mogą obejmować profilowanie danych, takich jak wiek, w celu wsparcia analizy wyników);Przetwarzanie to jest konieczne do spełnienia obowiązków prawnych, którym podlega “Radius”.

Przetwarzanie jest również konieczne w uzasadnionych działaniach realizowanych przez “Radius”.

“Radius” uważa, że ma uzasadniony interes w zarządzaniu pracownikami i w prowadzeniu działalności. Obejmuje to upewnienie się, że każdy pracownik ma przydzielone odpowiednie obowiązki, jest odpowiednio przeszkolony i pełni swoje role prawidłowo  i zgodnie z odpowiednimi procedurami;

Ponadto obejmuje to prowadzenie normalnych operacji biznesowych i dialogu z pracownikami; zapewnienie pracownikom odpowiedniego wynagrodzenia, ustalonego na odpowiednim poziomie; oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych.

“Radius” uważa, że skuteczne zarządzanie pracownikami wspiera długoterminowe cele biznesowe i wyniki. “Radius” chce utrzymać swoją reputację i przyciągać pracowników wysokiego kalibru.

j)Przetwarzanie informacji o nieobecnościach lub informacji medycznych dotyczących zdrowia fizycznego lub psychicznego lub ogólnego stanu zdrowia w celu: oceny uprawnień niezdolności do pracy, stałego wynagrodzenia lub świadczeń związanych z niepełnosprawnością; określenia możliwości do pracy; ułatwienie powrotu do pracy; dokonywanie korekt lub dostosowanie obowiązków lub miejsca pracy; podejmowanie decyzji dotyczących zatrudnienia, zlecenia lub kontynuacji zatrudnienia, zlecenia lub przeniesienia; i prowadzenie powiązanych procesów zarządzania;Przetwarzanie to jest konieczne do spełnienia obowiązków prawnych, którym podlega “Radius”.

Przetwarzanie jest również konieczne w uzasadnionych działaniach realizowanych przez “Radius”.

“Radius” uważa, że ​​ma uzasadniony interes w zarządzaniu pracownikami i w prowadzeniu działalności. Obejmuje to upewnienie się, że każdy pracownik ma przydzielone odpowiednie obowiązki, jest odpowiednio przeszkolony i pełni swoje role prawidłowo  i zgodnie z odpowiednimi procedurami; oraz zarządzanie nieobecnością pracowników i uprawnieniami do urlopu;

Obejmuje to również podejmowanie normalnych operacji biznesowych i prowadzenie dialogu z pracownikami oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych.

“Radius” uważa, że ​​skuteczne zarządzanie pracownikami wspiera długoterminowe cele biznesowe i wyniki. “Radius” chce utrzymać swoją reputację i nadal przyciągać pracowników wysokiego kalibru.

k)Do planowania, zarządzania i przeprowadzania restrukturyzacji, zwolnień lub innych programów zmian, w tym odpowiednich konsultacji, selekcji, alternatywnych poszukiwań opcji zatrudnienia i powiązanych decyzji zarządu;

 

Przetwarzanie to jest konieczne do spełnienia obowiązków prawnych, którym podlega “Radius”.

Przetwarzanie jest również konieczne w uzasadnionych działaniach realizowanych przez “Radius”.

“Radius” uważa, że ma uzasadniony interes w zarządzaniu operacjami biznesowymi w najbardziej efektywny sposób. “Radius” musi podejmować decyzje dotyczące przyszłości swojej działalności, aby zachować działalność lub rozwijać biznes. Te zainteresowania obejmują interesy pracowników jako całości i bazy klientów “Radius”.

“Radius” bierze pod uwagę transformację biznesu, jeśli ma to na celu wspieranie  długoterminowych celów biznesowych i wyników. “Radius” chce utrzymać swoją reputację i przyciągać pracowników wysokiego kalibru.

l)Odpowiedź na prośby o referencje, w których “Radius” jest nazwany przez osobę jako strona referująca;“Radius” uważa, że w uzasadnionym interesie nowego pracodawcy leży otrzymanie od “Radius” potwierdzenia danych dotyczących zatrudnienia w celu potwierdzenia historii zatrudnienia byłego pracownika.
m)Obsługa e-maili, systemu IT, Internetu, mediów społecznościowych, zasobów ludzkich i innych polityk i procedur firmy. W zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami “Radius” prowadzi monitorowanie systemów informatycznych w celu ochrony i utrzymania integralności systemów i infrastruktury IT; aby zapewnić zgodność z wewnętrznymi zasadami IT firmy Radius i lokalizacji informacji za pomocą wyszukiwania tam, gdzie jest to konieczne w uzasadnionych celach biznesowych;Przetwarzanie to jest konieczne do zawarcia umowy między tobą a firmą “Radius” i do wypełnienia zobowiązań prawnych, którym podlega “Radius”.

Przetwarzanie jest również konieczne w uzasadnionych działaniach realizowanych przez “Radius”.

“Radius” uważa, że ma uzasadniony interes w zarządzaniu siłą roboczą i prowadzeniu działalności. Funkcjonowanie systemów kadrowych ma zasadnicze znaczenie w przeprowadzaniu procesów w najbardziej efektywny sposób. Obejmuje to utrzymanie integralności i bezpieczeństwa danych oraz ułatwienie zarządzania danymi.

“Radius” uważa, że skuteczne zarządzanie systemami IT wspiera długoterminowe cele biznesowe i wyniki. “Radius” chce utrzymać swoją światowej klasy reputację i przyciągać pracowników wysokiego kalibru.

n)Spełnianie obowiązków regulacyjnych w zakresie nadzoru nad osobami zatrudnionymi lub wyznaczonymi przez do prowadzenia działalności w ich imieniu, w tym monitorowanie, zapobieganie, wykrywanie i badanie szerokiego zakresu działań i zachowań, czy to odnoszących się do konkretnych transakcji biznesowych, czy ogólnie do miejsca pracy oraz współpraca z organami regulacyjnymi ;Przetwarzanie to jest konieczne do spełnienia obowiązków prawnych, którym podlega “Radius”.

Przetwarzanie jest również konieczne w uzasadnionych działaniach realizowanych przez “Radius”.

Radius uważa, że ma uzasadniony interes w zapewnieniu ochrony swojej firmy, klientów, pracowników i systemów. Obejmuje to wykrywanie i zapobieganie przestępstwom lub działalności przestępczej; upewnienie się, że tylko odpowiedni pracownicy są zaangażowani w naszą działalność; oraz zapewnienie zgodności z wymogami nałożonymi na nas (zarówno przez prawo UE, jak i poza UE).

“Radius” uważa, że skuteczna ochrona biznesu wspiera długoterminowe cele biznesowe i wyniki. “Radius” chce utrzymać swoją reputację i przyciągać pracowników wysokiego kalibru.

o)Ochrona prywatnych, poufnych i zastrzeżonych informacji firmy “Radius”, jej pracowników, klientów i osób trzecichPrzetwarzanie to jest konieczne do spełnienia obowiązków prawnych, którym podlega Radius.

Przetwarzanie jest również konieczne w uzasadnionych działaniach realizowanych przez “Radius”.

“Radius” uważa, że ma uzasadniony interes w zapewnieniu ochrony swojej firmy, klientów, pracowników i systemów. Obejmuje to ochronę naszych aktywów i integralności naszych systemów; oraz wykrywanie i zapobieganie utracie zastrzeżonych i poufnych informacji .

“Radius” uważa, że skuteczna ochrona biznesu wspiera długoterminowe cele biznesowe i wyniki. “Radius” chce utrzymać swoją reputację i przyciągać pracowników wysokiego kalibru.

p)Zgodność z obowiązującymi przepisami i regulacjami (na przykład przepisami dotyczącymi urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego, przepisami dotyczącymi czasu pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami podatkowymi, wymogami dotyczącymi konsultacji z pracownikami, innymi przepisami dotyczącymi prawa pracy i przepisami, którym podlega “Radius” w ramach prowadzonej działalności);Przetwarzanie to jest konieczne do spełnienia obowiązków prawnych, którym podlega “Radius”.

Przetwarzanie jest również konieczne w uzasadnionych działaniach realizowanych przez “Radius”.

“Radius” uważa, że ma uzasadniony interes w zarządzaniu pracownikami i prowadzeniu działalności. Obejmuje to upewnienie się, że każdy pracownik ma przydzielone odpowiednie obowiązki, jest odpowiednio przeszkolony i pełni swoje role prawidłowo i zgodnie z odpowiednimi procedurami. Konieczne jest również podejmowanie normalnych operacji biznesowych i prowadzenie dialogu z pracownikami oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych.

“Radius” uważa, że skuteczne zarządzanie pracownikami wspiera długoterminowe cele biznesowe i wyniki. “Radius” chce utrzymać swoją reputację i przyciągać pracowników wysokiego kalibru.

q)Planowanie, należyta staranność i wdrożenie w związku z transakcją handlową lub transferem usług z udziałem “Radius”, które mają wpływ na Twoją umowę z “Radius”, na przykład fuzje i przejęcia lub przeniesienie zatrudnienia zgodnie z obowiązującymi zasadami automatycznego transferu;Przetwarzanie to jest konieczne do spełnienia obowiązków prawnych, którym podlega “Radius”.

Przetwarzanie jest również konieczne w uzasadnionych działaniach realizowanych przez “Radius”.

“Radius” uważa, że ma uzasadniony interes w zarządzaniu operacjami biznesowymi w najbardziej efektywny sposób. “Radius” musi podejmować decyzje dotyczące przyszłości swojej działalności, aby zachować i rozwijać działalność. Te zainteresowania obejmują interesy pracowników jako całości i bazy klientów “Radius”.

“Radius” uważa, że transformacja biznesu wspiera długoterminowe cele biznesowe i wyniki. “Radius” chce utrzymać swoją reputację i przyciągać pracowników wysokiego kalibru.

r)W przypadku biznesowej dokumentacji operacyjnej i sprawozdawczej, takiej jak przygotowywanie rocznych raportów lub dokumentacji pracy lub działań zespołu, w tym wykorzystanie fotografii;Przetwarzanie to jest konieczne do zawarcia umowy między Tobą a firmą “Radius”.

Przetwarzanie jest również konieczne w uzasadnionych działaniach realizowanych przez “Radius”.

“Radius” uważa, że ma uzasadniony interes w zarządzaniu pracownikami i w prowadzeniu działalności. Obejmuje to upewnienie się, że każdy pracownik ma przydzielone odpowiednie obowiązki, jest odpowiednio przeszkolony i pełni swoje role prawidłowo i zgodnie z odpowiednimi procedurami.

“Radius” uważa, że skuteczne zarządzanie pracownikami wspiera długoterminowe cele biznesowe i wyniki. “Radius” chce utrzymać swoją reputację i przyciągać pracowników wysokiego kalibru.

s)W celu obsługi relacji z dostawcami zewnętrznymi, w tym ujawnienia odpowiednich informacji weryfikacyjnych zgodnie z odpowiednimi wymaganiami klientów wobec kontrahentów, dane kontaktowe lub CV profesjonalne lub fotografie wykonane w celu identyfikacji lub ujawnienia informacji podmiotom przetwarzającym dane w celu zapewnienia usługi dla “Radius”;Przetwarzanie to jest konieczne do zawarcia umowy między Tobą a firmą “Radius”.

Przetwarzanie jest również konieczne w uzasadnionych działaniach realizowanych przez “Radius”.

“Radius” uważa, że ma uzasadniony interes w zarządzaniu pracownikami i w prowadzeniu działalności. Obejmuje to upewnienie się, że każdy pracownik ma przydzielone odpowiednie obowiązki, jest odpowiednio przeszkolony i pełni swoje role prawidłowo i zgodnie z odpowiednimi procedurami.

“Radius” uważa, że skuteczne zarządzanie pracownikami wspiera długoterminowe cele biznesowe i wyniki. “Radius” chce utrzymać swoją reputację i przyciągać pracowników wysokiego kalibru.

t)W stosownych przypadkach do publikowania odpowiedniej komunikacji wewnętrznej lub zewnętrznej lub materiałów reklamowych, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych w odpowiednich okolicznościach;Przetwarzanie to jest konieczne do zawarcia umowy między Tobą a firmą “ Radius”.

Przetwarzanie jest również konieczne w uzasadnionych działaniach realizowanych przez “Radius”.

“Radius” uważa, że ma uzasadniony interes w zarządzaniu siłą roboczą i prowadzeniu działalności. Obejmuje to upewnienie się, że każdy pracownik ma przydzielone odpowiednie obowiązki, jest odpowiednio przeszkolony i pełni swoje role prawidłowo i zgodnie z odpowiednimi procedurami.

“Radius” uważa, że skuteczne zarządzanie pracownikami wspiera długoterminowe cele biznesowe i wyniki. “Radius” chce utrzymać swoją reputację i przyciągać pracowników wysokiego kalibru.

u)W celu wsparcia administracji i zarządzania zasobami ludzkimi oraz utrzymywania i przetwarzania ogólnych rejestrów niezbędnych do zarządzania zatrudnieniem, pracownikiem lub innym stosunkiem oraz do wykonywania umowy o pracę lub zlecenia;Przetwarzanie to jest konieczne do zawarcia umowy między Tobą a firmą “Radius” i do wypełnienia zobowiązań prawnych, którym podlega Radius.

Przetwarzanie jest również konieczne w uzasadnionych działaniach realizowanych przez “Radius”.

“Radius” uważa, że ma uzasadniony interes w zarządzaniu pracownikami i w prowadzeniu działalności. Obejmuje to upewnienie się, że każdy pracownik ma przydzielone odpowiednie obowiązki, jest odpowiednio przeszkolony i pełni swoje role prawidłowo i zgodnie z odpowiednimi procedurami; zarządzanie nieobecnością pracowników i uprawnieniami do urlopu; podejmowanie normalnych operacji biznesowych; utrzymywanie dialogu z pracownikami; oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów ustawowych i wykonawczych.

“Radius” uważa, że skuteczne zarządzanie pracownikami wspiera długoterminowe cele biznesowe i wyniki. “Radius” chce utrzymać swoją reputację i przyciągać pracowników wysokiego kalibru.

v)Zmiany uprawnień dostępuPrzetwarzanie to jest konieczne do zawarcia umowy między Tobą a firmą “Radius” i do wypełnienia zobowiązań prawnych, którym podlega “Radius”.

Przetwarzanie jest również konieczne w uzasadnionych działaniach realizowanych przez “Radius”.

Radius uważa, że ma uzasadniony interes w zarządzaniu pracownikami i prowadzeniu działalności. Funkcjonowanie systemów IT działu kadr ma zasadnicze znaczenie w przeprowadzaniu operacji w najbardziej efektywny sposób. Obejmuje to przestrzeganie zasad firmy “Radius” i kontroli dostępu.

Radius uważa, że skuteczne zarządzanie IT wspiera długoterminowe cele biznesowe i wyniki. Radius chce utrzymać swoją reputację i przyciągać pracowników wysokiego kalibru.

w)Zapewnienie wsparcia technicznego i konserwacji systemów informatycznych działu kadr;

 

Przetwarzanie to jest konieczne do zawarcia umowy między tobą a “Radius” i do wypełnienia zobowiązań prawnych, którym podlega Radius.

Przetwarzanie jest również konieczne w uzasadnionych działaniach realizowanych przez “Radius”.

“Radius” uważa, że ma uzasadniony interes w zarządzaniu pracownikami i w prowadzeniu działalności. Funkcjonowanie systemów IT w dziale kadr ma zasadnicze znaczenie w przeprowadzeniu operacji w najbardziej efektywny sposób. Obejmuje to utrzymanie integralności i bezpieczeństwa danych oraz ułatwienie zarządzania danymi.

“Radius” uważa, że skuteczne zarządzanie systemami IT wspiera długoterminowe cele biznesowe i wyniki. Radius chce utrzymać swoją reputację i przyciągać pracowników wysokiego kalibru.

x)W celu egzekwowania praw i obowiązków oraz do wszelkich celów w związku z  roszczeniami prawnymi zgłaszanymi przez Ciebie, przeciwko Tobie lub w inny sposób związanymi z Tobą;Przetwarzanie to jest konieczne do zawarcia umowy między tobą a firmą “Radius” i do wypełnienia zobowiązań prawnych, którym podlega “Radius”.

Przetwarzanie jest również konieczne w uzasadnionych działaniach realizowanych przez “Radius”.

“Radius” uważa, że ma uzasadniony interes w ochronie swojej organizacji przed naruszeniem należnych jej zobowiązań prawnych oraz w obronie przed sporami sądowymi. Jest to konieczne, aby zapewnić odpowiednie zarządzanie prawami i interesami firmy.

“Radius” prowadzi działalność i zarządza w zgodności z prawem, aby wspierać długoterminowe cele biznesowe i wyniki. Radius chce utrzymać swoją reputację i przyciągać pracowników wysokiego kalibru.

y)Aby zastosować się do zgodnych z prawem wniosków władz publicznych (w tym między innymi w celu spełnienia wymagań bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa), wniosków o ujawnienie informacji gdy jest to wymagane lub dozwolone przez obowiązujące prawo, nakazów sądowych, przepisów rządowych lub poleceń organów prawa (w tym bez ograniczeń ochronę danych, podatki i zatrudnienie), w kraju lub poza nim;Przetwarzanie to jest konieczne do zawarcia umowy między tobą a “Radius” i do wypełnienia zobowiązań prawnych, którym podlega firma “Radius”.

Przetwarzanie jest również konieczne w uzasadnionych działaniach realizowanych przez “Radius”.

“Radius” uważa, że ma uzasadniony interes w zapewnieniu spełnienia wszystkich nałożonych na niego wymogów prawnych, niezależnie od tego, czy są to zobowiązania UE, czy zobowiązania spoza UE. Radius chce utrzymać swoją reputację firmy stosującej dobre praktyki korporacyjne i działać w sposób zgodny z prawem we wszystkich krajach, w których prowadzi działalność. Obejmuje to współpracę z władzami i organami rządowymi. W rzeczywistości, firma Radius jest zobowiązana do przestrzegania przepisów ustawowych i wykonawczych w krajach, w których prowadzi działalność, a wszelkie inne działania prowadziłoby do konfliktu przepisów prawnych.

“Radius” prowadzi działalność i zarządza zgodnie z prawem, aby wspierać swoje długoterminowe cele biznesowe i wyniki. “Radius” chce utrzymać swoją reputację i przyciągać pracowników wysokiego kalibru.

Dodatkowe informacje dotyczące konkretnego przetwarzania danych osobowych mogą zostać przekazane lokalnie lub zgodnie z obowiązującymi zasadami.

Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie specjalnych kategorii danych osobowych lub danych wrażliwych

Dane wrażliwe lub specjalne kategorie danych osobowych, które mogą być przetwarzane przez Radius, są określone w niniejszej Informacji o ochronie prywatności pracowników.

W przypadkach, w których obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych wymagają od nas przetwarzania danych należących do specjalnych kategorii na podstawie konkretnego zgodnego z prawem uzasadnienia, przetwarzamy je na jednej z następujących podstaw:

 • przetwarzanie jest konieczne do celów wykonywania obowiązków i przestrzegania [taw Twoich lub firmy “Radius” w zakresie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo;
 • przetwarzanie jest konieczne do celów medycyny prewencyjnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności do pracy, postawienia diagnozy medycznej, uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej lub społecznej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub społecznej, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo;
 • przetwarzanie jest konieczne dla ochrony Twoich praw lub praw innej osoby, w przypadku gdy jesteś fizycznie lub prawnie niezdolny do wyrażenia zgody (na przykład w wyjątkowych sytuacjach awaryjnych, takich jak komplikacje zdrowotne); lub
 • przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych.
Może to obejmować następujące elementy, choć nie jest to lista kompletna :

NumerCel przetwarzania Podstawa prawna
a)Ocena i przegląd kwalifikacji do pracy dla oddziału firmy w jurysdykcji, w której pracujeszPrzetwarzanie to jest konieczne do celów wykonywania obowiązków i przestrzegania praw Twoich lub firmy “Radius” w zakresie prawa pracy, ubezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
b)Zgodność z przepisami dotyczącymi zatrudnienia, bezpieczeństwa i higieny pracy lub zabezpieczenia społecznego. Na przykład, aby zapewnić ustawowe świadczenia z tytułu niezdolności do pracy lub świadczenia macierzyńskie, uniknąć naruszeń obowiązków prawnych, zapewnić sprawiedliwe i zgodne z prawem zarządzanie zatrudnieniem, unikać niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy, zarządzać prywatnymi programami medycznymi i długoterminowymi rentami inwalidzkimi firmy “Radius”, zapewnić odpowiednie warunki zakwaterowania i unikać niezgodnej z prawem dyskryminacji lub rozpatrywania skarg powstałych w tym zakresie;Przetwarzanie to jest konieczne do celów wykonywania obowiązków i wykonywania praw Twoich lub firmy “Radius” w zakresie prawa pracy, ubezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.

 

W zakresie, w jakim dane te są zarządzane przez naszych doradców ds. zdrowia w miejscu pracy, przetwarzanie to jest konieczne do celów medycyny prewencyjnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności do pracy, diagnozy medycznej, świadczeń opieki zdrowotnej lub społecznej, leczenia lub zarządzania systemów i usług opieki zdrowotnej lub społecznej, w zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami.

c)Zarządzanie i badanie każdej skargi zgodnie z polityką reklamacyjną firmy “Radius” (lub innymi odpowiednimi strategiami), w przypadku gdy takie cechy lub informacje są istotne dla konkretnej skargi, w celu spełnienia obowiązków wynikających z prawa pracy.Przetwarzanie to jest konieczne do prawidłowego wykonywania obowiązków i przestrzegania praw Twoich lub firmy “Radius” w zakresie prawa pracy, ubezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej, w zakresie ujętym w  obowiązujących przepisy prawa.
  
Możemy poprosić o Twoją zgodę na  przetwarzanie pewnych danych, które nie są uzasadnione w inny sposób na podstawie jednej z powyższych zasad. Jeśli wymagana jest zgoda na  przetwarzanie danych, będzie ona od Ciebie osobno wymagana, abyś był pewien, że jest ona udzielana w sposób swobodny, świadomy i zrozumiały. Informacje dotyczące takiego przetwarzania zostaną przekazane Tobie w momencie, w którym wymagana jest Twoja zgoda, oraz zostaniesz poinformowany o skutku braku udzielenia takiej zgody. Należy pamiętać, że udzielanie zgody na wszelkie prośby firmy “Radius” nie jest warunkiem ani wymogiem zatrudnienia.

Przetwarzanie danych dotyczących wyroków skazujących i przestępstw

Dane osobowe dotyczące wyroków skazujących i przestępstw będą przetwarzane tylko wtedy, gdy zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

Na przykład:

 • kontrola przeszłości w Krajowym Rejestrze Karnym może zostać przeprowadzona przy okazji procesu rekrutacji lub przy przeniesieniu pracownika, jeżeli zezwala na to obowiązujące prawo; lub
 • zarzut przestępstwa lub wyroku skazującego powstałych podczas jakichkolwiek relacji czy zatrudnienia w firmie “Radius” może zostać rozpatrzony, jeżeli jest to wymagane lub zgodne z prawem. Na przykład, w krajach gdzie istnieje prawny wymóg zgłoszenia przestępstwa lub obowiązujące przepisy upoważniają firmę “Radius” do przetwarzania informacji o przestępstwie w celu podjęcia decyzji dotyczących Twojego dalszego związku z “Radius”.

Przechowywanie informacji osobistych

Firma Radius dokłada starań, aby dane osobowe były jak najbardziej aktualne, a nieistotne lub nadmierne dane zostały usunięte lub uczynione anonimowymi tak szybko, jak to możliwe. Jednak niektóre dane osobowe mogą być przechowywane przez dłuższy czas w celu spełnienia obowiązków prawnych i regulacyjnych oraz z innych uzasadnionych powodów biznesowych.

Zasadniczo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe tylko tak długo, jak są one wymagane do celów, dla których zostały zgromadzone. Zazwyczaj jest to okres zatrudnienia / umowy z nami plus długość obowiązującego ustawowego okresu przedawnienia po twoim odejściu. Niektóre dane, takie jak informacje związane z kontem emerytalnym, mogą wymagać dłuższego przechowywania. Możemy przechowywać określone rodzaje danych, na przykład rejestry podatkowe, przez pewien ustalony czas, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

Dostęp do danych

W ramach polityki firmy “Radius” Twoje dane osobowe mogą być udostępniane przez lub mogą być ujawniane wewnętrznie w oparciu o niezbędną wiedzę dla:

 • Działu zasobów ludzkich (HR), w tym dla kierowników i członków zespołu;
 • kierownictwa odpowiedzialnego za zarządzanie lub podejmowanie decyzji w związku z Twoją umową z firmą “Radius” lub podczas procesu rekrutacyjnego dotyczącego Twojej relacji z firmą “Radius”;
 • administratorów systemu; i
 • w razie potrzeby do wykonywania określonych zadań lub konserwacji systemu przez pracowników zespołów “Radius”, takich jak zespół ds. finansów, systemów (IT) i zasobów ludzkich (HR).
Niektóre podstawowe dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, lokalizacja pracownika, stanowisko, dane kontaktowe oraz wszelkie opublikowane umiejętności i profil doświadczenia mogą być również dostępne dla innych pracowników. Środki bezpieczeństwa zastosowane w programie ochrony danych firmy “Radius” zostały przedstawione poniżej.

Dostęp do twoich danych osobowych mogą również uzyskać osoby trzecie, z którymi współpracujemy (w tym między innymi Biuro Wynagrodzeń SAGE Payroll Bureau, dostawcy usług płatniczych, fundusz emerytalny, na przykład Legal and General - dostawcy usług ubezpieczeniowych itp.) oraz powiązane z nimi firmy i podwykonawcy) w celu zapewnienia nam usług takich jak hosting stron, wsparcie i utrzymanie ram naszych systemów informatycznych i działu kadr.

Dane osobowe mogą być również udostępniane niektórym systemom wzajemnie łączącym, takim jak systemy rekrutacji oraz lokalne systemy płac i świadczeń. Dane zawarte w takich systemach mogą być dostępne dla dostawców tych systemów, powiązanych z nimi firm i podwykonawców.

Przykłady stron trzecich, którym będą udostępniane dane, obejmują: organy podatkowe, organy prawne, ubezpieczycieli firmy “Radius”, bankierów, administratorów IT, prawników, audytorów, inwestorów, konsultantów i innych profesjonalnych doradców, dostawców płac i administratorów programów świadczeń “Radius”. “Radius” oczekuje od stron trzecich przetwarzania wszelkich ujawnionych im danych zgodnie z obowiązującym prawem, w tym w zakresie poufności i bezpieczeństwa danych.

Jeżeli te osoby trzecie działają jako „podmiot przetwarzający dane” (na przykład dostawca listy płac), wykonują swoje zadania w naszym imieniu i zgodnie z naszymi instrukcjami dla wyżej wymienionych celów. W takim przypadku Twoje dane osobowe zostaną ujawnione tym stronom tylko w zakresie niezbędnym do świadczenia wymaganych usług.

Ponadto, możemy udostępniać dane osobowe organom krajowym w celu spełnienia obowiązku prawnego, któremu podlegamy. Jest tak na przykład w przypadku zbliżającego się lub toczącego się postępowania sądowego lub audytu przewidzianego ustawowo.

Bezpieczeństwo danych

Radius stosuje różne metody techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Radius zobowiązuje się do ochrony bezpieczeństwa udostępnionych przez CIebie danych. Aby wesprzeć to zobowiązanie, wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne, aby zapewnić poziom bezpieczeństwa odpowiednio dostosowany do ryzyka.

Jeśli posiadasz jakiekolwiek dane osobowe (np. dane zebrane w wiadomościach e-mail, książkach adresowych, arkuszach kalkulacyjnych Excel lub zawarte w życiorysach lub w innym miejscu), musisz upewnić się, że dane są przechowywane w bezpiecznym miejscu, w którym nie może nastąpić nieautoryzowany dostęp. W przypadku przechowywania danych w formie papierowej przechowywanie w zamkniętej szufladzie lub szafce, dostępnej tylko dla upoważnionych osób, jest na ogół najskuteczniejszym sposobem zabezpieczenia danych. W przypadku przechowywania danych w formie elektronicznej należy stosować odpowiednią ochronę hasłem i odpowiednio zabezpieczone obszary.

Przekazywanie danych osobowych

Od czasu do czasu Twoje dane osobowe (w tym specjalne kategorie danych osobowych) będą przekazywane do firm powiązanych z firmą “Radius” w celu przetwarzania danych opisanych w niniejszej informacji o ochronie prywatności działu zasobów ludzkich.

Te powiązane firmy i placówki  mogą być zlokalizowane na terenie Unii Europejskiej (na przykład “Radius Limited”, w Wielkiej Brytanii) i na całym świecie (na przykład “Radius Fleet Services Inc.”). Dane osobowe mogą być również przekazywane stronom trzecim, jak określono powyżej.

W rezultacie Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do firm zlokalizowanych poza krajem, w którym pracujesz, w których przepisy dotyczące ochrony danych mogą być mniej rygorystyczne niż w Twoim kraju.

“Radius” zapewnia, że istnieją odpowiednie zabezpieczenia w celu ochrony Twoich danych osobowych oraz że przekazanie Twoich danych osobowych jest zgodne z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy o ochronie danych, “Radius” zapewnia że usługodawcy (w tym inne firmy powiązane z Radius) podpisują standardowe klauzule prawne zatwierdzone przez Komisję Europejską lub inny organ nadzorczy właściwy dla danego kontrahenta firmy “Radius”.

Twoje prawa

Prawo do dostępu, poprawiania i usuwania danych osobowych

Radius dąży do zapewnienia poprawności wszystkich danych osobowych. Masz również obowiązek dopilnowania, aby zmiany w danych osobowych (na przykład zmiana adresu i konta bankowe) były zgłaszane do firmy “Radius”, abyśmy mogli uaktualnić Twoje dane.

Masz prawo zażądać dostępu do dowolnych danych osobowych, które może przechowywać firma “Radius”, oraz żądania poprawienia wszelkich niedokładnych dotyczących Ciebie. Ponadto masz prawo zażądać usunięcia wszelkich nieistotnych danych, które przechowujemy na Twój temat.

Masz również następujące dodatkowe prawa:

 • Przenoszenie danych - w przypadku gdy polegamy na Twojej zgodzie lub na tym, że przetwarzanie jest konieczne do zawarcia umowy, której stroną jesteś jako podstawa prawna przetwarzania, a dane osobowe są przetwarzane w sposób automatyczny, masz prawo, aby otrzymać wszystkie dane osobowe, które dostarczyłeś firmie “Radius” w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie, a także zażądać od nas przekazania go innemu kontrolerowi, jeżeli jest to technicznie wykonalne.
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania - masz prawo ograniczyć przetwarzanie danych osobowych, jeżeli:
  • kwestionujesz dokładność danych osobowych, dopóki nie podejmiemy wystarczających kroków w celu ich poprawienia lub weryfikacji;
  • jeżeli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcesz, abyśmy usunęli dane;
  • gdy nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale wymagasz ich w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych; lub
  • gdy sprzeciwiasz się przetwarzaniu uzasadnionemu brakiem interesu własnego (patrz poniżej) w oczekiwaniu na sprawdzenie, czy firma “Radius” ma uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania.
Jeżeli dane osobowe podlegają ograniczeniom w ten sposób, przetwarzamy je tylko za Twoją zgodą lub w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Prawo do wycofania zgody - jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, masz prawo wycofać taką zgodę w dowolnym momencie. Możesz to zrobić poprzez (i) w niektórych przypadkach usunięcie odpowiednich danych z odpowiedniego systemu kadrowego (chociaż pamiętaj, że w tym przypadku może pozostać w kopiach zapasowych i połączonych systemach, dopóki nie zostaną usunięte zgodnie z naszą polityką zatrzymywania danych) lub (ii) skontaktowanie się z lokalnym przedstawicielem działu kadr.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania uzasadnionego interesem własnym - jeżeli polegamy na uzasadnionym interesie przetwarzania danych, masz prawo sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu. Jeśli sprzeciwisz się, musimy przerwać przetwarzanie, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub gdy musimy przetwarzać dane w celu ustalenia, wykonania lub obrony roszczeń prawnych. Tam, gdzie opieramy się na uzasadnionym interesie jako podstawie przetwarzania, wierzymy, że możemy wykazać tak ważne uzasadnione podstawy, ale każdy przypadek rozpatrzymy indywidualnie.
Masz również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w kraju zamieszkania, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące prawo.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Głównym punktem kontaktowym we wszystkich kwestiach wynikających z niniejszej informacji o polityce prywatności jest nasz inspektor ochrony danych. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować za pośrednictwem:

 • dataprotectionofficer@radiuspaymentsolutions.com; lub
 • Radius Limited, Eurocard Center, Herald Park, Herald Drive, Crewe CW1 6EG
Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące zgodności z niniejszym zawiadomieniem i przepisami dotyczącymi ochrony danych lub jeśli chcesz skorzystać z przysługujących Ci praw, zachęcamy do kontaktu z nami. Zbadamy i podejmiemy próby rozwiązywania skarg i sporów. Dołożymy wszelkich uzasadnionych starań, aby pomóc Ci skorzystać z przysługujących Ci praw tak szybko, jak to możliwe, w terminach przewidzianych przez przepisy o ochronie danych.

Dodatkowe informacje o prywatności

Jeśli podejmiemy pewne nowe działania dotyczące przetwarzania danych osobowych, które podlegają dodatkowym informacjom o ochronie prywatności, poinformujemy Cię o tym.

Powiadomienie o zmianach

Firma “Radius” może w dowolnym momencie zmienić lub zaktualizować niniejsze informacje o ochronie prywatności pracowników.

Jeśli zmienimy naszą politykę ochrony danych, zostaniesz poinformowany o tych zmianach lub o ich zaktualizowaniu, abyś zawsze wiedział, które informacje przetwarzamy i jak je wykorzystujemy.

Niniejsza Polityka prywatności działu zasobów ludzkich została ostatnio zaktualizowana i sprawdzona 26 listopada 2019 r. - wersja 1.1