• Home
 • HR Sekretesspolicy

HR Sekretesspolicy

RADIUS BETALNINGSLÖSNINGAR (”RADIUS”) HR INTEGRITETSPOLICY

Introduktion

Radius Payment Solutions Limited och våra intressebolag ("Radius", "vi", "vår" eller "oss") innehar och behandlar data om alla sina nuvarande och tidigare anställda, arbetare, enskilda entreprenörer, kontingenter, sökande, kandidater, praktikanter, konsulter, styrelseledamöter, medlemmar (d.v.s. partners) och tredje parter vars information du tillhandahåller och ger oss tillåtelse att samla in i samband med anställningsförfarandet (t.ex. anhöriga, anknytning, kontaktinformation till och/eller anhöriga) ("personal" eller "Du" eller "din"). Vi behandlar och anammar dina rättigheter till korrekt dataskydd samt våra juridiska skyldigheter till det på högsta allvar. Din personliga information kommer att behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt och kommer att användas endast enligt nedanstående föreskrifter.

Följande personalresurser (HR) "integritetspolicy" (även ofta kallat behandling av personuppgifter) beskriver de olika kategorier av personlig information vi kan komma att behandla, hur din personliga information kan komma att behandlas och hur din integritet skyddas. Det är främst avsett att uppfylla våra skyldigheter att dela med oss information om Radius behandling av din personliga information enligt de sekretessregler som råder. Det utgör dock inte en del av ditt anställningsavtal.

Om du har några andra frågor angående behandlingen av din personliga information eller om du anser att din integritet har kränkts, vänligen ta kontakt med oss på Radius vars kontaktinformation anges i slutet av denna HR-integritetspolicy.

Hantering av din personliga information

Radius samlar in och bearbetar din personliga information för de syften som beskrivs i denna HR-integrationspolicy. Med personlig information avses all information som beskriver eller kan hänföras till en identifierbar juridisk individ. En identifierbar individ anses någon som kan identifieras, direkt eller indirekt, särskilt med hänvisning till olika identifierare i form av namn, ett identifieringsnummer, platsinformation, en online-identifierare eller till en eller flera andra faktorer specifika för den fysiska, fysiologiska, genetiska, mentala, ekonomisk, kulturella eller sociala identitet hos den berörda individen. Det relevanta intresse företaget Radius som identifieras i ditt anställningsavtal eller kontrakt för olika former av tjänster (vare sig det utfärdats av Radius eller en tredje part) kommer att vara den som ansvarar för din personliga information. Dessutom, när behandling av personlig information genomförs av andra intresseföretag åt Radius räkning för sina egna oberoende ändamål, så kan dessa associerade företag vara gemensamma kontrollanter av din personliga information.

Vilka typer av data processar vi?

Personlig information

Vi kan komma att samla in olika typer av personlig information om dig för de syften som beskrivs i denna HR-integritetspolicy, inklusive dessa:

 • Personalrelaterade uppgifter: din titel, förnamn, mellannamn och efternamn, födelsedatum, eventuella andra namn, kön, nationalitet, andra nationalitet (er), civil/civilstatus, födelsedatum, ålder, kontaktinformation (t.ex. adress, telefonnummer, e-post), nationellt ID-nummer, invandring och berättigande till arbetsdata, språk som du behärskar; kontaktinformation till närstående;
 • Data relaterade till ditt engagemang med Radius: kontaktinformation till ditt nuvarande arbete (t.ex. adress, telefonnummer, e-post), arbetsplats, arbetade timmar, språk, tidszon och valuta för den fysiska platsen, anställnings-ID och tillika olika system-ID, dina pu- och utvecklingssamtal, dina tidigare anställningar, dina anställningsformer, början/slut på din(a) anställning(ar)/slutdatum, inrapporterade timmar, din jobbtitel och beskrivning av tjänsten, din arbetstid och mönster, oavsett om du arbetar heltid eller deltid; ditt slutdatum/avtalets slutdatum; orsaken till uppsägningen; din sista arbetsdag; avslutningsintervjuer, referenser, status (aktiv/inaktiv/avslutad); orsaken till eventuella förändringar i anställningen och datum för dessa ändringar
 • Rekryteringssida: kvalifikationer, referenser, CV och ansökan, intervju- och utvärderingsdata, information och verifiering av dina uppgifter;
 • Lagstadgade uppgifter: register över din registrering hos någon tillämplig tillsynsmyndighet, din reglerade status samt eventuella referenser;
 • Uppgifter om ersättningar och förmåner: dina ersättningsformer och tillika information (inklusive lön/timplan/kontraktsinformation om ersättnings-, bonus- och dylikt), bankkontouppgifter, betyg, personnummer, skatteinformation, information om mottagare från tredje part;
 • Utlämnande av följande information: frånvaro journaler (inklusive datum relaterat till ledighet), datum för semester och information relaterad till familjeledighet;
 • HR bearbetad data: anklagelser, utredningar och resultat, återkopplingar till kollega- och ansvarig chef, bedömningar, talangprogram, formella och informella hanteringsprocessen, flexibla arbetsprocesser, omstrukturerings- och redundans planer, konsultations poster, urval och omfördelnings data, hälso- och säkerhetsrevisioner, riskbedömningar, incidentrapporter, uppgifter om utbildnings- och utvecklingsbehov eller utbildning;
 • Övervakningsdata (i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande lagar): Övervakningsbilder från slutna kretsar, inloggnings- och åtkomst för system och byggnader, tangenttryckning, nedladdning och utskrift av information, samtalsinspelningar, data som fångats av IT-säkerhetsprogram och filter; och
 • Anställdas anspråk, klagomål och upplysningar - uppsägnings rutiner och utbetalningar, beroende på tvister och klagomål gällande anställningen, medarbetares medverkan vid incidentrapportering och tillika avslöjanden.
Viss ytterligare information kan komma att samlas in där detta anses vara nödvändigt och tillåtet enligt de lagar som tillämpas lokal. Särskilda kategorier av personlig information

I den utsträckning som det är tillåtet enligt gällande lagar så kan Radius också komma att samla in och behandla en begränsad mängd av personlig information som lämpar sig för special kategorier, vilka även ibland benämns för "känslig personlig information". Denna term innefattar information rörande ras eller etnisk ursprung, religiös övertygelse, fysisk eller psykisk ohälsa (inklusive detaljer om anvisningsboende), vissa detaljer och information gällande faderskap/moderskap/adoption, fackföreningsmedlemskap, den sexuella läggningen, information om intimt förhållande, biometriska data, genetiska data, [straffregister inklusive information om brott eller misstanke].

Hur samlar Radius in data?

Radius samlar in och registrerar din personliga information från olika typer av källor, men främst direkt från dig. Du kommer vanligtvis att tillhandahålla denna information direkt till dina ansvariga chefer eller HR-avdelning alternativt ange den i våra system (till exempel under rekryteringsprocessen, ditt deltagande i HR-processer, e-postmeddelanden som skickats eller via muntlig information som kan komma att registreras). Ytterligare information gällande dig och din bakgrund kan komma att samlas in från dina chefer eller personalresurser.

Vi kan också komma att nyttja information från tredje parter, till exempel referenser från en tidigare arbetsgivare, medicinska journaler, skattemyndigheter, leverantör av förmåner eller där vi tar hjälp av en tredje part för att utföra en bakgrundskontroll på dig (där det är tillåtet enligt gällande lag).Under vissa omständigheter så kan data komma att samlas in indirekt från övervaknings moduler eller på andra sätt (till exempel plats åtkomstkontroll- och övervakningssystem, kameraövervakning, telefonloggar, inspelningar och e-post- och surf loggar), om och i den utsträckning tillåtet enligt de rådande lagarna. Under dessa omständigheter så kan informationen samlas in av Radius eller en tredjepartsleverantör av den relevanta tjänsten. Denna typ av data är allmänt inte tillgänglig enligt standard rutinerna men åtkomsten till dessas är möjlig. Åtkomst till dessa kan exempelvis beviljas i de situationer där Radius undersöker eventuella överträdelser mot dess policy, t.ex. Överträdelser vilka rör rese- och kostnadsersättning, användning av telefon tjänsterna och Internet, eller anställdas uppträdande på en mer generell plan, eller där dessa uppgifter behövs för att kunna efterföljas eller vid fakturering. Mer frekvent så kommer tillgång till sådana uppgifter göras möjlig i samband med ett e-post övervakningsprogram, om och i den utsträckning som tillåts under rådande lagar.

Där vi uttryckligen ber dig att obligatorisk tillhandahålla din personliga information så kommer vi att informera dig om detta vid tidpunkten för när insamlingen sker och i händelse av att särskild information krävs av kontraktet eller stadgan där detta anges. Underlåtenhet att tillhandahålla obligatorisk information innebär att vi inte får möjligheten att effektivt kunna utföra vissa HR-processer. Om du till exempel inte väljer att ange dina bankuppgifter så kommer vi heller inte att kunna betalas ut i skälig lön. I vissa fall så kan det även innebära att vi inte kan fortsätta med din nuvarande anställningsform eller ditt engagemang i organisationen eftersom Radius inte har den personliga information som krävs för att vi ska kunna bedriva en effektiv administration och hanteringen av våra åtaganden gentemot dig som anställd.

Förutom din personliga information så kan du också ge Radius möjligheten att komma åt personlig information från tredje parter, särskilt från dina anhöriga, för HR-administration och -hanteringen av, inklusive administration av förmåner samt möjligheten att ta kontakt med dig vid en eventuell nödsituation. Innan du bestämmer dig för att tillhandahålla sådan personlig information från tredje parts vidare till Radius så måste du först informera dessa aktörer om uppgifterna som du avser dela med dig till Radius och om den hanterings som ska anammas av Radius, enligt vad som specificeras i denna HR-integritetspolicy.

Vad är syftet och den lagliga grunden för vilken informationen behandlas?

Din personliga information komma att samlas in och sedan processas för olika affärsändamål helt i enlighet med gällande lagar samt applicerbara kollektivavtal. Uppgifterna kan ibland appliceras för ändamål som inte direkt är uppenbara om omständigheterna berättigar dig till just sådan användning (t.ex. vid en utredning eller disciplinära kommissioner). Vi kan även komma att samla in och behandla din personliga information för olika former av ändamål, enligt vad som specificeras i denna HR-integritetspolicy.Där applicerbara lagar om dataskydd kräver att vi behandlar din personliga information baserat på vissa grundval av en specifik laglig motivering, så behandlar vi i allmänhet din personliga information helt i enlighet en av följande grunder:

 • bearbetningen är nödvändig för att kunna tillgodose de legitima intressen som Radius anammar (syften som beskrivits i avsnittet ovan), utom när sådana intressen åsidosätts specifikt av dina personliga intressen eller grundläggande rättigheter samt friheter som konkret kräver att din personliga information skyddas;
 • behandlingen är nödvändig för att kunna uppfylla den juridiska skyldighet som Radius gjort sig föremål för; eller
 • bearbetningen är nödvändig för att kunna förhållas sig till ett kontrakt som du är part i eller för att kunna vidta åtgärder på din begäran innan du bestämmer dig för att ingå i ett sådant kontrakt.
Vi kan ibland även komma att behandla din personliga information i syfte att de berättigade intressen, vilka drivs av en tredje part, utom när sådana typer av intressen åsidosätts av dina personliga intressen eller grundläggande rättigheter samt friheter vilka kräver skydd av din personliga information.Vi har kunnat identifiera följande syften när det kommer till behandling av den personliga informationen. Dessa syften avser att var och en har en laglig grund för bearbetning, helt enligt de tillämpliga lagarna. Dessa syften inkluderar:No.Bearbetningens syfteLaglig grund
a)
Rekrytering och urval

Denna process är nödvändig för att kunna vidta nödvändiga åtgärder gällande den sökandes begäran om att få ingå ett anställningsavtal.
Denna process är även nödvändig för att tillmötesgå de legitima intressen som Radius förfogar över.

Radius anser sig ha ett legitimt intresse av att utvärdera de sökandes gällande heltidsanställning för att på så sätt se till att endast lämpliga kandidater går vidare. Radius anser att detta är av yttersta vikt för att säkerställa att Radius identifierar de rätta personerna för sin verksamhet vilka i sin tur kommer att kunna bidra till dess verksamhet och kultur.

Radius har som mål att rekrytera den mest lämpligaste kandidaten för varje ledig vakans genom att använda sig utav rättvisa, systematiska samt effektiva rekryterings- och urvalsförfaranden. Detta kommer att säkerställa att Radius fortsätter att uppfylla sina olika affärsmål, upprätthåller sitt rykte och fortsätter även att i framtiden locka anställda med hög kvalitet.
b)Lämplig granskning gällande rekrytering och allokering av grupper inklusive, i vissa fall en lämplig kreditkontroll, rätt till verifiering av tidigare anställning, identitetskontroll, utdrag ur brottsregister (om och i den utsträckning som tillåts av lagen), relevant historik av tidigare anställningar och yrkeskvalifikationer;
Denna process är nödvändig för att kunna uppfylla de skyldigheter som Radius har gentemot rådande lag.
Denna process är också nödvändig för att tillfredsställa de legitima intressen som Radius förfogar över.

Radius anser sig ha ett legitimt intresse av att hantera sin affärsverksamhet på det mest effektiva sättet. Radius måste således fatta beslut om verksamheten för att på så sätt kunna bevara samt växa sin affärsverksamhet. Dessa intressen inkluderar personalen och medarbetarna som helhet inklusive Radius kundbas.

Radius anser att ovanstående stödjer deras långsiktiga affärsmål och tillika resultat. Radius strävar efter att behålla sitt rykte och fortsätta att locka medarbetare med hög kompetens.
c)Tillhandahålla och administrera ersättning, förmåner och incitament samt återbetalning av kostnader relaterade till företaget och utgifter samt applicera lämpliga avdrag och tillika sociala avgifter;
Denna process är nödvändig för att upprätthålla kontraktet mellan dig och Radius.
Denna process är också nödvändig för att uppfylla syftet med de legitima intressen som Radius förfogar över.

Radius anser att den har ett legitimt intresse av att hantera sina anställda och driften av sin verksamhet. Detta inkluderar möjligheten att säkerställa att dess anställda får möjligheten till rätt ersättning och att denna ersättning specificeras på en lämplig nivå och genomför en fungerande affärsverksamhet.

Radius anser att effektiv ledning av sina medarbetare är nödvändig för att kunna stödja sina långsiktiga affärsmål och resultat. Radius strävar efter att behålla sitt rykte och fortsätta att locka medarbetare med hög kompetens.
d)Tilldela och hantera de uppgifter och ansvar samt affärsverksamhet som de hänför sig till, inklusive företagets affärsresor;
Denna process är nödvändig för att upprätthålla kontraktet mellan dig och Radius.
Denna process är också nödvändig för att uppfylla syftet med de legitima intressen som Radius förfogar över.

Radius anser att den har ett legitimt intresse av att hantera sina anställda och driften av sin verksamhet. Detta inkluderar att se till att varje medarbetare åtar sig lämpliga uppgifter, utbildas för att kunna klara av sina arbetsuppgifter och utför sina åtaganden på ett korrekt sätt samt i enlighet med lämpliga rutiner gällande företagets affärsverksamhet

Radius anser att effektiv ledning av sina medarbetare är nödvändig för att kunna stödja sina långsiktiga affärsmål och resultat. Radius strävar efter att behålla sitt rykte och fortsätta att locka medarbetare med hög kompetens.
e)Identifiera och kommunicera effektivt med sin personal;Denna process är nödvändig för att upprätthålla kontraktet mellan dig och Radius.
Denna process är också nödvändig för att uppfylla syftet med de legitima intressen som Radius förfogar över.

Radius anser att den har ett legitimt intresse av att hantera sina anställda och driften av sin verksamhet. Detta inkluderar driften av verksamheten och upprätthållandet av dialogen med de anställda.

Radius anser att effektiv ledning av sina medarbetare är nödvändig för att kunna stödja sina långsiktiga affärsmål och resultat.
f)Hantera och leda utvärdering, beteende, prestanda, kapacitet, frånvaro och klagomål relaterade till recensioner, anklagelser, klagomål, utredningar och processer och andra informella och formella HR-processer och fatta relaterade beslut om ledningen;Denna process är nödvändig för att upprätthålla kontraktet mellan dig och Radius och för att uppfylla de juridiska skyldigheter som Radius är föremål för.
Denna process är också nödvändig för syftet med de legitima intressen som Radius förfogar över.

Radius anser att den har ett legitimt intresse av att hantera sina anställda och driften av sin verksamhet. Detta inkluderar att se till att varje medarbetare åtar sig lämpliga uppgifter, utbildas ordentligt och utför sina roller korrekt och i enlighet med lämpliga rutiner. Det inkluderar också att hantera anställdas problem och problem och lösa detsamma och följa gällande lagar och förordningar.

Radius anser att effektiv ledning av sina medarbetare är nödvändig för att kunna stödja sina långsiktiga affärsmål och resultat.
g)Utbildning, utveckling, marknadsföring, karriär- och successionsplanering och affärsplanering;Denna process är nödvändig för att upprätthålla kontraktet mellan dig och Radius.
Denna process är också nödvändig för att uppfylla syftet med de legitima intressen som Radius förfogar över.

Radius anser att den har ett legitimt intresse av att hantera sina anställda och driften av sin verksamhet. Detta inkluderar att se till att varje medarbetare åtar sig lämpliga uppgifter, utbildas för att kunna klara av sina arbetsuppgifter och utför sina åtaganden på ett korrekt sätt samt i enlighet med lämpliga rutiner gällande företagets affärsverksamhet.

Radius anser att effektiv ledning av sina medarbetare är nödvändig för att kunna stödja sina långsiktiga affärsmål och resultat. Radius strävar efter att behålla sitt rykte och fortsätta att locka medarbetare med hög kompetens.
h)Samråd eller förhandlingar med personalrepresentanter;Denna process är nödvändig för att uppfylla de lagliga skyldigheter som Radius är föremål för.
Denna process är också nödvändig för att uppfylla syftet med de legitima intressen som Radius förfogar över.

Radius anser att den har ett legitimt intresse av att hantera sina anställda och driften av sin verksamhet. Detta inkluderar möjligheten att bedriva sin affärsverksamhet och upprätthålla en dialog med de anställda samt att följa gällande lagar och förordningar.

Radius anser att den har ett legitimt intresse av att hantera sin personal och driva sin verksamhet.
i)Genomföra undersökningar för mätningar för att på så sätt identifiera förbättrade sätt att samarbeta samt att stärka relationen med anställda och deras engagemang i arbetet (dessa är ofta anonyma men kan innehålla profilerings data såsom ålder för att stödja analysen av slutresultat);Denna process är nödvändig för att uppfylla de lagliga skyldigheter som Radius är föremål för.
Denna process är också nödvändig för att uppfylla syftet med de legitima intressen som Radius förfogar över.

Radius anser att den har ett legitimt intresse av att hantera sina anställda och driften av sin verksamhet. Detta inkluderar att se till att varje medarbetare åtar sig lämpliga uppgifter, utbildas som sig bör och utför sina roller korrekt och i enlighet med lämpliga förfaranden; bedriva normal affärsverksamhet samt upprätthålla en dialog med de anställda; säkerställa att dessa får rätt form av ersättning och att denna ersättning ligger på en lämplig nivå; och att följa gällande lagar inklusive förordningar.

Radius tillämpar effektiv ledning av medarbetare för att på så sätt stödja sina långsiktiga affärsmål och resultat. Radius strävar efter att kunna behålla sitt rykte och fortsätta att locka anställda med hög kompetens.
j)Behandla informationen om frånvaro eller medicinsk relaterade uppgifter om fysisk eller psykisk ohälsa eller tillstånd för att: bedöma berättigande till arbetsoförmåga eller permanent invaliditet gällande relaterad ersättning eller förmåner; bestämma återhämtningsprocess för arbete; underlätta återvändande till arbetet; göra anpassningar eller logi på arbetsuppgifter eller arbetsplatsen; fatta ledningsbeslut om anställning eller anställning eller fortsatt anställning eller engagemang eller omfördelning; och genomföra relaterade hanteringsprocessen;
Denna process är nödvändig för att uppfylla de lagliga skyldigheter som Radius är föremål för.
Denna process är också nödvändig för att uppfylla syftet med de legitima intressen som Radius förfogar över.

Radius anser att den har ett legitimt intresse av att hantera sina anställda och driften av sin verksamhet. Detta inkluderar att säkerställa att varje anställd åtar sig lämpliga uppgifter, utbildas ordentligt och utför sina roller korrekt och i enlighet med lämpliga rutiner och hanterar arbetstagares frånvaro- och ledighets-rättigheter.

Detta inkluderar också att bedriva normal affärsverksamhet och upprätthålla en dialog med anställda samt följa gällande lagar och regler.

Radius tillämpar effektiv ledning av medarbetare för att på så sätt stödja sina långsiktiga affärsmål och resultat. Radius strävar efter att kunna behålla sitt rykte och fortsätta att locka anställda med hög kompetens.
k)För planering, hantering och genomförande av omstruktureringar eller uppsägningar eller andra förändringsprogram inklusive lämpliga samråd, urval, alternativa anställningsansökningar samt relaterade ledningsbeslut;Denna process är nödvändig för att uppfylla de lagliga skyldigheter som Radius är föremål för.
Denna process är också nödvändig för att uppfylla syftet med de legitima intressen som Radius förfogar över.

Radius anser sig ha ett legitimt intresse av att hantera sin affärsverksamhet på det mest effektiva sättet. Radius måste således fatta beslut om framtidens verksamhet för att kunna bevara sin affärsverksamhet eller öka tillväxten. Dessa intressen inkluderar personalstyrkan som helhet och Radius hela kundbasen.

Radius anser att affärsomvandling stödjer deras långsiktiga affärsmål och tillika resultat. Radius strävar efter att kunna behålla sitt välrenommerat rykte och fortsätta att locka anställda med hög kompetens.
l)Uppfyller referens förfrågningar där Radius agerar som domar vilket för övrigt utses av den berörda individen;Radius anser att det ligger i en ny arbetsgivares legitima intresse att bekräfta den information som tillhandahållits till Radius i syfte med att bekräfta den potentiella medarbetares tidigare anställningar.
m)Operativ e-post, IT, internet, sociala medier, HR-relaterade och andra policyer och rutiner relaterade till företaget. I den utsträckning som tillåts hos rådande lagar så genomför Radius övervakning av dess egna IT-system för att skydda och upprätthålla integriteten för dess IT-system och infrastruktur; för att säkerställa att dess IT-policy åtföljs och att hitta information genom sökningar där det behövs för ett legitimt affärsändamål;
Denna process är nödvändig för att kunna genomföra den avtal som satts upp mellan dig och Radius och för att uppfylla de juridiska skyldigheter som Radius åtagit sig att följa.
Denna process är också nödvändig för syftet med de legitima intressen som Radius förfogar över.

Radius anser sig ha ett legitimt intresse av att hantera sin personal och driva sin verksamhet. HR IT-funktionen är avgörande för att säkerställa att denna process kan utföras på det mest effektiva sättet. Detta inkluderar att upprätthålla integriteten och säkerheten för data och underlätta hanteringen av dess register.

Radius anser sig tillämpa en effektiv IT-hantering för att stödja sina långsiktiga affärsmål och tillika resultat. Radius strävar efter att kunna behålla sitt välrenommerat rykte och fortsätta att locka anställda med hög kompetens.
n)Att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter genom att övervaka de individer som anställts eller utses för att bedriva verksamheten för Radius räkning, inklusive förebyggande, upptäckt och utredning av ett brett spektrum av olika aktiviteter, oavsett om det rör sig om specifika affärsverksamheter eller till arbetsplatsen allmänt och i kontakt med tillsynsmyndigheter;Denna process är nödvändig för att kunna genomföra den avtal som satts upp mellan dig och Radius och för att uppfylla de juridiska skyldigheter som Radius åtagit sig att följa.
Denna process är också nödvändig för syftet med de legitima intressen som Radius förfogar över.

Radius anser att det har ett legitimt intresse av att se till att deras verksamhet, kunder, anställda och system skyddas. Detta inkluderar upptäckten och förebyggande av potentiella brott, säkerställa att endast lämpliga anställda engageras i dess verksamhet; och säkerställa efterlevnaden av de krav som ställs på Radius (både genom EU-lagar och icke-EU-lagar).

Radius anser att ett effektivt skydd av sina intressen är nödvändigt för att skydda sina långsiktiga affärsmål och resultat. Radius strävar efter att kunna behålla sitt välrenommerat rykte och fortsätta att locka anställda med hög kompetens.
o)Skydda den privata, konfidentiella och proprietär informationen om Radius, dess anställda, dess kunder och tillika tredje parter;Denna process är nödvändig för att kunna genomföra den avtal som satts upp mellan dig och Radius och för att uppfylla de juridiska skyldigheter som Radius åtagit sig att följa.
Denna process är också nödvändig för syftet med de legitima intressen som Radius förfogar över.

Radius anser att det har ett legitimt intresse av att se till att dess verksamhet, kunder, anställda och system skyddas. Detta inkluderar även skyddet av dess tillgångar och integriteten i deras system; och upptäcka och förhindra förlust av konfidentiell information inklusive informationen gällande äganderätten.

Radius anser att ett effektivt skydd av sina intressen är nödvändigt för att skydda sina långsiktiga affärsmål och resultat. Radius strävar efter att kunna behålla sitt välrenommerat rykte och fortsätta att locka anställda med hög kompetens.
p)Överensstämmer med gällande lagar och förordningar (till exempel lagstiftning gällande föräldraledighet, arbetstids- och hälso- och säkerhetslagstiftning, skatteregler, krav på arbetstagarkonsultation, anställnings lagar och regler som Radius är föremål för i sin verksamhet);Denna process är nödvändig för att kunna genomföra den avtal som satts upp mellan dig och Radius och för att uppfylla de juridiska skyldigheter som Radius åtagit sig att följa.
Denna process är också nödvändig för syftet med de legitima intressen som Radius förfogar över.

Radius anser sig ha ett legitimt intresse av personal hanteringen och driften av sin verksamhet. Detta inkluderar bland annat att se till att varje anställd åtar sig lämpliga uppgifter efter sin egen kompetens, får relevant utbildning för att kunna hantera sin roll korrekt och i enlighet med uppsatta rutiner. Det är också nödvändigt att kunna genomföra daglig affärsverksamhet och samtidigt kunna ha en dialog med de anställda och följa gällande lagar samt förordningar.

Radius anser effektiv ledning av sina medarbetare är viktigt för att kunna stödja sina långsiktiga affärsmål och resultat. Radius strävar efter att kunna behålla sitt välrenommerat rykte och fortsätta att locka anställda med hög kompetens.
q)Planering, företagsbesiktning och implementering i förhållande till en kommersiell transaktion eller överföring av tjänster som involverar Radius samt påverkar ditt förhållande till Radius till exempel fusioner och förvärv eller en överföring av din anställning enligt rådande regelverk för automatisk överföring;Denna process är nödvändig för att kunna genomföra den avtal som satts upp mellan dig och Radius och för att uppfylla de juridiska skyldigheter som Radius åtagit sig att följa.
Denna process är också nödvändig för syftet med de legitima intressen som Radius förfogar över.

Radius anser sig ha ett legitimt intresse av personal hanteringen och driften av sin verksamhet. Radius måste således kunna fatta beslut om verksamheten både i nutid och framtid för att kunna bevara sin affärsverksamhet samt främja tillväxt. Dessa intressen inkluderar personalstyrkan som helhet och Radius kundbas.

Radius anser att en effektiv ledning av medarbetare är nödvändig för att kunna stödja sina långsiktiga affärsmål och resultat. Radius strävar efter att kunna behålla sitt välrenommerat rykte och fortsätta att locka anställda med hög kompetens.
r)För affärsdokumentation och rapporterings dokumentation, till exempel utarbetande av årsrapporter eller anbud för arbets- eller kunders uppgifter inklusive användning av bilder;Denna process är nödvändig för att kunna genomföra den avtal som satts upp mellan dig och Radius och för att uppfylla de juridiska skyldigheter som Radius åtagit sig att följa.
Denna process är också nödvändig för syftet med de legitima intressen som Radius förfogar över.

Radius anser att den har ett legitimt intresse av att hantera sin personal och driva sin verksamhet på det sättet som den anser sig vara mest lämpligt. Detta inkluderar att se till att varje anställd åtar sig lämpliga uppgifter och en roll i företagets affärsverksamhet.

Radius anser att en effektiv ledning av medarbetare är nödvändig för att kunna stödja sina långsiktiga affärsmål och resultat. Radius strävar efter att kunna behålla sitt välrenommerat rykte och fortsätta att locka anställda med hög kompetens.
s)För att driva processen med tredjepartsleverantörer inklusive avslöjande av relevant information om vetting helt i enlighet med kundernas krav, eller CV-uppgifter eller bilder som används för identifiering till klienter eller utlämnande av information till olika databehandlare för tillhandahållande av tjänster till Radius;Denna process är nödvändig för att kunna genomföra den avtal som satts upp mellan dig och Radius och för att uppfylla de juridiska skyldigheter som Radius åtagit sig att följa.
Denna process är också nödvändig för syftet med de legitima intressen som Radius förfogar över.

Radius anser att den har ett legitimt intresse av att hantera sin personal och driva sin verksamhet på det sättet som den anser sig vara mest lämpligt. Detta inkluderar att se till att varje anställd åtar sig lämpliga uppgifter och en roll i företagets affärsverksamhet.

Radius anser att en effektiv ledning av medarbetare är nödvändig för att kunna stödja sina långsiktiga affärsmål och resultat. Radius strävar efter att kunna behålla sitt välrenommerat rykte och fortsätta att locka anställda med hög kompetens.
t)När det anses vara relevant att publicera en lämplig intern eller extern kommunikation eller reklammaterial inklusive via sociala medier under lämpliga omständigheter;Denna process är nödvändig för att kunna genomföra den avtal som satts upp mellan dig och Radius och för att uppfylla de juridiska skyldigheter som Radius åtagit sig att följa.
Denna process är också nödvändig för syftet med de legitima intressen som Radius förfogar över.

Radius anser att den har ett legitimt intresse av att hantera sin personal och driva sin verksamhet på det sättet som den anser sig vara mest lämpligt. Detta inkluderar att se till att varje anställd åtar sig lämpliga uppgifter och en roll i företagets affärsverksamhet.

Radius anser att en effektiv ledning av medarbetare är nödvändig för att kunna stödja sina långsiktiga affärsmål och resultat. Radius strävar efter att kunna behålla sitt välrenommerat rykte och fortsätta att locka anställda med hög kompetens.
u)Att stödja HR-administration och dess ledning och underhåll och bearbetning av allmänna register som är nödvändiga för att kunna hantera anställningen, arbetstagaren eller andra förhållanden och driva anställningsavtalet;Denna process är nödvändig för att kunna genomföra den avtal som satts upp mellan dig och Radius och för att uppfylla de juridiska skyldigheter som Radius åtagit sig att följa.
Denna process är också nödvändig för syftet med de legitima intressen som Radius förfogar över.

Radius anser sig ha ett legitimt intresse av att hantera sina medarbetare och bedriva sin verksamhet. Detta inkluderar att säkerställa att varje anställd åtar sig lämpliga uppgifter, utbildas på ett enhetligt sätt och utför sina roller på ett korrekt och i enlighet med lämpliga förfaranden; hantering av arbetstagares frånvaro och ledighet; bedriva reguljär affärsverksamhet; upprätthålla en dialog med sina medarbetare; och att följa rådande lagar och förordningar.

Radius anser att en effektiv ledning av medarbetare är nödvändig för att kunna stödja sina långsiktiga affärsmål och resultat. Radius strävar efter att kunna behålla sitt välrenommerat rykte och fortsätta att locka anställda med hög kompetens.
v)Så här ändrar du dina åtkomstbehörigheter;Denna process är nödvändig för att kunna genomföra den avtal som satts upp mellan dig och Radius och för att uppfylla de juridiska skyldigheter som Radius åtagit sig att följa.
Denna process är också nödvändig för syftet med de legitima intressen som Radius förfogar över.

Radius anser att den har ett legitimt intresse av att hantera sin personal på det specificeras sättet samt att bedriva sin verksamhet så som den anser vara mest effektivt. HR IT-funktionen är avgörande för att säkerställa att denna kan utföras på det mest effektiva sättet. Detta inkluderar b.la att följa de policyer och åtkomstkontroller som satts upp av Radius.

Radius anser sig tillämpa en effektiv IT-hantering för att kunna stödja sina långsiktiga affärsmål och resultat. Radius strävar efter att kunna behålla sitt välrenommerat rykte och fortsätta att locka anställda med hög kompetens.
w)Att erbjuda teknisk support och underhåll för HR-informationssystem;Denna process är nödvändig för att kunna genomföra den avtal som satts upp mellan dig och Radius och för att uppfylla de juridiska skyldigheter som Radius åtagit sig att följa.
Denna process är också nödvändig för syftet med de legitima intressen som Radius förfogar över.

Radius anser sig ha ett legitimt intresse av att hantera sina medarbetare och bedriva sin affärsverksamhet. HR IT-funktionen är avgörande för att kunna säkerställa att denna kan utföras på det mest effektiva sättet. Detta inkluderar även möjligheten att upprätthålla integriteten och säkerheten för att kunna bedriva datainsamlingen och underlätta registerhantering.

Radius anser att en effektiv IT-hantering tillämpas för att kunna stödja sina långsiktiga affärsmål och resultat. Radius strävar efter att kunna behålla sitt välrenommerat rykte och fortsätta att locka anställda med hög kompetens.
x)Att kunna verkställa våra juridiska rättigheter och skyldigheter samt för alla andra ändamål i samband med eventuella juridiska fordringar som gjorts av, mot eller på ett annat sätt involverar dig;Denna process är nödvändig för att kunna genomföra den avtal som satts upp mellan dig och Radius och för att uppfylla de juridiska skyldigheter som Radius åtagit sig att följa.
Denna process är också nödvändig för syftet med de legitima intressen som Radius förfogar över.

Radius anser sig ha ett berättigat intresse av att skydda sin organisation från potentiella överträdelser mot de juridiska skyldigheter som den åtagit sig för att kunna försvara sig mot olika former av tvister. Detta behövs för att kunna säkerställa att företagets lagliga rättigheter och intressen förvaltas på ett lämpligt sätt.

Radius tillämpar laglig efterlevnad och hanteringen av juridiska rättigheter för att kunna stödja sina långsiktiga affärsmål och resultat. Radius strävar efter att kunna behålla sitt välrenommerat rykte och fortsätta att locka anställda med hög kompetens.
y)Att uppfylla de lagliga förfrågningarna från myndigheter (inklusive utan begränsning för att uppfylla nationella intressen vid säkerhets- eller brottsbekämpnings krav), eller om annat krävs eller tillåts enligt tillämpliga lagar, domstolsbeslut, myndighetsförordningar eller tillsynsmyndigheter (inklusive utan begränsning dataskydd, skatt och anställning), oavsett om du befinner dig i eller utanför ditt land;Denna process är nödvändig för att kunna genomföra den avtal som satts upp mellan dig och Radius och för att uppfylla de juridiska skyldigheter som Radius åtagit sig att följa.
Denna process är också nödvändig för syftet med de legitima intressen som Radius förfogar över.

Radius anser sig ha ett legitimt intresse av att se till att den uppfyller alla de lagkrav som den åtar sig att göra, oavsett om det för sig om EU eller regioner utanför EU. Radius strävar efter att behålla sitt rykte som en ansvarsfull arbetsgivare och agera på rätt sätt i alla de länder där den bedriver sin verksamhet. Detta inkluderar även samarbete med myndigheter och andra instanser som regleras av staten. I själva verket så är Radius skyldig att följas de lagar och förordningar i de länder där organisationen bedriver sin verksamhet samt att kräva att annat skulle kunna leda till konflikter mellan lagar.

Radius tillämpar laglig efterlevnad och hanteringen av juridiska rättigheter för att kunna stödja sina långsiktiga affärsmål och resultat. Radius strävar efter att kunna behålla sitt välrenommerat rykte och fortsätta att locka anställda med hög kompetens.
Ytterligare information om specifik behandling av den personliga informationen kan komma att meddelas lokalt eller anges i lämplig policy. Rättslig grund för behandling

Behandla speciella kategorier av personlig eller känslig information

De känsliga eller specifika kategorierna av din personliga information som kan komma att behandlas av Radius specificeras i följande HR-meddelande.

Där lämpliga lagar gällande dataskydd kräver att vi behandlar sådana speciella kategorier av personlig information grundat på en specifik motivering som lagen bestämt, så behandlar vi dessa enligt en av följande grunder:

 • behandlingen är nödvändig för att Radius ska kunna fullgöra sina skyldigheter och rättigheter gentemot dig och appliceras de arbetsrätts-, socialförsäkrings- och socialskydds lagstiftningar, i den utsträckning som tillåts helt enligt tillämpliga lagar;
 • bearbetningen är nödvändig för att kunna förebygga arbetsskador, för bedömning av din arbetsförmåga, medicinska diagnoser, tillgänglighet av hälso- eller socialvård eller behandling eller hantering av hälso- eller socialt relaterat vård och tjänster, i den utsträckning som det tillåts enligt rådande lagar;
 • bearbetningen är nödvändig för att kunna skydda dina intressen eller av en annan person där du fysiskt är oförmögen att erbjuda samtycke (till exempel under exceptionella nödsituationer, t.ex. en medicinsk nödsituation); eller
 • behandlingen är nödvändig för att kunna upprätta, utöva eller försvara de juridiska fordringar som Radius har intresse av.
Detta kan komma att inkludera följande, även om detta inte är en fullständig lista:
No.Bearbetningens syfteLaglig basis
a)Utvärdera och granska din behörighet att kunna arbeta för Radius i den jurisdiktion där du verkar
Denna behandling är nödvändig för att du ska kunna fullgöra de skyldigheter som du åtagit dig att göra och utöva rättigheterna som skyddar både dig eller Radius inom arbetsrätts-, socialförsäkrings- och den sociala skyddslagstiftningen, i den utsträckning som tillåts enligt rådande lagar.
b) Överensstämmelse med de rådande lagar gällande anställning, hälsa och säkerhet eller social trygghet. Till exempel, för att kunna tillhandahålla lagstadgad arbetsoförmåga eller förmåner när det kommer till moderskap, undvika att bryta juridiska skyldigheter gentemot dig som anställd, för att kunna säkerställa en rättvis och juridiskt berättigad hantering av din anställning, undvika oberättigad uppsägning av din anställning, att administrera medicinska och långsiktiga funktionshinder, att tillhandahålla rimliga boenden och undvika olaglig diskriminering eller hantering av de klagomål som uppstår i detta avseende;Denna behandling är nödvändig för att Radius ska kunna fullfölja de skyldigheter som den åtas sig för att göra samt att utöva rättigheterna som rör dig eller Radius inom arbetsrätts-, socialförsäkrings- och skyddslagar, i den specifika utsträckningen tillåts enligt rådande lagar.
I den utsträckning som denna information hanteras av våra rådgivare gällande arbetshälsa, så är denna behandling helt nödvändig för att kunna användas för förebyggande ändamål, för bedömning av din arbetsförmåga, medicinsk diagnos, tillhandahållande av hälso- eller socialvård och hantering av hälso- eller socialvårds system och tjänster, i den utsträckning som gjorts tillgänglig under rådande lagar.c) Hanteringen och utredningen av eventuella klagomål enligt Radius policy (eller annan relevant applicerbar policy), där sådana element eller information är relevant för det specifika ändamålet, för att på så sätt kunna uppfylla skyldigheterna i din anställning.Denna behandling är nödvändig för att kunna fullgöra de skyldigheter som Radius åtagit sig att göra och kunna utöva de rättigheter gentemot dig eller Radius inom arbetsrätts-, socialförsäkrings- och social skyddslagar, i den utsträckning som tillåts enligt rådande lag.
Vi kan i vissa fall komma att begära ditt samtycke till vissa former av behandling som inte på annat sätt har gjorts motiverat helt enligt en av ovanstående grunder. Om samtycke krävs för att kunna genomföra behandlingen i fråga kommer så kommer det att explicit krävas från dig för att säkerställa att ditt samtycke finns. Information om sådan behandling kommer att ges till dig när samtycke begärs, tillsammans med de effekterna av att inte kunna tillhandahålla sådant samtycke. Du bör också vara medveten om att det inte finns några krav på din anställning att acceptera någon form av begäran om godkännande från Radius. Behandling av uppgifter rörande rättsliga domar och brott som resulterat i straff

Personlig information som hänför sig till domar och brott vilka mynnat ut i straff kommer att behandlas endast om det tillåts enligt rådande lagar.

Till exempel:

 • ett utdrag ur brottsregistret kan utföras vid nyrekrytering om det tillåts enligt rådande lagar; eller
 • en brottsanklagelse eller fällande handling som uppstått under ditt förhållande med Radius kan komma att behandlas vid specifika behov eller godkännas. Till exempel, så har vi har ett juridiskt krav på att rapportera in misstanke om brott eller applicerbara lagar tillåter Radius att behandla den specifika information om brottet i syfte att kunna fatta rättmätiga beslut när det kommer till ditt förhållande till Radius.

Förvaring av personlig information

Radie strävar efter att se till att personlig information hålls så aktuell som möjligt och att irrelevanta eller överdrivna uppgifter raderas eller anonymiseras så snart som rimligt möjligt. Viss personlig information kan emellertid bevaras under olika tidsperioder för att uppfylla lagliga och lagstadgade skyldigheter och av andra legitima affärsskäl. Vi behåller i allmänhet din personliga information endast så länge som den krävs för ändamål för vilka den samlades in. Detta kommer vanligtvis att vara din anställningsperiod/kontrakt med oss plus längden på eventuell tillämplig lagstadgad preskriptionstid efter din avgång, även om vissa uppgifter, till exempel pensionsinformation, kan behöva lagras längre. Vi kan hålla vissa specifika typer av uppgifter, till exempel skatteregister, för olika tidsperioder, enligt vad som krävs enligt tillämplig lag.

Tillgång till data

Inom Radius så kan din personliga information granskas av eller lämnas ut internt efter vissa behov för:

 • personalresurser, inklusive chefer och teammedlemmar;
 • ledning som ansvarar för hanteringen eller beslutsfattanden i samband med din relation med Radius eller när du blir involverad i en HR-process som rör din anställning hos Radius;
 • systemadministratörer; och
 • vid behov för genomförandet av specifika uppgifter eller systemunderhåll av personal i Radius-avdelningar såsom ekonomi, IT och HR.
Viss grundläggande personlig information kan komma att beröras, t.ex. ditt namn, plats, jobbnamn, kontaktinformation och företagsprofil kan också komma att göras tillgängliga för andra medarbetare. De säkerhetsåtgärder som finns hos Radius för att kunna skydda dina personliga data anges specifikt nedan. Din personliga information kan också komma att beaktas av tredje parter som vi samarbetar med (inklusive utan begränsning, SAGE Lönekontor, Folkets pension och juridiska instanser, allmänna institutioner etc.) och deras intresseföretag och underleverantörer) för att kunna erbjuda oss tjänster, såsom värd, stöd och underhåll av ramverket för våra HR-informationssystem.

Personlig information kan också komma att delas med andra system såsom rekryteringssystem och lokala löne- och förmånssystem. Uppgifter som finns lagrade i sådana system kan komma att bli tillgängliga för leverantörer av dessa system, deras samarbetspartners och underleverantörer.

Exempel på tredje part med vilka dina uppgifter kan komma att delas är skattemyndigheter, tillsynsmyndigheter, försäkringsbolag, bankirer, IT-administratörer, advokater, revisorer, investerare, konsulter och andra professionella rådgivare, lönehantering och administratörer av Radius fördelar program. Radius förväntar sig att sådana tredjepartsaktörer ska behandla all information som lämnas ut till dessa helt i enlighet med rådande lag, inklusive med avseende på konfidenten och säkerheten hos det data som hanteras.

Om dessa tredje parter fungerar som en "databehandlare" (till exempel hantering av lön) så utför de dessa uppgifter åt vår räkning och helt enligt våra instruktioner. I detta fall så kommer din personliga information endast att lämnas ut till dessa samarbetspartner i den utsträckning som gjorts nödvändig för att tillhandahålla de erforderliga tjänsterna.

Dessutom så kan vi komma att dela din personliga information med andra nationella myndigheter för att kunna uppfylla vår juridiska skyldighet som vi är blivit föremål för. Detta är till exempel fallet inom ramen för överhängande eller pågående rättsliga förfaranden eller vid en lagstadgad revision.

Datasäkerhet

Radius använder sig av en mängd tekniska och organisatoriska metoder för att säkerställa att din personliga information hanteras på ett ansvarsfullt sätt helt i enlighet med rådande lagar.

Radius har åtagit sig juridiskt att skydda den personliga information som du väljer att dela med oss. Som stöd för detta åtagande så har Radius genomfört tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att på så sätt kunna säkerställa att en acceptabel säkerhetsnivå finns tillgänglig.

Om du har personlig information av något slag (t.ex. data som samlas in i e-postmeddelanden, adressböcker, Excel-kalkylark eller finns i ditt CV eller någon annanstans) så måste du se till att informationen förvaras på ett säkert ställe där obehörig åtkomst inte kan förekomma. Där data bevaras i pappersform så är förvaring i en låst låda eller skåp, endast tillgänglig för behöriga medarbetare, i allmänhet det mest effektiva sättet att säkerställa en ansvarsfull förvaring av uppgifterna. Där data lagras i elektronisk form så bör ett lämpligt lösenordsskydd och säkrade områden anammas.

Överföring av personlig information

Ibland så kan din personliga information (inklusive speciella kategorier av personlig information) komma att överföras till olika intresseföretag som Radius samarbetar med för att kunna fullfölja för de syften som beskrivs i denna HR-integritetspolicy. Dessa intresseföretag kan komma att vara belägna inom Europeiska unionen (till exempel Radius Payment Solutions Limited, Storbritannien) samt på andra håll i världen (till exempel Radius Fleet Services Inc.). Personlig information kan också komma att överföras till tredje part, enligt ovanstående.

Som ett resultat av det hela så kan din personliga information även komma att överföras till länder utanför det land där du för närvarande arbetar till de länder vars lagar om dataskydd kan komma att vara mindre stränga än den som du för närvarande verkar i.

Radius kommer att se till att lämpliga åtgärder finns för att skydda din personliga information och att överföring av din personliga information är helt i överensstämmelse med applicerbara lagar om dataskydd. När det krävs vid rådande lagar om dataskydd så har Radius säkerställt att de leverantörer av tjänster (inklusive andra Radius-associerade företag) undertecknar klausuler i de kontrakt som godkänts av Europeiska kommissionen eller annan tillsynsmyndighet med jurisdiktion över den berörda samarbetspartnern.

Dina rättigheter

Rätt att komma åt, korrigera och radera din personliga information

Radius strävar efter att se säkerställa att all personlig information som samlas in är korrekt. Du har också ett personligt ansvar för att se till att förändringar i personliga förhållanden (till exempel ändring av nuvarande adress och bankkonton) meddelas Radius för att vi ska säkerställ att dessa uppgifter hålls uppdaterade.

Du har även juridisk rätt att begära tillgång till din personliga information som Radius kan komma att ha i sin ägo, och att begära korrigering av felaktiga uppgifter vilka berör dig. Du har dessutom rätt att begära borttagande av alla irrelevanta uppgifter som vi kan komma att ha samlat in om dig.

Så har du också följande rättigheter:

 • Dataportabilitet - där vi förlitar oss på ditt samtycke eller det faktum att behandlingen har gjorts nödvändig för att kunna åtfölja det kontrakt som du ingått som den rättsliga grunden för behandling, och att den personliga informationen behandlas med automatiska element så har du rätt att motta all sådan personlig information som du tillhandahållit Radius i ett strukturerat t och maskinläsbart format, och också att kräva att vi överför den till en annan hanterare där detta är har gjorts tekniskt genomförbart.
 • Rätt till begränsandet av behandlingen - du har rätt att begränsa vår behandling av din personliga information där:
  • du bestrider riktigheten i den personliga informationen som appliceras tills Radius vidtagit tillräckliga åtgärder för att korrigera eller verifiera dess noggrannhet;
  • där behandlingen anses vara olaglig men du inte önskar att vi ska radera dessa uppgifter;
  • där vi inte längre anser oss behöva den personliga informationen men där du behöver den för att upprätta, utöva eller försvara de juridiska fordringarna; eller
  • där du har gjort invändningar mot bearbetningen av den personliga information som är berättigad på grund av berättigade intressen (se nedan) i väntan på verifiering av om Radius har visat sig ha legitima skäl att fortsätta behandlingen.
Där personlig information utsätts för olika former av begränsningar så kommer vi endast att behandla den med ditt samtycke eller för att upprätta, utöva eller försvara juridiskt bestämda fordringar.
 • Rätten att dra tillbaka ditt samtycke - där du har specifikt gett oss ditt samtycke till att behandla dina personliga data så har du rätten att dra tillbaka samtycket när som helst och var som helst. Du har möjligheten att göra detta genom att (i) i vissa fall ta bort relevant data från HR-systemet (observera att det i detta fall så kan Radius komma att förvara säkerhetskopior och länkade system tills de raderas bort i enlighet med vår policy för datalagring) eller (ii) kontakta ditt lokala ombud.
 • Rätt att göra invändningar mot bearbetningen som berättigas av legitimt intresse grunder - där vi förlitar oss på det legitima intresset för att kunna behandla data, så har du juridisk rätt att invända mot just den behandlingen. Om du väljer att göra invändningar så måste vi omgående stoppa behandlingen såvida vi inte kan påvisa legitima skäl för behandlingen som helt åsidosätter dina personliga intressen, rättigheter och friheter eller där vi har intressen av att behandla uppgifterna för upprättande, utövande eller försvar av våra juridiska fordringar. Där vi förlitar oss på ett legitimt intresse som grund för bearbetning av dessa uppgifter så anser vi att vi kan påvisa sådana tvingande legitima skäl, dock så kommer vi att behandla varje enskilt fall på en individuell basis.
Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en berörd tillsynsmyndighet, särskilt i landet som du är folkbokförd i, om du anser att behandlingen av dina personliga data strider mot lämplig lag. KONTAKTA OSS

Om du har några frågor gällande denna integritetspolicy samt andra funderingar så råder vi dig att ta kontakt med vår dataskyddsansvarig som kan bistå med relevant information gällande dessa. Om budet kan kontaktas via:

 • dataprotectionofficer@radiuspaymentsolutions.com; eller genom ett skriftligt meddelande
 • Radius Payment Solutions, Eurocard Center, Herald Park, Herald Drive, Crewe CW1 6EG
Om du har några ytterligare frågor eller funderingar kring vår efterlevnad av det som beskrivs samt de rådande lagarna om dataskydd, eller om du anser dig behöva anamma dina rättigheter, så uppmuntrar vi dig att först ta kontakt med oss innan du vidtar några andra åtgärder. Vi kommer att undersöka och försöka lösa de klagomål och tvister som du kan tänkas ha och kommer att vidta alla rimliga ansträngningar som står vid förfogande för att kunna respektera din önskan att utöva dina personliga rättigheter under alla de omständigheter inom den specifika tid som tillhandahålls gällande lagarna om dataskydd. Ytterligare notiser gällande integriteten

Vi kan komma att utföra en viss behandling av personlig information som omfattas av ytterligare detaljer och kommer således att uppmärksamma dessa när de blir aktuella.

Meddelande om förändringa

Radius kan när som helst komma att ändra eller uppdatera denna HR-integritetspolicy.

Om vi bestämmer oss för att ändra vår strategi för dataskydd, så kommer du att informeras om dessa förändringar så att är medveten om vilken information vi behandlar samt hur vi använder denna information.

Denna HR-integritetspolicy uppdaterades senast och granskades 26thNovember 2019 – Version 1.1